LITUANISTIKOS INSTITUTO ISTORIJOS SKYRIAUS PASISAKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS ĮKŪRIMO KLAUSIMU

Lituanistikos Instituto suvažiavime Philadelphijoje, 1967 m. gegužės 6 d., popietiniame posėdyje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vykdomasis vicepirmininkas Stasys Barzdukas, Baltimorės Lietuvių Bendruomenės valdybos prašomas, kreipėsi į Lituanistikos Institutą, kad jis nustatytų Lietuvos valstybės įsikūrimo datą. Išklausęs jo prašymą, suvažiavimo prezidiumas klausimą spręsti pavedė Lietuvos istorijos skyriui, kuris tą pačią dieną savo posėdyje nutarė, kad galutiniu Lietuvos valstybės įkūrimu reikia laikyti Lietuvos karalystės įkūrimo datą — 1251 m. liepos 17 d.

Lietuvos valstybė kūrėsi per keliolika šimtmečių. Jau I-jo amž. gale (apie 98 m.) minimas aisčių vardas. Vėliau iki XI-jo amž. pradžios minimos įvairios aisčių kiltys, 1009 m. jau paminėtas ir Lietuvos vardas. Nuo to laiko iki Mindaugo įvairiose kronikose užtinkame daug fragmentarinių žinių apie lietuvių kovas su rusais, lenkais ir Livonijos ordinu. Deja, tos kronikos neduoda konkrečių žinių apie Lietuvą ir jos valdovus. Pirmoji žinia apie Lietuvos kunigaikščius, be aiškios datos (1215-1219?), užtinkama Ipatijaus metraštyje, kur tarp kitų kunigaikščių minimas ir Mindaugas.

Šiandieną jau yra aišku, kad Lietuvos valstybė susiformavo Mindaugui vadovaujant, kai jis, pašalinęs kunigaikščius (1220    -    1249), visą Lietuvą paėmė savo valdžion. Pradžioje ir Mindaugui nebuvo lengva Lietuvą išlaikyti savo valdžioje, nes pašalintieji kunigaikščiai prieš jį suorganizavo galingą sąjungą. Norėdamas ją susilpninti, Mindaugas, priimdamas krikštą (1250 m. gale ar 1251 pradžioje), nuo jos atitraukė Livonijos ordiną. Priėmęs krikštą, Mindaugas pas popiežių pasiuntė savo pasiuntinius ir pasivedė popiežiaus globai.

Tada popiežius Inocentas IV 1951 m. liepos 17 d. duotais 4 raštais Lietuvą paėmė šv. Petro nuosavybėn, o Mindaugą ir jo šeimą ypatingon Apaštalų Sosto globon. Norėdamas apsaugoti Lietuvą ir jos karalių nuo skriaudėjų, jis Kuršo ir Ozelio vyskupus paskyrė Lietuvos karalystes ir jos karaliaus globėjais. Kulmo vyskupui įsakė Mindaugą vainikuoti karaliumi ir, Mindaugui pastačius katedrą, konsekruoti vyskupą. Taip popiežius, pakeldamas Lietuvą karalyste, įvedė ją į tarptautinę plotmę, kaip pilnai susiformavusią, nepriklausomą valstybę. Dėl to Lituanistikos Instituto istorijos skyrius pataria 1251 m. liepos 17 d. laikyti oficialia Lietuvos karalystės įkūrimo data, nežiūrint to, kad Mindaugas tik 1253 m. vasarą buvo vainikuotas karaliumi.

LITUANISTIKOS INSTITUTO

ISTORIJOS SKYRIAUS VEDĖJAS