Į Laisvę 1967 39(76)

     T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ..................................................... 2
“Į Laisvę” įžanginiai ................................................... 4
Laiko reikalavimai: Kartų ir grupių dialogo keliu ....................... 8
Dr. Adolfas Damušis

Aktyvieji frontininkai: — Stasys Barzdukas ir Dr. Antanas Razma ........ 10
Didžioji Lietuvių Bendruomenės atsakomybė .............................. 12
Juozas Kojelis

Dialogas rezoliucijų tema .............................................. 24
Dr. Petras Pamataitis

Televizijos ir radijo panaudojimas kovoje dėl Lietuvos laisvės ......... 29
Kun. Kazimieras Pugevičius

Dviejų kartų susidūrimas ties patriotinių mitų palikimu ................ 33
Jurgis Gliauda

Kraujo liudijimas sukakčių šviesoje: Keturi šių laikų Lietuvos didvyriai 44
Julius Vidzgiris

LAISVŲJŲ IR PAVERGTŲJŲ LIETUVIŲ DARBAI IR ŽYGIAI
*    Pavergtojoje Lietuvoje ........................ 58
*    Laisvinimo veiksniai ir jų darbai ............. 61
*    Lietuvos bylos klausimas laisvųjų tautų tarpe . 65
*    Tautinės drausmės klausimas ................... 68
*    Lietuvių Fronto Bičiulių gretose .............. 71
*    Naujos knygos ................................. 77
*    Laisvųjų darbai kovoje dėl Lietuvos laisvės ... 79
*    Bičiuliai kūryboje, veikloje ir gyvenime ...... 80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

• • •

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ JAV-BIŲ IR KANADOS CENTRO VALDYBA

VYTAUTAS GALVYDIS Pirmininkas 1806 South 48th Court Cicero, Illinois 60650

VITA BALEIŠYTE Sekretorė 5649 South Paulina Street Chicago, Illinois 60636

Prenumeratos kaina (JAV-se ir Kanadoje): $5.00 metams; kituose kraštuose — $3.00 metams. Atskiro numerio kaina $2.00.

PASEKIME PR. PETRO ŽEMAIČIO PAVYZDŽIU!

“Į Laisvꔞurnalas išeis reguliariai, tris kartus į metus. Leidėjų noras yra, kad šis žurnalas būtų vienas iš puikiausių visais atžvilgiais laisvojo pasaulio lietuviuose. Visi tie, kurie tik gali, prašomi prijungti prie prenumeratos mokesčio ir auką šiam politikos žurnalui paremti ir tobulinti. Dr. Petras Žemaitis (Plymouth, Michigan) pirmasis atsiliepė, “įsakydamas” savo “War Department” (žmonai Laimai) išrašyti 50 dol. čekį virš minėtam tikslui. Visi kviečiami pasekti dr. Petro Žemaičio pavyzdžiu, skirdami šiam tikslui didesnes ar mažesnes pinigines aukas. Visos aukos siųstinos “Į Laisvę” administratoriui:

Mr. Aleksas Kulnys
1510 East Merced Avenue
West Covina, California 91790

Dėkui!

Leidėjai

Užsisakykite “Į Laisvę” patys, paraginkite visus pažįstamus šį politikos žurnalą užsisakyti!

*    “Į Laisvę” žurnalas išeis reguliariai, — tris kartus per metus. Šiais metais bus išleisti dar du numeriai: vienas — birželio mėnesį, o kitas — spalio mėnesį.

*    Dar šiandien pasiųskite prenumeratos mokestį “Į Laisvę” administratoriui. Prenumeratos mokestis (JAV-se ir Kanadoje) $5.00 metams; kituose kraštuose — $3.00 metams. Paraginkite visus savo pažįstamus (savo vietovėje ir kitur) šį politikos žurnalą užsiprenumeruoti.

*    “Į Laisvę” žurnalo administracijos reikalus sutiko tvarkyti bičiulis Aleksas Kulnys, iš profesijos inžinierius-chemikas. Visais “Į Laisvę” administracijos reikalais rašyti: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1967 — KOVAS — NR. 39 (76)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 77048 Los Angeles, Calif. 90007

FELIKSAS KUDIRKA Kalbos taisytojas / Language stylist

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California

• • •

“Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių keturmėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

*    Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

*    Citatų kalba netaisoma..