LAIŠKAI REDAKTORIUI

Kas akcentuotina "Į Laisvę" žurnale

* Apsiribokite daugiau politiniais arba kultūrpolitiniais straipsniais. Nevenkite ir stipriau pasisakyti, ypač principiniais klausimais. Geriausios dabarties temos, tačiau, jei svarbios, gali būti ir praeities. Būkite drąsūs, bet nepikti.

Aloyzas Baronas

Chicago, Illinois

* Straipsniai neturėtų būti ištęsti, keliamais klausimais turėtų būti suglaustai ir aiškiai pasisakoma. Kova dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių jaunimo gelbėjimas nuo nutautimo turėtų būti svarbiausi žurnalo uždaviniai. Labai svarbu stipriai atsikirsti prieš okupanto ar jo kolaborantų peršamą bendradarbiavimą.

Dr. Antanas Valiuškis

Portland, Maine

* Daugiau kondensuotų politinių straipsnių, turinčių ryšio su Lietuvos ir kitų komunistų pavergtųjų tautų laisve. Palaikykite gyvas mūsų tautos laisvės apraiškas. Istorinėj perspektyvoj nagrinėkite mūsų dabarties ir ateities planus. Nepolemizuokite.

Edmundas Arbas

Santa Monica, California

* šis žurnalas galėtų skelbti medžiagą apie faktinę padėtį Lietuvoje (tikrus, neornamentuotus faktus, metines apžvalgas, kaip iki šiol); informuoti, kas rašoma Pabaltijo kraštų klausimu įvairių kraštų žurnaluose; informuoti apie mokslinius Lietuvos tyrinėjimus; na, ir nagrinėti mūsų politines “problemas”.

Leonardas Dambriūnas

Brentwood, Maryland

* Mažiausiai rūpintis, ką kiti negerai daro, kuo daugiau tiesti gairių Lietuvos laisvinimui iš komunistinės vergijos. Jei tik jaunimas ką gero daro Lietuvos laisvinimo darbe, nepasigailėti jam gero žodžio.

Pilypas Narutis

Chicago, Illinois

* Konkrečių darbų puoselėjimui raskite kiek galima daugiau vietos. Tuščiai nesiginčykite. Tačiau tam tikrų asmenų aferos turėtų būti užfiksuotos, kaip medžiaga istorijai. Ta medžiaga turėtų būti nemeluota, nepagražinta, dokumentuota. Paliktumėm puikų indėlį nefrizuotai istorijai. Aktualieji Lietuvos laisvinimo klausimai (VLIK-o darbai, Rezoliucijoms Remti Komiteto žygiai, ALT-bos veikla ir kit.) turėtų rasti tinkamą vietą šiame žurnale. Ir LB klausimai neturėtų būti svetimi “Į Laisvę” žurnalui.

Vacys Rociūnas

Cleveland, Ohio

* Norėčiau, kad žurnalas “Į Laisvę” ugdytų lietuviuose tautinį sąmoningumą, organizuotumą ir kovingumą dėl Lietuvos laisvės; kad įtaigotų bei remtų pozityvius konkrečius planus visose lietuviškojo gyvenimo srityse; kad objektyviai informuotų apie gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje; kad kritiškai vertintų faktus bei idėjas, pasireiškiančias lietuvių spaudoje ir gyvenime; kad žurnale atsispindėtų ryškus, pulsuojantis lietuvių gyvenimas su perspektyva ateitim

Stasys Rudys

Michigan City, Indiana

* "Į Laisvę” žurnalas turėtų grįžti prie politinių - visuomeninių temų, — tos rūšies įvykių vertinimo, problemų analizavimo. Atsiribokite nuo literatūrinės, ypač beletristinės dalies. Nekonkuruokite su kitais žurnalais toje srityje. Turėkite stiprų skyrių gimtojo krašto temomis. Europos kraštų politinių įvykių ir problemų nagrinėjimas papildytų mumyse tą trūkumą žinių, kurių negauname amerikiečių spaudoje. Jau seniau buvo keliama mintis, kad “Į Laisvę” žurnalas, sekdamas amerikiečių žurnalais — ‘‘man of the year”, įsivestų tradiciją išskirti “šių metų darbuotojui” (vyrui). Tai duotų progos vienu ar keliais straipsniais paanalizuoti mūsų veiklos barus ir žmones.

Viktoras Naudžius

Chicago, Illinois

* Manau, jog reikia viename žurnale koncentruoti visą informacinę medžiagą apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje iš visų prieinamų šaltinių, nes kol kas tokia informacija labai padrika. Taip pat būtų naudinga žinoti, kaip veikia ir organizuoja kitos pavergtos tautos (jų metodai, priemonės). Verta būtų irgi vienoj vietoj turėti JAV-bių veiksnių žygius, pareiškimus mūsų reikalu.

Česlovas Grincevičius

Cicero, Illinois

* Žurnalas turėtų būti aukšto akademinio lygio. Bandyti rasti naujų būdų ir priemonių Lietuvos laisvinimo kovoje. Informuokite apie įdomesnius įvykius krašte. Rašant apie lietuvių organizacijas laisvajame pasaulyje (VLIK-ą, ALT-bą ir k.), nesiversti tik kritika, bet ieškoti konkrečių būtų jų veiklai pagyvinti ar nukreipti tinkama linkme.

Vladas Palubinskas

Cleveland, Ohio

* žurnalas buvo puikus ir iki šiolei: nekeistinas nei turinio nei formato atžvilgiu. Nagrinėkite aktualiausius mūsų gyvenimo klausimus.

Viktoras Vaitkus

Waterbury, Connecticut

Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. Įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: "Į Laisvę”, Post Office Box 77048, Los Angeles, California 90007.