NAUJOS KNYGOS

NEPARAŠYTI LAIŠKAI

apie skausmą kovotojų ir ištremtųjų

— ‘‘kad jie nemirtų mūsų širdyse” Mykolas Viltis

Kraujas rašo šiuos nebylius laiškus —
Iš pamiškių juodų, iš liūnų,
iš prekyviečių, kur mūsų kūnai tįso iškankinti,
Kraujas iš Arktikos, iš Sibiro žiauriausių pakraščių;
Ne poetiškai, o gyvu krauju mes rašome
mūsų liūdnus, neparašytus laiškus Jums,
o mūsų mylimiausi, laisvieji broliai!

Iš 42-ro pusl.

Tai poezijos leidinėlis (tik 50 pusl.), kuriame slapyvardžiu užsidengęs autorius Mykolas Viltis, rodos, pačiu žūstančių garuojančiu krauju išalsuoja iki skausmingumo gražias jaunystės dienas ir svajones laisvoje Lietuvoje ir tų dienų bei ramių nakčių netekimą nelygioje kovoje ir neteisybės jūroje.

Yra poezijos meisterių ir žonglierių, kuriems visų svarbiausia poetinės išsireiškimo formos; poetui, kurio vizijoms išreikšti vietoj rašalo buvo tik prakaito ir ašarų srovė, kuriam alpo širdis ir stingo kraujas, forma yra tik tretysis reikalas.

Rankos kančių pakąstos, alpstanti širdis ...
Rašome ir rašome ilgesingus ilgus laiškus
iš pačios tremties gilumos .. .
Iš žudančio ilgesio, iš sielvarto bevilčio
nukankintais žodžiais rašome laiškus ...

Iš 20-to pusl.

"Neparašyti laiškai” poezijos leidinėly dėl to neieškokime poezijos klasikinių formų, nei modernumo;

Mykolas Viltis savo eilėraščiais bus pasiekęs tikslą, jeigu jo vizijos, ištiestos rankos į viltį, į neužmarštį, pasieks mūsų širdis.

Lapai krinta ir krinta, kaip rudens dovanos,
apkrinta jie ir mano kapą sunkia 
užmarštim ir savo rudu graudumu ...

Iš eilėr. “Mirtis netoli tėviškės”, 11 pusl.

Negali šios knygos skaityti dalimis; pradėjęs turi gerte sugerti visą. Ir tokiu ryškiu vaizdu iškyla palikta žemė, nebaigtos kovotojų dainos ir jų mirštančiose akyse laisvės vizija.

Jaunystę man pavogė ... brolio
galva raudonais dobiliukais žydi. .. 
Tai ne kielikėlis dobilų, tai kraujas!
Ošia jazminų šakelės.. . Naktis žaižaruojanti
nespėja rekvijų atskaityti mano mirštančiam broliui.. . 
Bėgu rugių vaga drebančia, sodelio pakrašty suklumpu, nebaigęs
dainų ...

Iš 13-to pusl. Ir 14-tame:

Anapus šilo didelė laisvės saulė teka...
Ne man ji patekės, ne man, tik gal jums, mano numylėti, 
sapnuose išlinguoti mažyčiai . ..
Sapnuokite laisvas vasaras . . .

Ir tai jau skamba idėjiniu palikimu, testamentu. Mykolo Vilties skausmu bei ilgesiu išrašyti visų kovojusių, kentėjusių ir žuvusių lietuvių, mūsų brolių, Neparašyti Laiškai pasiekia širdį. Kaip gyvas, rodos, vakar nušniokštęs tėviškėje Va-

saros Lietus (optimistiškiausiame šio rinkinio eilėrašty, 37 p.) sugrįžta jaunystė, vakaro dainos, rugiapiūtė, Sekminės, nemiga gegužės naktį; kaip gyvos prieš akis panemunės, kurių pievos ir purios dirvos prisisunkusios laisvės kovotojų kraujo.

Testamentu nuskamba buvusiems kovos draugams ir menininkams šie posmai:    “Apverkite kapus nežinomuosius, apverkite mūsų likimus . . 44 pusi.

“Į pievų platybes įsisunkė mūsų kraujo atnašavimai, kad jūsų vaikai ir vaikų vaikai šias išlaisvintas dirvas artų dainuodami ..45 pusi.

“Rašykit apie baisų, deginantį skausmą., kuris sukausto mūsų ateitį, Rašykite apie mūsų miškų širdį draskančias raudas, apie išlietą ir užmirštą mūsų kraują...”.Iš pusl. 46-to.

Mykolas Viltis. NEPARAŠYTI LAIŠKAI. Eilėraščiai. Išleido “Į Laisvę” Fondas 1966, lietuvių tautos sukilimo 25 m. sukakties metais. Kaina 2 dol. Gaunama pas LFB Centro Vald. pirm. Vyt. Galvydį, 1806 So. 48th Court, Cicero, UI. 60650.

Alė Rūta

“Neparašytų laiškų” ištraukų kalba netaisyta.

AWAKENING LITHUANIA Dr. Jack J. Stuko knyga svetimiesiems

AWAKENING LITHUANIA. A Study on the Rise of Modern Lithuanian Nationalism. By Prof. Jack J. Stukas, Ph. D., Director, Institute of International Business, Seton Hall University. The Florinam Park Press, Inc., 14 Lincoln Place, Madison, New Jersey, 07940. 187 pusl. Kaina $5.00. Leidinys gaunamas rašant tiesiog autoriui: Dr. Jack J. Stukas, 1016 Schleifer Road, Hillside, New Jersey 07205.

Šiuo leidiniu, Awakening Lithuania, dr. Jack J. Stukas papildė negausų angliškų (ir gerų) knygų skaičių apie Lietuvą. Knyga parašyta kruopščiai ir su didele meile Lietuvai.

Dr. Jack J. Stukas yra gimęs, augęs ir mokslus baigęs JAV-se ir Anglijoje. Lietuvoje yra lankęsis tik vieną kartą, ir tik komunistų okupuotoje Lietuvoje. Autorius yra žinomas mokslininkas, visuomenininkas ir vienas iš žymiųjų lietuvių katalikų veikėjų Amerikoje.

Medžiagą šiam veikalui dr. J. J. Stukas rinko apie 12 metų. Surinktą medžiagą panaudojo disertacijai daktaro laipsniui įsigyti. Šis leidinys — tai dr. J. Stuko papildyta vienu kitu skyreliu disertacija.

Knygos pradžioje duodamas suglaustas istorinis įvadas nuo lietuvių tautos ir valstybės pradžios. Didesnę knygos dalį skiria Lietuvos atgimimo laikotarpiui. Po keliolika puslapių knygoje skiriama Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiui ir lietuviams JAV-se. Trumpai paliečiami Lietuvos nelaisvės metai komunistų vergijoje.

Įdomių duomenų knygoje pateikiama apie Amerikos lietuvius. Pagal dr. J. J. Stuką nuo 1867 metų yra imigravusių į JAV-bes maždaug 800,000 lietuvių.

Ši knyga rekomenduotina svetimiesiems, o taip pat ir saviesiems, kurie nebemoka pakankamai lietuviškai ir kurių žinios apie Lietuvos praeitį yra labai ribotos.

Prieš keletą metų dr. J. J. Stukas kalbėjo viename lietuvių būrelyje: "... Rašau disertaciją lietuvišku klausimu. Kita tema jau seniai būčiau baigęs tą darbą ...” Studentai, kurie dar nėra nutraukę ryšių su Lietuva ir jos reikalais, turėtų pasekti čia (JAV-se) gimusio ir augusio lietuvio pavyzdžiu, pasirinkdami tezėms ir disertacijoms temas lietuviškais klausimais.

(cc.-)