...siunčia ilgesio ir meilės sveikinimą Tėvynei

Lietuviškųjų Studijų XI Savaitė, įvykusi 1964 rugpiūčio 8-16 dienomis Vokietijoje, Vasario 16-sios gimnazijoje Huettenfelde, siunčia ilgesio ir meilės sveikinimą Tėvynei prie Nemuno ir visiems tautiečiams, išblaškytiems po visą žemės rutulį.

Susirinkę iš Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos su svečiais iš Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados ir Naujosios Zelandijos, šioje Studijų Savaitėje mes gvildenome krikščionybės ir modernaus pasaulio santykių klausimą ir priėjome išvadą, kad gaivalingame mūsų dienų vyksme idėjos valdo pasaulį ir kad naujos idėjos, kūrybiškai perimtos iš neišsenkančio krikščionybės minčių lobyno, yra galingiausias mūsų ginklas kovoje už naują žmogų ir naują pasaulio ateitį.

Šioje Studijų Savaitėje mes taip pat metėme kritišką žvilgsnį į nueitąjį tremties dvidešimtmečio kelią, didžiavomės jos pasiektais kultūriniais laimėjimais ir pasiryžome toliau tęsti savo protestą prieš Tėvynės pavergimą, dar labiau išlaikydami gyvą ryšį su Tėvyne ir svetur gyvenančiais tautiečiais.

Mes pagerbėme žuvusiųjų už Tėvynę, ypatingai pokario Laisvės kovų sąjūdžio aukų, atminimą ir palikome kaip dovaną Vasario 16-sios gimnazijai žiupsnelį žemės nuo Nežinomojo Kareivio kapo, kad čia besimokantis jaunimas jaustų artumą karžygių krauju aplaistytos Lietuvos žemės, kuriai mes visi turime didelę pareigą.

Įžengdami į trečiąjį tremties dešimtmetį, mes ryžomės toliau nepailsdami dirbti, kurti ir kovoti už ateitį, kad greičiau ateitų toji diena, kai laisvas lietuvis žmogus galės vykdyti savo darbus laisvoje Lietuvoje ir laisvame pasaulyje.