UŽGĘSĘ KOVOTOJAI

Tadas Petkevičius mirė kovo 10 d. Kaune. Jis buvo gimęs 1893 m. kovo 27 d. Šiauliuose. 1910 baigė Šiaulių berniukų gimn., teisę studijavo Maskvoje, bet dėl karo ir rusų revoliucijos ją tegalėjo baigti 1927 Kaune. Nuo 1918 rudens buvo ministrų kabineto reikalų vedėjas, vėliau Londone Lietuvos pasiuntinybės patarėjas, užsienių reikalų min. juriskonsultas, Valstybės Tarybos narys; nuo 1928 Lietuvos univ. teisių fak. asistentas, 1928 doc., nuo 1941 Vilniaus univ. tarptautinės teisės prof. Jis laimėjo tarptautiniame Haagos teisme keletą bylų (Kaišiadorių - Lentvario gelžkelio bylą su Lenkija, Saldutiškiu gelžk. su Estija, dėl Klaipėdos statuto ir kt.). 1941 m. velionis buvo nepaprastas teisinis Laikinosios vyriausybės patarėjas, padėjęs jai spręsti labai daug skubių ir painių teisinių klausimų, vėliau visą metą talkinęs pogrindžio Vlikui.

1944 m. liko Lietuvoje ir buvo susijęs su kovojančia tauta. Bolševikinių okupantų suimtas ir 8 metus išlaikytas Vorkutos darbo stovykloje, paskutiniais metais visai ligonis buvo leistas sugrįžti.

Dr. Antanas Trimakas mirė vasario 27 d. Naujorke. Velionis buvo gimęs 1902 VI 19 Taupriuose, Biržų aps. Ekonomijos, teisės ir politikos mokslus studijavo Kaune, Grenoblio ir Lilio univ., Haagos tarptautinės teisės akad. ir Ženevos tarptautinių mokslų m-kloje; 1930 Lilio univ. gavo dr. laipsnį už Le mouvement cooperatif on Li-thuanie. Velionis visą metą dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje; 1930 Švedijoje I sekr., 1935 Centro Europos skyriaus vedėjas Užsienių reik. ministerijoje, 1938 patarėjas Varšuvoje, 1939 Lietuvos gen. konsulas Lenkijoje. 1945 m. iš Prancūzijos karo valdžios buvo išgavęs pripažinimą Lietuvos gen. konsulatui Wuertemberge ir kurį metą buvo Tuebingene gen. konsulas, bet Sovietų Rusijai spaudžiant Prancūzijos vyriausybę, šios teisės buvo suspenduotos. Nuo 1944 Vliko politinės komisijos narys, 1946-7 Vilko vykdomosios tarybos reikalų vedėjas ir Balto įgaliotinis. 1947 atvyko į JAV, kur profesoriavo Erie (Newark, N. J.). Nuo 1951 Lietuvos laisvės komitete, jo sekr., nuo 1954 Pavergtųjų Europos tautų seime Lietuvos delegatas ir delegacijos vicepirm., o paskutiniais metais jos pirm., nuo 1957 — Vliko pirm. Taip pat The Baltic Review ir Revista Baltica redaktorius;

Dr. Julius Kaupas mirė staiga kovo 1 d. Čikagoje. Jis buvo gimęs 1920 kovo 6 Kaune, žymaus visuomenės veikėjo Juliaus Kaupo šeimoje. Baigęs jėzuitų gimn. ir atlikęs karo tarnybą stud. Vytauto D. univ. mediciną ir ją baigė 1944. Pasitraukęs iš Lietuvos, 1946 gavo medicinos dr. laipsnį Tuebingeno univ., stud, dar filosofiją, o 1947-49 m. Freiburge meną, literatūrą ir filosofiją. JAV specializavosi psichiatrijos srity, 1952-53 dėstė neurologiją. Velionis buvo rašytojas, nuoširdus kultūrininkas, daug rūpinosi literatūros ir meno reikalais, juos labai įžvalgiai keldavo spaudoje ir buvo vienas mūsų didžiųjų literatūros kritikų, mokėjęs pažvelgti į lietuvių tautosaką ir literatūrą gana naujai ir įtikinančiai. Dr. Julių Kaupą minime su gilia gėla, minime tą nuoširdų rezistencijos dienų dalyvį Kaune ir tremtyje, kurio nebematysime Lietuvių Fronto Bučiulių stovyklose, nebegirdėsime jo paskaitų. Jo raštams išleisti sudarytas komitetas.