NEBEGRĮŽTANTIEJI

Dr. Albertas Tarulis mirė balandžio 3 d. Jis buvo g. 1906 II 6 Daugailiuose. Mokėsi Petrapilyje, Rokiškyje ir Kaune. 1935 baigė Vytauto D. univ. ekonomijos mokslus, kuriuos 193G-38 dar pagilino Vienos ir Berlyno univ., 1947 Frankfurto a. M. univ. gavo dr. laipsnį. Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo įvairiose ekonominėse bendrovėse, Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Okupacijos metais Marginiuose, Statybos valdybos dir. ir kt. Jis buvo vienas tų, kurisl942-44 padėjo suorganizuoti pogrindžio ryšius krašte, kuriais nekartą pasinaudodavo ir Į Laisvę, ypač didesnius kiekius pogrindžio spaudos tolimesnėms vietoms nuvežant. Taip pat per ekonomines b-ves jis telkdavo lėšas tuo metu veikusiam Vilkui. JAV 1947-52 Pittsburge Carnege technologijos instituto prof., nuo 1952 dirbo Kongreso bibliotekoje. Buvo vienas tų, kuris Lietuvos laisvės reikalus gynė plunksna ir jo knygos: Soviet Policy Toward the Baltic States 1918-40, 1959; American - Baltic Relations 1918-22 ir kt. susilaukė pakankamai svetimųjų domės.

Kleofas Jurgelionis, vienas iš stambiausių JAV senosios kartos poetų, mirė 1963 XII24 d. Riverside, Kalifornijoje. Jis buvo gimęs 1886 11 Kupiškyje, mokėsi Petrapilyje, kur buvo pagrindiniu Petrapilio liet. aktoriumi, vietos vaidinimų ruošėju, dirbo Lietuvių Laikraštyje.

Prof. Viktoras Biržiška mirė sausio 27 d. Čikagoje, paskutinysis iš trijų brolių ir prof. Buvo gimęs 1886 m. vasario 23 d. Viekšniuose, gyd. A. Biržiškos, žemaičių bajoro, šeimoje. Mokėsi Šiauliuose, studijas baigė Petrapilio technologijos institute, nuo 1922 dėstė Lietuvos univ., vėliau Vytauto D. univ. ir Vilniaus univ. matematiką, buvo Lietuvos kariuomenės karininkas, artilerijos tiekimo skyr. viršininkas. Jaunas įsijungė į slaptą lietuvių veiklą, dalyvavo socialistiniuose rateliuose, o jo darbas 1920-22 Vilniaus lietuvių tarpe buvo pats reikšmingiausias visuomeniniame bare.

Stasys Leskaitis, žinomas Ivošiškio slapyvardžiu, mirė vasario 10 d. Naujorke. Velionis buvo gimęs 1902 m. gruodžio 24 Krasnogrūdos k., Beržininkų vls., Seinų aps. Baigė Vytauto D. univ. teisę, vėliau mūsų spaudos korespondentas užsienyje, red. Vairą, Kūrybą ir kt.

Stepas Sodeika mirė kovo 15 d. Čikagoje, Dainavos ansamblio dirigentas, Kauno valstybinės operos baritonas, Vilniaus konservatorijos dėstytojas. Buvo gimęs 1903 XII 11 Jurbarke.

Kun. Juozapas Valantiejus, ilgametis Waterburio klebonas, mirė balandžio 7 d. Jis buvo gimęs 1883 m., o klebonaudamas pasižymėjo ne tik gausiomis aukomis lietuviškiesiems reikalams, bet gyvu žodžiu visur pasisakydavo už lietuvybę parapijose, draugijose ir kt.; jis buvo vienas iš nedaugelio lietuvių senosios kartos kunigų, kurie suprato ir Lietuvių Fronto Bičiulių veiklą, ją nuoširdžiai paremdavo.

Prof. inž. dr. Steponas Kolupaila

mirė balandžio 9 d. Jis buvo gimęs 1892 m. lapkričio 14 d. Tuminiš-kėse, Latgaloje, bet jo protėviai ten buvo nukilę iš Biržų - Panevėžio apl. 1915 baigė Maskvos geodezijos institutą, 1921 atvyko į Lietuvą, kur dėstė Dotnuvos žemės ūkio technikume, nuo 1922 Lietuvos univ., o nuo 1940 Vytauto D. univ. statybos skyriaus dekanas; nuo 1948 Notre Dame (So. Bend, Ind.) univ. prof. Velionis Lietuvoje buvo vienas geriausių mūsų hidrologijos žinovų, suradęs maksimaliniams debitams skaičiuoti formulę ir žiemos debitams skaičiuoti metodą, kuris JAV vadinamas Lithuanian method, dalyvavo daugelyje tarptautinių hidrologijos konferencijų, redagavo Tarptautinę hidrologijos bibliografiją ir yra parašęs gausių mokslo darbų.