Pranešimai,aukos, atstovybės

PRANEŠIMAS:

Ilgos distancijos kelyje į Lietuvos laisvę žurnalo Į Laisvę naštą perėmė nauji redaktoriaibičiuliai Antanas Mažiulis, dr. Antanas Klimas, dr. Antanas Musteikis ir administratorius Vytautas Žiaugra.

Linkėdami jų žygiui sėkmės, žvelgiame į savo dalį atlikusius redaktorius bičiulius Stasį Daunį ir jo talkininkus Petrą Bagdoną, Aloyzą Baroną, Juozą Baužį, Vladą Būtėną, Vincą Rygertą bei administratorių Kostą Bružą. Jų indėlisnuo Nr. 25 iki 33pasilieka šviesus žurnalo istorijoje ir rezistencinės dvasios išlaikyme. Už tai jiems bičiuliškas ačiū.

L.F.B. Vyriausioji Taryba ir Amerikos-Kanados Valdyba

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Šią vasarą, rugpiūčio mėn. 9-16 d.d. Dainavos stovykloje prie Detroito bus pirmoji lietuvių bendra studijų savaitė, kurios pagrindinė tema: Idėjos ir darbai 20 metų išeivijos perspektyvoje. Paskaitos lies dabartinę padėtį Lietuvoje, mūsų buitį svetur ir mūsų santykį su Lietuva. Paskaitininkais sutiko: dr. J. Balys, dr. V. Bieliauskas, dr. J. Girnius, dr. I. Gražytė, V. Kamantas, J. Miklovas, dr. L. Sabaliūnas, K. Skrupskelis, dr. I. Užgirienė, dr. V. Vardys, V. Vaitiekūnas, B. Vaškelis. Taip pat numatyti dar simposiumai ir vakarais meno programos, tarp jų ir Antrasis kaimas.

Šią studijų savaitę ruošia jaunosios kartos sudarytas komitetas, kuriam vadovauja H. Šliažas, remiamas JAV LB centro valdybos, ypač J. Jasaičio ir V. Adamkavičiaus. Reikia tikėtis, kad ji bus sėkminga ne tik studijinių klausimų įžvalga, bet kartu padės pažinti įvairių srovių žmonėms vieniems kitus ir sutelks juos bendram lietuvybės išlaikymo ir laisvės kovos žygiui. Stovyklos komiteto pirm. adresas: R. Šliažas, 3140 W. 42nd Place, Chicago, Ill. 60632, o registruotis — Jonas Buitkus, 8025 Logan St., Det-roit 9, Mich.

Į LAISVĘ AUKOJO:

Clevelando LP Bičiulių sambūris —    100 dol.; dr. J. Sungaila (Toronto) — 17 dol.; A. J. Vasaitis — 7 dol.; Vincas Baronas (Venecuela) —    7 dol.; A. Grigaitis (Australija) —    5 dol..

Po 4 dol.: dr. A. Baltrukėnas, dr. M. Vaitėnas;

Po 3 dol.: K. Barzdukas, J. Norkaitis (Vokietija), A. Sabalis (Rochester), J. Žilionis, J. Kojelis (Los Angeles).

Po 2 dol.: J. Ambrizas, Ig. Andrašiūnas, L. Barauskas, K. Grina, K. Gimžauskas, dr. A. Jurkus, kun. M. Kirkilas, B. Liškus, J. Miklovas, V. Milukas, L. Padleckas, B. Raugas, V. Skladaitis, A. Skrupskelienė;

Po 1 dol.: J. Sadūnas, kun. J. Velutis; J. Laukaitis (Vokietija) — 2 DM.

Mieliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę administracija

Paštas siunčiamą spaudą (Bulk rate), kad ir žino naują adresą, nepersiunčia gavėjui, bet grąžina siuntėjui, kas sudaro administracijai trigubas pašto išlaidas.

Labai ir labai prašome, pakeitus adresą, utojau pranešti administracijai.  Į Laisvę administracija

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1 Ladbroke Gardens, London W. 11

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, South Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma 

JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 189 Glenholme Avė., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Puida, Markvards g.9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Alina Grinienė, 8 Muenchen 54, Kristallstr. 8