Aukos, pranešimai, atstovybės

Į LAISVĘ AUKOJO
Inž. Kazys Račiūnas ..................$16,00
Ignas Saldukas ......................... 10.00
Arch. Ed. Arbas ........................... 7.00
J. Stelmokas ............................... 7.00
J. Stepanas (Australija) ................ 5,00
P. Gaižutis ................................. 5,00
St. Gudas ................................... 4,00

J. Barasas (Vokietija) .. .DM 10.00 J. Brazauskas, dr. A. Čiuris, dr. A. Damušis, K. Gumauskas (Švedija), kun. M. Kirkilas ir J. Švarplaitis po 2.00    dol.
Kun. J. Tautkevičius (Vokietija) 4.00 DM., inž. I. Daukus, P. Malėta, P. Petrušaitis, ir St. Rudys po vieną dolerį.

Meliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę administracija


Sigitai ir Vytautui Aušrotams,

jų sūneliui Antanėliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

J.A.V. ir Kanados LFB Centro Valdyba


Lietuvos operos vyrų choras,kuris anksčiau vadinosi Chicagos Lietuvių Vyrų Choras Vytis, pradėjo penkioliktuosius darbo metus. Naujuoju pastatymu pasirinkta Puccini 3 veiksmų opera Tosca. Didysis dėmesys sutelktas į 1965 metus. Tais metais, prisimenant Lietuvos pavergimo, kančių ir didvyriškųjų partizaninių kovų 25 m. sukaktį, Chicagos Civic opera rūmuose bus išpildytas didysis Verdi kūrinys Requiem su tautine, lietuviška muzikine pirmąja koncerto dalimi. Pastatyme dalyvaus 200 choristų iš Chicagos ir Kanados ir didelis simfoninis orkestras. Pasiruošimas užtruks du pilnus darbo sezonus. Pastatymas skirtas Lietuvos partizanų ir kankinių pagerbimui. Pasirinktas šūkis: “Tauta, kuri negerbia savo didvyrių — žus .

VISŲ SKAITYTOJU ŽINIAI

Paštas siunčiamą spaudą (Bulk rate), kad ir žino naują adresą, ne-persiunčia gavėjui, bet grąžiną siuntėjui, kas sudaro administracijai trigubas pašto išlaidas.

Labai ir labai prašome, pakeitus adresą, tuojau pranešti administracijai.    Į Laisvę administracija

- Į LAISVE ATSTOVYBĖS -

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11,

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, South, Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma 

JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 180 Gienholme Ave., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Alina Grinienė, 8 Muenchen 54, Kristallstr. 8

Į Laisvę Administracija: 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill.