EUROPOS LFB STUDIJŲ SAVAITĖ

Gegužės mėn. 2 d. Studijų Savaitei Rengti K-jos nariai kun. dr. J. Aviža ir bič. A. Grinienė aplankė jaunimo namus Koenigswinter, kur 7-14 rugpj. turėsime dešimtąją studijų savaitę. Vieta ir patalpos tikrai idealios. Kambariai dviem-trim ir nemažai vienukių, paskaitų salė didelė, graži; yra ir daugiau kambarių suėjimams, posėdžiams, o vaizdas į Reiną tikrai pasakiškas. Ir tas viskas stud. savaitės dalyviams nieko nekainuos! Tik kelionpinigiai šiais metais numatyti padengti vien jaunimui, prelegentams ir kitiems dalyviams, pagal atskirus prašymus.

Studijų savaitėje pareiškė noro dalyvauti ir Baltų-Vokiečių draugijos lietuvių-vokiečių sekcija. Jie dalyvaus aktyviai, padarys porą pranešimų ir žada suruošti istorinių Lietuvos žemėlapių bei moderniosios mūsų grafikos parodą.

Stud. savaitėje numatytos šios paskaitos ir pranešimai:

Tautiškumas, jo sąvokos kitimas ir jo prasmė tremtyje;

Mindaugo žuvimas kaip Lietuvos istorijos tragiką;

Lietuvis tarp kitataučių;

Kultūrinė kūryba ir jos pavojai okup. Lietuvoj;

Kultūrinė kūryba ir jos pavojai svetur;

Lietuvių kalbos vieta ir vertė;

1863 m. sukilimo vaidmuo lietuviškajai sąmonei atbusti;

Religinės bendruomenės vaidmuo tautiniu atžvilgiu;

Lietuvybės padėtis okup. Lietuvoje;

Mykolaičio - Putino sukaktis;

Jaunųjų ir senųjų santykis tremtyje;

Vilniaus studentų gyvenimas ir t.t.

Be to, studentai praves tradicinę Tėvynės Valandėlę, linksmavakarį, bus paminėtos 1963 m. sukilimo, Mindaugo ir Putino sukaktys.