DR. JUOZAS GIRNIUS IŠRINKTAS ATEITININKŲ FEDERACIJOS VADU

Nepaprastoji Ateitininkų Konferencija, susirinkusi New Yorke, naujuoju Ateitininkų Federacijos vadu išrinko dr. Juozą Girnių. Ateitininkijos vairavimas patikėtas nepriklausomos Lietuvos auklėtiniui. Federacijos vado klausimas paskutiniaisiais metais buvo gyvai diskutuojamas: tęsti tradiciją, rinkti Federacijos vadą, o gal paieškoti naujų veiklos kelių, kai gyvenimo ir veiklos sąlygos yra pakitusios. Nepaprastoji Konferencija pasisakė už tradicijos tęsimą ir Ateitininkų Federacijos vadu išrinko dr. Juozą Girnių.

Naujasis Federacijos vadas lietuviškoje visuomenėje plačiai žinomas kultūrininkas, filosofas, vienas iš trijų pagrindinių Lietuvių Enciklopedijos redaktorių, kelių reikšmingų filosofinių ir visuomeniniai tautinių studijų autorius, būdingos naujos mūsų literatų kartos formuotojas.

Dr. Juozas Girnius yra gimęs 1915 m. gegužės mėn. 25 d. Sudeikiuose, Utenos apskr. Gimnaziją baigė Utenoje. Toliau filosofijos studijas tęsė Vytauto Didžiojo, Louvaino, Freibur-go ir Sorbonos (Paryžiuje) universitetuos. Filosofijos daktaro laipsnį įsigijo Montrealio universitete, Kanadoje.

1941 - 1944 metais, dėstydamas filosofiją Vytauto Didžiojo Universitete, Kaune, dr. Juozas Girnius darė reikšmingos įtakos jaunajai mūsų rašytojų kartai, pasukdamas ypač poezijos raidą filosofinio svorio kryptimi. Dėmesį mūsų literatūrai liudija ir jo įvadinė studija Žemės antologijai ir dalyvavimas Literatūros Lankų žurnalo redakciniame kolektyve.

Dr. Juozo Girniaus knygos ir per eilę metų periodinėje spaudoje plačiai paskleisti straipsniai, neprarasdami savo filosofinio įžvalgumo, visada buvo aktualiai susieti su šios dienos visuomeniniai tautine ar žmonijos minties aktualiąja problema. Šitai akivaizdžiai sako ir pastaroji, didelio pasisekimo mūsuose turėjusi jo knyga (dabar verčiama jau ir į latvių kalbą) Tauta ir tautinė ištikimybė. O netrukus žada pasirodyti taipgi degančių problemų jo veikalas Žmogus be Dievo.

Tad visu savo veiklos ir raštų pobūdžiu naujasis ateitininkijos vadas šiai organizacijai tampa lyg ir simboliu, planuojant aktualiai konkretų, bet taipgi ir filosofiniu gilumu akcentuotą darbą. Savo amžiumi dr. Juozas Girnius yra šios viduriniosios ateitininkijos kartos atstovas, gyvai jaučiąs ir senimo rūpesčius, bet atvirai suprantąs taipgi ir jauniausios kartos situaciją. Visa tai apjungti, suderinti ir nukreipti aktyvios, kūrybingos ir modernios katalikų šviesuomenės vaga naujam ateitininkijos vadui bus nelengvas uždavinys. Bet tikėkime, kad jis bus išspręstas.