BRONĖ JAMEIKIENĖ ruošiasi į Azijos kraštus

Azijos Fondo globojama, Bronė Jameikienė kitiems mokslo metams išvyksta į Azijos kraštus, kur mokslinėse ir kultūrinėse institucijose skaitys paskaitas apie Vakarų meną: Indijoj — Luknow ir Delhi universitetuose, Hong Konge — Chu Hai ir United kolegijose ir Hong Kongo universitete. Taipgi numatytos jos paskaitos Indonezijoj, Siame, Formozoje, Pietų Korėjoje ir Japonijoje.

Bronė Jameikienė su muzike iš Japonijos Honolulu mieste, Havajuose.

Ateinantį pavasarį ruošia savo darbų parodą Honolulu mieste, Havajuose, Gima galerijoje.

Bronė Jameikienė yra Į Laisvę bendradarbė.

Baigusi Kauno Aušros mergaičių gimnaziją, lietuvių kalbos ir literatūros studijas pradėjo VDU Kaune ir baigė klausyti Vilniaus universitete. Studijų metu dirbo Lietuvių Kalbos Institute, Lietuvos Mokslų Akademijoje, Vilniuje.

Pokario metais su Čiurlionio ansambliu aplankė beveik visas lietuvių tremtinių stovyklas pietinėje Austrijoje ir Vakarų Vokietijoje. Ansamblyje dainavo, šoko tautinius šokius, buvo ansamblio pranešėja.

Du trečdaliu tremties ir emigracijos metų praleido studijuodama Europoje, Amerikoje ir Pacifiko salose — Havajuose. Keliaudama po Europos kraštus susipažino su Vienos, Berlyno, Paryžiaus ir Londono muziejais. Dailė ir meno istorija liko nauja pamėgtoji meno ir mokslo sritis, kai iš mažens pamiltųjų lituanistinių studijų gilinimas pasidarė nebeįmanomas. Freiburgo meno mokykloje specializavosi tautodailėj.

Į JAV atvyko 1949 m. Studijuodama Čikagos Meno Institute (Art Institute of Chicago) įsigijo dailiųjų menų bakalauro (B.F.A.) ir magistro (M.F.A.) laipsnius. Institute specializavosi vitražo ir meno istorijos srityse.

Amerikiečių organizacijoms ir studentams skaitė paskaitas apie lietuvių liaudies meną ir organizavo lietuvių liaudies meno parodas Illinois, Indianos, Wisconsino ir Colorado valstijose. Turėjo kelias individualias dekoratyvinių audinių parodas. Dalyvavo lietuvių ir amerikiečių dailės parodose Amerikoj, Kanadoj, Havajuose ir už vitražus yra gavusi tris premijas. Bendradarbiauja spaudoje ir lediniuose.

Paskutiniuosius 4 metus valstybiniame Havajų universitete (University of Hawaii), Honolulu mieste, dėstė meno dalykus ir gilino meno istorijos studijas, kartu studijuodama ir sanskritą. 1962 m. Havajų universitetas Bronei Jameikienei suteikė magistro (M. A.) laipsnį orientalinio meno srityje. Dalyvavo dailės parodose, skaitė paskaitas, iš havajiečių mokyklinio jaunimo sudarė grupę, kuri pasirodė su lietuvių tautiniais šokiais tarptautinėje pavasario šventėje. Parodoje “Madona mene” laimėjo premiją už skaldyto stiklo vitražą Madona su lotosu. Turėjo progos sanskrito paskaitoms patiekti reikalingą medžiagą lietuvių ir sanskrito kalbų palyginimui.