Į Laisvę 1962 28(65)


     T U R I N Y S
Andrius Baltinis: Kiek dar yra likę iš Nepriklausomos Lietuvos . . . 1
Kazys Bradūnas: Skalbėjos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Gediminas Galva: Grėsmingoji sąvarta. . . . . . . . . . . . . . . .  8
Partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas . . . . . . . . . . . . . .  17
Lietuvos partizanų niekinimas plečiamas . . . . . . . . . . . . . . 23
Jonas Šoliūnas: Socialinis draudimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 25
Karolis Drunga: Genocido užmiršimas — kvietimas jam atsikartoti . . 31
Pro memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dr. Jonui Griniui 60 metų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Darbai ir Idėjos.
                  Vardai Įvykiuose . . . . . . . . . . . . . . . 55-64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Redaguoja— Redakcijos kolektyvas: vyr. redaktorius — Stasys Daunys, redaktoriai — Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas.

Redakcijos adresas — Į Laisvę, 2801 W. 38 St., Chicago 32, Illinois. Telef.: Cliffside 4-2139.

Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

*    *    *

Administratorus — Kostas BružasAdministracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill. Telef. IN 8-6189

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Ill. Business manager: K. Bružas, 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 10.— Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj — Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje — Fr.2.50; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.