VARDAI ĮVYKIUOSE

Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. Petras Daužvardis iškilmingai pagerbtas jo 35 m. konsularinio darbo ir 25 m. konsulo pareigose Čikagoje proga. Gen. konsulo pagerbimui iniciatyvos ėmėsi buvęs JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygardos pirmininkas Jonas Jasaitis, o pradėtąjį darbą užbaigė dabartinis apygardos pirmininkas Karolis Drunga. Bendruomenė pagerbimui rengti buvo sudariusi atskirą komitetą. Pagerbimo metu kalbėjo iš Washingtono atvykęs Lietuvos atstovas J. Rajeckas, Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirm. Jonas Jasaitis, Alto pirm. Leonardas Šimutis ir kiti. Gen. konsulas gavo daug sveikinimų raštu.

Veikliam ir nepailstančiam Lietuvos konsului Čikagoje dr. Petrui Daužvardžiui Į Laisvę siunčia geriausius linkėjimus.

Inž. Viktoras Naudžius, tris metus buvęs į Laisvę žurnalo Administratorius, dėl visos eilės kitų organizacinių įsipareigojimų iš eitųjų administratoriaus pareigų pasitraukė. Per trejus metus inž. Viktoras Naudžius jam patikėtas pareigas atliko kruopščiai ir pavyzdingai. Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba, JAV ir Kanados LFB centro valdyba ir Į Laisvę Redakcija inž. Viktorui Naudžiui reiškia nuoširdžią padėką ir linki gražios sėkmės kituose darbuose.

Kostas Bružas, ilgametis ir energingas Balfo ir Lietuvių Bendruomenės bei kitų lietuviškų organizacijų veikėjas, pakviestas Į Laisvę žurnalo administratorium. Naujasis administratorius pareigas jau perėmė. Dabartinis naujasis Į Laisvę administracijos adresas toks: Į Laisvę Administracija, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois. Telef. INterocean 8 - 6189. Visais administracijos reikalais kreiptis tik šiuo adresu. Į Laisvę metinė prenumerata 3 dol.

Levas Prapuolenis pirmininkauja Čikagoje sudarytam komitetui, kuris telkia aukas nupirkimui didesnio skaičiaus anglų kalba parašytosios knygos Palik ašaras Maskvoje. Knyga bus išsiuntinėta JAV senatoriams, kongresmanams, politikams ir Jungtinių Tautų nariams. Apie lietuvės Sibiro kankinės Armonienės išgyvenimus Sibiro darbo vergų stovyklose minėtąją knygą anglų kalba parašė dr. A. Nasvytis. Knygą gražiai išleido viena amerikiečių leidykla. Aukos siunčiamos: J. Bertašius, 2642 W. 15th St., Chicago 8, Ill. arba St. Anthony Savings and Loan Assn., 1447 So. 49th Court, Cicero 50, Ill., Acc. No. 17506, Palik ašaras Maskvoj.

Prof. Juozas Brazaitis kalba Šatrijos suruoštame Maironio šimto metų gimimo sukakties minėjime Čikagoje 1962 m. kovo 31 d.

Liet. Rašytojų dr-jos premijos už 1960 ir 1961 metus paskirtos Pulgiui Andriušiui už beletristikos knygą Rojaus vartai ir Leonardui Andriekui už poeziją Saulė kryžiuose. Svarstymui be šių premijuotų dar buvo atrinkta A. Škėmos Čelesta, Al. Barono romanas Vieniši medžiai ir H. Nagio poezijos knyga Mėlynas sniegas.

Dr. Jonas Grinius šią vasarą iš Vokietijos atvyksta į JAV. JAV ir Kanadoje dr. J. Grinius praleis apie 6 mėnesius. Kultūros kongrese yra pakviestas skaityti paskaitą.

Dr. J. Paukštelis ir Vytautas Makiejus, East Chicagos gyventojai, kruopščiai surinko sovietų genocidinę medžiagą ir suorganizavo kilnojamą sovietinio genocido parodėlę. Genocido paroda vaizduoja sovietų įvykdytas žudynes Lietuvoje. Visu baisumu ir ryškumu rodomi sovietų atlikti žudymai Pravieniškėse, Rainių miškelyje, Panevėžyje, Zarasuose ir kitose vietose. Vaizdžiai rodomas ir nacinės Vokietijos vykdytas genocidas Lietuvoje.

Genocido paroda buvo rodyta Čikagos lietuviams. Aplinkiniuose miesteliuose ji susilaukė didelio įvertinimo ir susidomėjimo iš amerikiečių visuomenės. Genocido parodos organizatoriai turi eilę kvietimų ir pasiryžę vykti ten, kur yra kviečiami. Neseniai ji buvo parodyta lietuvių spaudos atstovams. Sutelkus daugiau lėšų, rodomus genocido vaizdus galima gražiau įrėminti ir apšviesti, tada šią genocido parodą būtų galima rodyti ir Amerikos universitetuose.

Išrinkta Ateitininkų Federacijos valdyba. Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė balsavimų davinius: Federacijos Valdybos rinkimuose dalyvavo 1110 ateitininkų iš Anglijos, Australijos, Brazilijos, Italijos, JAV, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos ir V. Vokietijos. Į naująją Federacijos Valdybą išrinkti: dr. Antanas Sužiedėlis, gavęs 994 balsus, dr. Vytautas Vygantas — 850 b., inž. Arvydas Barzdukas — 791 b., kun. Viktoras Dabušis — 734 b. ir Jonas Šoliūnas — 564 b. Kandidatais liko dr. Vladas Viliamas, Juozas Vitėnas ir Pranas Grušas. Kontrolės komisijos pirmininku išrinktas Leonardas Valiukas, kandidatu dr. Bronius Radzivanas. Kontrolės komisijos nariais išrinkti inž. Julius Jodelė, ir Juozas Kojelis, kandidatu liko inž. Antanas Sabalis.

Kandidatas į Ateitininkų Feedracijos vadus dr. Stasys Bačkis gavo 975 balsus, bet kovo 15 d. raštu pranešė, kad jam yra atsiradę neįveikiamų kliūčių perimti Ateitininkų Federacijos vado pareigas.

Vysk. Teofilis Matulionis, gyvenąs pavergtoje Lietuvoje ir dėl komunistinės valdžios draudimo negalįs eiti jam skirtų pareigų, šv. Tėvo pakeltas arkivyskupu.

Prof. dr. Zenonas Ivinskisišrinktas Baltų Tyrimo Instituto vedėju, o pavaduotoju — prof. dr. Antanas Maceina. Baltų Tyrimo Institutas dabar veikia Bonnos universiteto žinioje. Institutas yra išleidęs 7 tomus raštų, kurių žymi dalis tenka lietuvių mokslininkų darbams.

Benediktas Babrauskas Čikagos Lietuvių Fronto Bičiulių susirinkime skaitė paskaitą tema Maironis ir Lietuva. Prelegentas iškėlė Maironio reikšmę Lietuvai ir Lietuvos poezijai. Maironio metų proga dera giliau pažvelgti į Maironio laikus, jo palikimą ir nepakankamą įvertinimą dar jam gyvam esant. Kartu paminėta Juozo Lukšos ir Julijono Būtėno dešimties metų žuvimo sukaktis.

Dail. Pauliaus Augiaus pomirtinė paroda įvyko vasario 3 d. — kovo 4 d. Chicagos Taupymo ir Skolinimo bendrovės meno galerijoj, 6245 S. Western ave. Parodą ruošė Lietuvių Dailės Institutas ir joj buvo išstatyta keliasdešimt dailininko grafikos darbų. Manoma išleisti dailininko pomirtinę monografiją. K. Bradūnas parodos kataloge rašo, kad dail. P. Augius buvo vienas tų retųjų kūrėjų, kurio darbuose išsiteko lietuviškoji dvasia visoje savo platybėje. Dailininkas gimė 1909 m., mirė 1960 m. Dailininkas buvo baigęs Kauno Meno mokyklą ir taip pat meno studijas Paryžiuje. Dalyvavo daugybėje parodų visame pasaulyje, 1937 m. Paryžiuje gavo garbės diplomą. Ilustravo ne vieną lietuvišką kūrinį, padarė knygoms viršelių: Vienas paskutinių darbų buvo Vyt. Mačernio lyrikos „Poezija” iliustravimas, kurią išleido Į Laisvę fondas.

Dr. Zigmas Brinkis, veiklus LF bičiulis, Į Laisvę bendradarbis, kovo 1 d. baigė trijų metų Chirurgijos rezidenciją Illinois Masonic ligoninėje. Naujasis chirurgas atliko šimtus operacijų ir taip įsigijo daug patirties.

Dr. Zigmas Brinkis

Kad galėtų laikyti chirurgijos specialybės egzaminus reikia atlikti poros metų praktiką (preceptorship) pas chirurgą, kuris jau turi specialybės diplomą ir yra rekomenduojamas kaip mokytojas American Board of Surgery. Tokiuo specialistu dr. Z. Brinkis pasirinko ir pradėjo dirbti pas Chicagoje daugeliui gerai pažįstamą A-merikos lietuvį dr. J. P. Waitkų. Pažymėtina, kad balandžio 22 d. dr. Zigmas sukūrė šeimos židinį su inž. Žibute Balsyte.

Jonas Vaičiūnaslietuvių spaudos bendradarbių sukviestame susirinkime išrinktas informacijos tarnybos pirmininku, o V. Zalatorius — sekretorium. Tarnybą suorganizavo ir pirmąjį susirinkimą sukvietė JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba. Informacijos tarnyba talkins JAV LB centro valdybai ir jos padaliniams informacijos darbe.

MAIRONIS IR MES SAVUOSE LAIKUOSE

Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitė

Kanados Lietuvių Fronto Bičiuliai studijų ir poilsio savaitę rengia Wasaga Beach prie Toronto. Ji rengiama rugpiūčio 5-12 dienomis. Studijų savaitės pagrindinė tema — Maironis ir mes savuose laikuose. Tai Maironio ir mūsų laikų jaunimo ir inteligentijos paralelės analizė, suskirstyta į atskiras temas. Studijų savaitės moderatorium kviečiamas prof. dr. Jonas Grinius, svečias iš Vokietijos. Studijų savaitėje dalyvauti kviečiama lietuviškoji visuomenė.

Norintieji studijų savaitėje dalyvauti tuojau registruojasi adresu: LFB Registracijos ir Parengimų komisija, 19 Rosemount Ave., Toronto 4, Ontario, Canada.

Užsisakant vasarnamį reikia tuojau įmokėti 2 dol. Registracijos mokestis 10 dol. šeimai, kurį galima įmokėti iš anksto ar atvykus. Studijų savaitės metu numatyta plati vakarinė programa ir koncertai. Graži kurortinė vieta, puikios sąlygos maudytis ir sportuoti. Mažiesiems bus atskira lituanistinė programa.

Lietuvių Fronto Bičiuliai, kurie negalės dalyvauti Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių rengiamoje studijų savaitėje, kviečiami dalyvauti ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje rugpiūčio 12 -18 dienomis. Stovyklą tvarko jaunieji sendraugiai ir yra sudarę įdomią programą.

Antroji lietuvių tautinių šokių šventė įvyks 1963 m. vasarą Čikagoje. Sudaryta tautiniams šokiams parinkti ir paruošti repertuaro komisija. Į repertuaro komisiją įeina Irena Šilingienė, Leokadija Braždienė, Rimgailė Gustaitiene, Izolda Raliene ir Bruno G. Shotas. Bruno Shotas yra repertuaro komisijos pirmininkas. Būsimosios lietuvių tautinių šokių šventes rengimo darbus vykdo Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygardos valdyba. Šventėje kviečiamos dalyvauti visos tautinių šokių grupės. Reikia tuojau registruoti LB Čikagos apygardos vicepirmininko adresu: Stasys Šiaučiūnas, 2511 W. 69 Street, Chicago 29, Illinois.

Jonas Šoliūnas, Į Laisvę ir kitos lietuvių spaudos bendradarbis, paaukštintas tarnyboje. Dirba socialinio draudimo centrinėje įstaigoje Baltimorėje. Šiame į Laisvę nr. išspausdintas vertingas Jono Šoliūno straipsnis apie socialinį draudimą, nedarbingumo pašalpas ir pensijas Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Kultūros kongresas įvyksta lapkričio 24-26 dienomis Čikagoje. Numatytos šios sekcijos: lietuvybei parapijose išlaikyti, jaunimo, lituanistinio švietimo, meno, literatūros. Pageidaujama dar teatro, architektūros, istorijos ir fizinio lavinimo sekcijos. Kongresui lėšas telkia Amerikos ir Kanados Lietuvių Bendruomenės. Finansinius reikalus tvarko Jonas Švedas.

Jonas Čiuberkis pakviestas Dirvos vyriausiuoju redaktorium. Vilties draugija, kuri leidžia Dirvą, jį taip pat pakvietė draugijos reikalų vedėju. Nuo nepriklausomybės laikų bendradarbiauja lietuvių spaudoje, reiškiasi rezistencinėse organizacijose, už lietuvišką veiklą vokiečių buvo suimtas ir kalintas Vokietijos koncentracijos stovyklose.

Stepas VykintasVokietijoje scenai parengė 3 paveikslų vaidinimą iš Lietuvos partizanų kovų. Vaidinimas pavadintas Pušelės sužiedotuvės. Medžiaga paimta iš Juozo Daumanto knygos Partizanai už geležinės uždangos. Pušelė buvo narsi partizanė. Vaidinimas buvo suvaidintas Vasario 16 gimnazijoj Vokietijoj.

Persiorganizavo Kuchel-Lipscomb rezoliucijai remti komitetas. Amerikos Kongrese dabartiniu metu jau yra devynios rezoliucijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylos reikalu. Laukiama dar poros naujų rezoliucijų. Atsižvelgiant į tai komitetas persiorganizavo ir dabar vadinsis:    Americans For Congressional Action To Free The Baltic States.

Komiteto vadovybė ir toliau lieka ta pati: L. Valiukas, koordinatorius; A. Skirius, koordinatoriaus pavaduotojas; tautinių grupių pirmininkai: Julius Jodelė (3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif.), Arne Kalm (estų) ir Alfons Reins (latvių); sekretoriai— E. Arbas, Alice Dotts, H. Marendi (estų) ir J. Steinbergs (latvių). Viso komiteto kasą tvarko Jurgis A. Petrauskas (3442 Madera Ave., Los Angeles 39, Calif.). Pagrindinių komisijų pirmininkais yra — dr. P. Pamataitis (finansų); J. Gliaudą (informacijos) ir J. Kojelis (planavimo ir strategijos).

Julijonas Būtėnas, iškilus žurnalistas ir laisvės kovotojas, prieš 11 metų iš Vokietijos nuvykęs į Lietuvą laisvės kovų tęsti ir tose kovose žuvęs partizano mirtimi, bus plačiai paminėtas sekančiame Į Laisvę nr. prisimenant jo didvyriško pasiaukojimo ir mirties dešimties metų sukaktį.

Metmenys, jaunosios kartos kultūros žurnalas, 1961 m. nr. 4. Knygos formato, 192 psl., estetiškai išleistas ir dailininkų darbais iliustruotas. Šis Metmenų nr. skirtas Juditai Audėnaitei, Jurgiui Jaks-Tyriui ir Antanui Škėmai, žuvusiems pakeliui iš susitikimo Lietuvių Studentų Santaros visuotiniame suvažiavime, 1961 m. rugsėjo 11 d. prisiminti.

Apie Metmenis plačiau parašysime sekančiame Į Laisvę nr.