LIETUVIŠKOS KNYGOS MECENATO SUKAKTIS

Prel. Pranciškus M. Juras, Amerikos lietuvių tarpe vienas iškiliausių visuomenininkų ir nepavargstąs lietuviškosios knygos mecenatas, 1961 m. atšventė 70 metų sukaktį. Gimė 1891 m. birželio 16 d. Bridų kaime, Šiaulių parapijoj. 1911 m. baigė Šiaulių gimn. 4 kl. ir 1912 m. rudenį atvyko į JAV. Kun. A. Varnagirio paremtas, 1913 m. pradėjo studijas šv. Karolio kolegijoj Catonsville, Md. Susirgęs džiova, 1914 m. turėjo studijas nutraukti ir pusę metų išbūti sanatorijoj. Pasveikęs toliau tęsė studijas šv. Vincento Pauliečio universitete Čikagoje, Kenrick seminarijoj St. Louis, Mo., šv. Jono seminarijoj Brightone, Mass. 1922 m. birželio 18 d. kardinolo W. O’Connellio Bostono Šv. Kryžiaus katedroje buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į šv. Pranciškaus lietuvių parapiją, Lawrence, Mass. 1927 m. paskirtas Lowillio, Mass., šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonu. 1929 m. kun. Pranciškus M. Juras paskirtas Lawrence, Mass., šv. Pranciškaus lietuvių parapijos klebonu, kur baigė įrengti naują bažnyčią, atidarė parapinę mokyklą, nupirko namus mokyklai ir seselėms mokytojoms.

Prel. Pranciškaus M. Juro veikla gausi ir šakota. Aktyviai dalyvauja visumeniniame darbe, reiškiasi šalpos veikloje, su ypatinga meile remia lietuvišką knygų leidimą. Tarp daugelio kitų knygų išleido Šalkauskio Ateitininkų ideologijos antrą laidą, Maironio Pavasario balsus, J. Baltrušaičio Poeziją, F. Kiršos, A. Vaičiulaičio, J. Aisčio kūrinių, dainų rinkinėlių. Jo pastangomis pasirodė Antano Maceinos Didžiojo inkvizitoriaus antroji laida (pirmoji laida išleista Vokietijoj), Jobo drama ir Saulės giesmė. Iš muzikos veikalų išleido V. K. Banaičio 100 liaudies dainų, J. Kačinsko Mišias ir St. Šimkaus dainas.

1961 m. gruodžio mėn. Čikagoje surengtas prel. Pranciškaus M. Juro 70 metų sukakties proga pagerbimas, kuriame dalyvavo ir pats sukaktuvininkas.