Aukos, pranešimai, atstovybės

Į Laisvę aukojo:

K. Barzdukas ir Dr. A. Damušis po $3.-—-, V. Macys $2.15, V. Barisas, Prel. P. Juras, L. Dambriūnas, Z. Prūsas ir J. Stelmokas po 2.—, Dr. K. Bobelis ir K. Brazauskas po $1.— Mieliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę administracija


Šeštoji Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė 1962 m. numatoma Kanadoje. Ji įvyks pirmąją rugpjūčio savaitę.

Inž.Bronius Polikaitis, gyvenęs Detroite ir per eilę metų visas jėgas pašventęs Dainavos stovyklai, persikelia į Čikagą.

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11,

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Victoria. A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Italijoje:Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Intemo 18, Roma

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef. RE 7-6621; B. Poiikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef. HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn.;A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y.; V. Ročiūnas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: A. Bumbulis, 200 Indien Grove, Toronto, Ont.; J. Pleinys. 10 Tisdale Ave., So. Hamilton, Ont.; J. Urbonas, 34 Brimorton Dr., Scarborough, Ont. Telef. AX 3-8518; V. Barisas, 336 Clinton, Windsor. Ont.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: A. Grinienė, Kristallstr. 8/1 (13b)Muenchen; V. Krištolaitis, (22b) Kaiserslautern 2, Schliessfach 323; Zigmas Kungys (22b) Mainz, Ebersheimerweg 47.