LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

LIETUVIO KŪRĖJO SANTYKIS SU MŪSŲ VISUOMENE

Penktoji Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė 1961 vasarą

Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių penktojoj studijų ir poilsio savaitėj 1961 vasarą numatyta mesti žvilgsnį į šio meto lietuvio kūrėjo santykį su mūsų visuomene. Šis klausimas yra aktualiai iškilęs dėl vis didėjančios įtampos tarp kuriančiųjų ir visuomenės. Visuomenei prikišamas dvasinis suprimityvėjimas bei sukonservatyvėjimas, darąs ją abejingą mūsų kūrėjams. O visuomenėj girdima priekaištų kūrėjams dėl atitrūkimo nuo savosios visuomenės. Aktualu išklausyti abiejų šalių nusistatymas ir paieškoti kelio mūsų kūrėjui suartinti su visuomene, o šiai — geriau suprasti mūsų kūrėjus. Ėmęsi iniciatyvos prie Į Laisvę žurnalo sudaryti fondą lietuviškosioms studijoms, Lietuvių Fronto Bičiuliai šioj studijų ir poilsio savaitėj ryžtasi šį savo sumanymą pastudijuoti visame kylančių klausimų horizonte. Numatyta 5 paskaitos — pašnekesiai:

Liaudis, šviesuomenė ir intelektualas: liaudis ir šviesuomenė ankstesniais amžiais ir dabar, įvedus visuotinį švietimą ir išaugus specialistų kadrams; inteligentas ir specialistas; inteligentas ir intelektualas; intelektualas kaip vadas ir kaip sukilėlis (pagal tai, koks kada vaidmuo jam tenka).

Liaudies ir šviesuomenės santykis Lietuvos istorijoj: žvilgsnis į istorinius liaudies ir šviesuomenės santykius Didžiojoj Lietuvos Kunigaikštijoj (St. Šalkauskio analizė ir jo liaudžiai ir šviesuomenei teikiamas uždavinys tautinės kultūros kūryboje); tautinio atgimimo metais susiformavimas liaudinės inteligentijos, inteligentijos ir visuomenės santykiai nepriklausomybės metais.

Visuomenės ir intelektualų įtampa išeivijoj: visuomenės nusivylimas savo intelektualais; intelektualų nusivylimas savo visuomene; būdingesni konfliktinio susidūrimo atvejai; lietuviškojo konservatyvizmo analizė; lietuvis intelektualas kaip vadas ir sukilėlis.

Dabarties lietuvių intelektualų reiškimasis savojoj ir svetimosiose visuomenėse (faktinė apžvalga pagal mokslo bei filosofijos, literatūros, dailės ir kitas sritis). Numatomas kelių prelegentų kolektyvinis pranešimas.

Lietuvio kūrėjo šiandieninė padėtis: žvilgsnis į šio meto lietuvio kūrėjo sąlygas, visuomenės nusiteikimus savajai kūrybai, kultūrines institucijas bei mecenatus. Laukiama plataus diskusinio paieškojimo kelių ateičiai.

Paskaitų moderatorium pakviestas Į Laisvę redakcinio kolektyvo narys Kęstutis Skrupskelis.

Studijų ir poilsio savaitė naujoj vietoj — prie Michigano ežero kranto

Šią vasarą Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė prasideda liepos 30 ir baigiasi rugpjūčio 6. Studijų ir poilsio savaitei parinkta nauja ir graži vieta: Union Pier, Mich. Adresas: Karaitis Villa, Lake Shore Rd., Union Pier, Michigan. Ši vieta yra apie 70 mylių už Čikagos, prie Michigan ežero kranto, gražioje vietoje, prie patogių kelių. Tai visa grupė pastatų, kurių savininkas yra lietuvis. Pastatai aptverti, yra aikštė sportui — krepšiniui, tenisui, oriniui, stalo tenisui ir t. t. Vietovei priklauso 258 pėdos ežero kranto, yra puiki vieta laužui. Vietoje valgykla, atskira salė paskaitoms, patalpos vaikų darželiui ar lituanistikos kursams. Kambarių kainos įvairios, bet vidurkis 12 dol. asmeniui savaitei. Bus parūpinta pristatomų lovų mažiems vaikams. Maistas bus geras, lietuviška virtuvė, asmeniui apie 4 dol. dienai, o vaikams pusė kainos. Studijų ir poilsio savaitę globoja LFB Chicagos apygarda, stovyklos reikalus tvarko dr. J. Kižys, 6958 S. Maplewood Ave., Chicago 29, Illinois.

Karaičio viloje yra 60 lovų, bet pagal reikalą galima rezervuoti neribotą kiekį vietų gretimose vilose. Visi bičiuliai kviečiami pasinaudoti šia stovykla ir gražioj gamtoj ir gerose sąlygose praleisti studijų ir poilsio savaitę. Bus sudarytos geriausios sąlygos šeimoms. Bičiuliai prašomi kviesti į studijų ir poilsio savaitę savo draugus, o ypačiai laukiamas jaunimas. Mažiesiems organizuojamas lietuviškas vaikų darželis. Smulkesnė informacija bus skelbiama spaudoj, vėliau bus išleista speciali informacija.