LIETUVIŠKA INICIATYVA WASHINGTONE

Kalifornijos ALT iniciatyva, vasario 6 dieną Senatorius Thomas H. Kuchel (R-Calif.) įnešė S. Con. Res. 12, kuria prašoma, kad prezidentas Kennedy iškeltų Baltijos Valstybių klausimą Jungtinėse Tautose. Kuchelio rezoliucija norėtų (1) kad Jungtinės Tautos lieptų sovietams evakuuoti visus sovietų karinius dalinius, agentus, kolonistus, o taip pat pašalintų visas sovietų kontroles, (2) kad visi baltų egzilai būtų grąžinti iš Sibiro ir darbo stovyklų, ir galiausiai (3) kad Jungtinės Tautos Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje pravestų laisvus rinkimus. Tokio pat turinio rezoliuciją Atstovų Rūmuose pasiūlė kitas kalifornietis respublikonas Glenard P. Lipscomb, jaunas kongresmenas, pasižymėjęs savo klausimais apie Valstybės Departamento užsieniuose vedamus apklausinėjimus (pools) apie Amerikos populiarumą. Atstovų Rūmuose rezoliucijai duotas vardas H. Con. Res. 153. Kovo mėn. rezoliuciją pakartojo du kiti Kongreso žmonės.

Kalifomiškių, kurie ir taip gyvi kultūriniam ir politiniam bare, iniciatyva labai sveikintina. Reikia ja džiaugtis; o dar labiau, mūsiškių — tegu šiuo atveju pavardžių neminėsiu — aktyvumu, draugų Kongrese įsingijimu, dalyvavimu amerikietiškoje politikoje. Giriant juos už šį dalyvavimą, reikia neužmiršti, kad jie ten beveik visi — vilkiniai ir nevlikiniai — sugeba susieiti ir lietuviškos politikos problemų pasvarstyti.

Rezoliucija siekia labai daug ko. Praktiškai galvojant, kai Amerika vis bijosi eiti į karą Laose ir Konge, kai bijojo eiti į Vengriją 1956 m. ir po to pristabdė Amerikos Balsą, Kongresas Lietuvos ir kitų Baytijos Valstybių išvaduoti nereikalaus. Utinam falsus vates sim! Tačiau atmosfera rezoliucijai nepalanki, ypač tokiais laikais kai jau iš naujo į JAV įsileidžia jūros vėžlių konservus... Nėra klausimo, kad abi partijos, kaip Roosevelto-Trumano-Eisenhowerio ir Kennedy administracijos įrodė, linki Lietuvai laisvės. Tačiau kažin ar yra atėjęs laikas, kad gausim daugiau nei Lietuvos okupacijos nepripažinimo ir mūsų atstovų palaikymo. Rezoliucijai todėl kelias Kongrese bus sunkus. Viena, prezidentas nelabai jos norės (jei santykiai su sovietais nepablogės dar daugiau). Prezidentai paprastai užsienio politiką laiko savo daržu ir bet kokių patarimų iš Kongreso nemėgsta. Antra, dabartinio Kongreso dauguma yra Demokratų rankose. Tai reiškia, kad reikia jų vadų pritarimo rezoliucijai. Reiškia, kad demokratai tauri daryti siūlymus. Gi rezoliucijos dabar pasiūlytos respublikonų. Šiuo metu Demokratų vadai gali nepritarti, nes rezoliucijos gali atrodyti kaip koks akibrokštas Demokratams ir Baltuosiuose Rūmuose ir Kongrese. Trečia nelengva bus įtikinti Užsienių Reikalų Komitetus — tenai ir Demokratus ir Respublikonus.

Mes tačiau rezoliuciją remiam: ne kaip akibrokštą Demokratų partijai, bet kaip Lietuvos laisvės siekimą, kurio praktiška reikšmė bus lietuvių pa-sigarsinimas Washingtone. Reiktų, jog visi rašytume atstovams į sostinę, prašydami paramos rezoliucijai. Kažkokiu būdu centrinis ALT, pirmom dienom parodęs entuziazmą, greit išdegė viešajai opinijai organizuoti. Vyčiai tai daro organizaciniuose rėmuose. Ne nusikaltimas šitaip būtų daryti ir kitiems. Rašykite savo kongresmanams, nesibaimindami dėl pasisekimo. Pasisekimas ar nepasisekimas šiuo atveju yra antraeilis dalykas. Svarbu, kad būtų pademonstruota, jog Lietuvos laisvės reikalui Amerikos lietuviai pritaria labiau, negu Kongrese buvo manoma.

SENATORIAUS THOMAS H. KUCHEL REZOLIUCIJOS TEKSTAS

“Kadangi komunistinis režimas nev įsigalėjo Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraštuose, Estijoj ir Latvijoj, legaliu demokratiniu procesu; ir

Kadangi Sovietų Sąjunga užėmė Lietuvą, Estiją ir Latviją karine jėga; ir

Kadangi Pabaltijo žmonės, lietuviai, estai ir latviai, esą komunistų kontrolėj, buvo ir yra didele dauguma antikomunistai; ir

Kadangi lietuviai, estai ir latviai trokšta, kovoja ir miršta už savo tautinę nepriklausomybę; ir Kadangi Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė palaiko diplomatinius santykius su Pabaltijo tautomis, Lietuva, Estija ir Latvija ir pakartotinai atsisakė pripažinti jų pagrobimą ir jėga „inkorporavimą” į Socialistines Sovietų Sąjungos respublikas; todėl tebūnie

Nutarta, kad Jungtinių Amerikos Valstybių Senatas ir Atstovų Rūmai prašytų Jungtinių Valstybių prezidentą iškelti Pabaltijo Valstybių klausimą Jungtinėse Tautose ir prašytų, kad Jungtinės Tautos Sovietų pareikalautų (a) ištraukti Sovietų kariuomenę, agentus, kolonistus ir kontroles iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos, (b) gražintų visus pabaltiečių tremtinius iš Sibiro, kalėjimų, vergų darbo stovyklų; ir pagaliau tebūnie

Nutarta, kad Jungtinės Tautos savo priežiūroje pravestų laisvus rinkimus Lietuvoj, Estijoj ir Latvijoj”.

KIEKVIENO LIETUVIO ŠVENTA PAREIGA PRISIDĖTI PRIE ŠIO ŽYGIO ĮGYVENDINIMO!

Senatoriaus Thomas H. Kuchel rezoliucija (S. Con. Res. 12) yra perduota Senato užsienio reikalų komisijai (Committee on Foreign Relations). Ši rezoliucija, kaip ir visos kitos panašios rezoliucijos, pirmoj eilėj turi būti apsvarstyta ir patvirtinta minimos komisijos. Kai ši komisija tą rezoliuciją patvirtins, tik tada ji bus perduota svarstyti visam Senatui. Šiuo metu labai svarbu padaryti mums kaip galima didesnį spaudimą į visus šios komisijos narius, parašant kiekvienam po trumpą laiškutį. Štai šios komisijos (Committee on Foreign Relations) nariai:

Sen. J. William Fulbright (D. — Arkansas)

Sen. John J. iSparkman (D. — Alabama)

Sen. Hubert H. Humphrey (D. — Minnesota)

Sen. Mike Mansfield (D. — Montana)

Sen. Wayne L. Morse (D. — Oregon)

Sen. Russel B. Long (D. — Louisiana)

Sen. Albert Gore (D. — Tennessee)

Sen. Frank Church (D. — Idaho)

Sen. Stuart iSymington D. — Missouri)

Sen. Thomas J. Dood (D. — Connecticut)

Sen. Alexander Wiley (R. — Wisconsin)

Sen. Bourke B. Hickenlooper R. — Iowa)

Sen. George D. Aiken (R. — Vermont)

Sen. Homer E. Capehart (R. — Indiana)

Sen. Frank Carlson (R. — Kansas)

Sen. John J. Williams (R. — Delaware)

Kongresmano Glenard P. Lipscomb

(R. — Calif.) rezoliucija perduota Atstovų Rūmų užsienio reikalų komisijai (Committee on Foreign Affairs). Čia vėl turime padaryti visą galimą spaudimą į šio komiteto narius, kad jie šią rezoliuciją patvirtintų ir perduotų svarstyti ir priimti Kongreso Atstovų Rūmams. Štai šio komiteto nariai —

Rep. Thomas E. Morgan (D. — Pennsylvania)

Rep. Clement J. Zabłocki (D. — Wisconsin)

Rep. Omar Burleson (D. — Texas)

Rep. Edna F. Kelly (D. — New York)

Rep. Wayne L. Hays (D. Ohio)

Rep. Armistead J. Selden Jr.

(D. — Alabama)

Rep. John L. Pilcher (D. — Georgia)

Rep. Barrett O'Hara (D. — Illinois)

Rep. L. H. Fountain

(D. — North Carolina) Rep. Dante B. Fascell (D. — Florida)

Rep. Leornard Farbstein (D. — New York)

Rep. D. S. Saund (D. — California)

Rep. Charles C. Diggs Jr.

(D. — Michigan)

Rep. Lindley Beckworth (D. — Texas)

Rep. Harris B. McDowell (D. — Delaware)

Rep. William T. Murphy (D. — Illinois)

Rep. Cornelius E. Gallagher (D. — New York)

Rep. Robert N. C. Nix (D. — Pennsylvania)

Rep. Thomas F. Johnson (D. — Maryland)

Rep. John S. Monagan (D. — Connecticut)

Rep. Robert B. Chiperfield (R. — Illinois)

Rep. Frances P. Bolton (R. — Ohio)

Rep. Chester E. Merrow (R. — New Hampshire) Rep. Walter H. Judd (R. — Minnesota)

Rep. James G. Fulton (R. — Pennsylvania)

Rep. Marguerite Stitt Church (R. — Illinois)

Rep. E. Ross Adair R. — Indiana)

Rep. Laurence Curtis (R. — Massachusetts)