SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

New Yorke š. m. vasario 11, apsvarstęs, kas reikalinga ir kas įmanoma daryti Lietuvos laisves, Tautinio solidarumo ir kultūrinės dinamikos baruose, Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimas savo nusistatymus ir pasiryžimus subendrino kaip direktyvas savo veiklai, o taip pat kaip sugestijas, kurias organizacija ir atskiri jos nariai plėstų tarp kitų lietuvių bendruomenės narių.

1.    Tęsti visom jėgom kovą už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

2.    Rūpintis pažinti, suprasti, įvertinti padėtį Lietuvoje, sutinkant su pagarba kiekvieno lietuvio, Lietuvoje esančio, kūrybines ir tikrai lietuviškas pastangas.

3.    Demaskuoti Lietuvos okupanto kolonizacijos, rusifikacijos ir ateistinimo užmačias, ypačiai kreipiantis į vietos amerikinę spaudą.

4.    Palaikyti ir remti mintį, kad laisvojo pasaulio lietuviai derintų bent nusistatymus aktualiais klausimais, iki bus įvykdyta politinės vadovybės vienybė.

5.    Siekti, kad Laisvosios Europos radijas atsisakytų nuo Baltijos valstybių diskriminacijos ir duotų šiom tautom transliacijas; taip pat siekti, kad Amerikos Balso lietuviškos programos būtų sustiprintos savo turiniu.

5. Prašyti Brazilijos vyriausybę, kad atsisakytų nuo užsimojimo uždaryti Baltijos valstybių atstovybes.

7. Paremti savo materialine duokle ir moraliai bendrą šalpos organizaciją, vertinant materialinę auką ne tik kaip pagalbos suteikimą jos reikalingam, bet ir kaip tautinio solidarumo stiprinimą.

Paskatinti bičiulius, kad vietos sambūriuose rūpestingai vykdytų šį solidarumą ir tarp savo bičiulių.

8 Kreipti bičiulių ir kitų lietuvių dėmesį, kad didžioji jaunosios kartos nulietuvėjimo priežastis yra nepakankamas tėvų rūpestingumas su priešmokyklinio amžiaus vaikais ir — dėl to apeliuoti į šių tėvų sąžinę.

9.    Kreipti bendruomenės dėmesį į reikalą parūpinti leidinį, kuris būtų katekizminė direktyva ir pagalba tėvam priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų lietuviškumui palaikyti ir plėsti; jei būtų reikalo, bičiuliai žada talką tokiam leidiniui paruošti.

10.    Kreipti akademinio jaunimo dėmesį, kad studijuodamas humanistinius mokslus, pasiimtų savanoriškai pastudijuoti ir kurią lituanistikos sritį.

11.    Raginti bičiulius, kad visas savo sugestijas ir iniciatyvą tautinio auklėjimo reikalais kreiptų per vietos bendruomenes, kurių ir yra didžioji paskirtis paremti, derinti lietuvybės reikalą tarp vietos kolonijos lietuvių.

12.    Taip pat: Pasiraginti, kad vietos sambūriuose didesnio rūpesčio būtų skirta lietuviškos knygos, lietuviško laikraščio klausimam.

13.    Pasvarstyti atskiruose sambūriuose, kaip praktiškai tikslingiau organizuoti dažnesnius bičiulių susitikimus iš skirtingų vietų.

14.    Priminti bičiuliam, kad nario mokesčio prievolė, Į Laisvę prenumeratos ir aukos įsipareigojimas būtų laikomas savo garbės ir asmeninės atsakomybės už visą organizaciją išraiška.

15.    Pasveikinti poetą Faustą Kiršą, kuris šią dieną mini 70 metų sukaktį.