RAŠYTOJO A. BARONO LAIMĖJIMAS

Aloyzas Baronas, dešimtosios dienraščio Draugo romano premijos laimėtojas, yra 13 išspausdintų knygų autorius. Premijuotasis romanas Lieptai ir bedugnės Aloyzo Barono literatūrinį kraitį pakėlė ligi 14 knygų. Draugo romano premijai skirti jury komisija, susidedanti iš Bernardo Brazdžionio, Jurgio Gliaudos, Juozo Kojelio, Felikso Kudirkos ir Elenos Tumienės, Aloyzo Barono romaną rankraštyje premijavo visais balsais 1961 sausio 21 Los Angeles mieste. Tūkstanties dolerių premija įteikta Čikagoje 1961 vasario 5 Marijos Aukšt. Mokyklos salėje koncerte — literatūros vakare.

Aloyzas Baronas gimė 1917 Vabalninke. Kaune baigęs gimnaziją 1941, įstojo į technikos fakultetą Kauno universitete, bet vėliau studijavo filosofijos fakultete. Tremtyje studijas tęsė Vokietijos Frankfurto prie Maino universitete. Į JAV persikėlė 1949.

Pirmuosius literatūrinius bandymus pradėjo 1939. Dalyvavo 1941 lietuvių tautos sukilime. Vokiečių metais reiškėsi rezistencinėje veikloje ir kartu su dr. Petru Gailiūnu redagavo Pogrindžio Kuntaplį. Kaip rašytojas Aloyzas Baronas subrendo ir iškilo gyvendamas JAV. Dirbdamas fabrike rašė ir spausdino knygą po knygos — noveles, apysakas, romanus, humoristinius eilėraščius. Būdamas pastabus gyvenimo vyksme, susiradęs originalų stilių, savo veikaluose gilinasi į žmogaus nerimą karo bei pokario gyvenime, jį atskleisdamas gausiuose personažuose.

Aloyzas Baronas reiškiasi visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Skaito paskaitas, dalyvauja literatūros vakaruose, bendradarbiauja spaudoje ir yra vienas iš Draugo redaktorių. Premijos laimėjimo proga Į Laisvę savo artimam bendradarbiui siunčia geriausius sveikinimus ir linkėjimus su nepavargstamu ryžtu ir meile Kurti ir turtinti lietuvių literatūrinius lobius.