Į Laisvę 1960 21(58)

T U R I N Y S   Birželis, 1960. Nr. 21 (58)
Lietuvos vergijos dvidešimtmečiu: LFB Tarybos deklaracija;
       Idėjinė kova už Lietuvą;
       Lietuviškas laisvojo pasaulio ir Sovietų propagandos dialogas;
       Spausdintas žodis laisvės kovos tarnyboje ................ 1-20
Vladas Šlaitas: Po gimtuoju dangum ...............................  13
Andrius Baltinis: Modernusis žmogus ir rezistencija ............... 21
Juozas Meškauskas: Svajonės ir realybė ............................ 31
Vincas Natkus ir Ričardas Bačkis: Vakarų Europos socializmas ...... 38
Thomas P. Neill: Liberalus katalikas prieš konservatyvųjį ......... 45
Darbai ir Idėjos: Ar bus katalikas Amerikos prezidentu ............ 51
Lietuvių Bendruomenėj: Kultūrinis gyvenimas pavergtoje Lietuvoje;
       Ketvirtoji JAV ir Kanados LFB konferencija;
      Lietuviškų studijų Fondas ............................... 53-64

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 

Į LAISVĘ — Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas.

Redaktorius— dr. Vytautas Vardys.

Redakcijos adresas:Į Laisvę, 3351 N. Cramer Rd., Milwaukee 11, Wis.

Viršelio vinjetė— dail. T. Valiaus.

*    *    *

Administratorius— Viktoras Naudžius.

Administracijos adresas: Į Laisvę,1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM,Lithuanian quarterly of politics. Managing Editor: dr. V. Vardys. Address: 3351 N. Cramer Rd., Milwaukee 11, Wis. Business manager::    V. Naudžius,    1936    S.    49    Ave., Cicero    50,    Illinois.    Phone:    OLympic 2-3596.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Mielas prenumeratoriau, paremsi Į Laisvę žurnalą pakalbindamas savo pažįstamus jį užsiprenumeruoti.

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į Laisvę administracijoje galima gauti ankstesniųjų Į Laisvę žurnalo numerių. Taip pat gaunamas Lietuvių Fronto Bičiulių leidinys Į PILNUTINĘ DEMOKRATIJĄ. Kaina $1.00. Kreiptis: Į Laisvę, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 1000; Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj —    Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje —    Fr. 250; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.