Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės

VOKIETIJOJE

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai, studijų savaičių pradininkai, šią vasarą studijų savaitę rengia rugpiūčio 7-15 dienomis Bernriede, netoli Miuncheno, prie gražaus Starnbergo ežero. Atsižvelgiant, kad dauguma studijų savaitės dalyvių ruošiasi dalyvauti Eucharistiniame Kongrese Miunchene, studijų savaitė nebus perkrauta paskaitomis, bus daugiau laiko skiriama pabendravimui ir poilsiui gamtoje. Numatytos tik trys paskaitos, kurių viena skirta Lietuvos pavergimo dvidešimtmečio peržvelgimui. Kitos dvi paskaitos:    prof. Antano Maceinos

Krikščioniškasis ir sovietinis humanizmas ir prof. Zenono Ivinskio Herojiškieji momentai Lietuvos istorijoje. Studijų savaitėje pakviesti dalyvauti ir ateitininkai.

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE

Ketvirtoji JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitė įvyksta liepos 30 — rugpiūčio 7 dienomis pas Tėvus Pranciškonus Kennebunk Port, Maine. Studijų savaitės organizavimą prisiėmė New Yorko bičiuliai, talkinami kitų bičiulių rytinėse valstijose. Studijų savaitėje numatytos sekančios paskaitos: 1. Lietuviškoji kultūra savo pašaukimu ir laimėjimais. 2. Lietuviškos kultūros susitikimas su bolševizmu. 3. Lietuviškos kultūros susitikimas su amerikonizmu. 4. LFB santykiai su LB ir atsakomybė išeivijoj. 5. Visų paskaitų suvestinė ir išvados. 6. Ko siekia okupantas, minėdamas Lietuvos pavergimo dvidešimtmetį?

Studijų savaitės moderatorium pakviestas dr. Juozas Girnius. Studijų savaitės dalyviai prašomi rezervuoti sau vietas iki liepos 15 dienos. Rašyti adresu: T. J. Dyburys, OFM, Franciscan Monastery, Kennebunk Port, Maine. Būtina pažymėti, kad registruojamasi Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitei. Registruojantis pranešti norinčių dalyvauti asmenų skaičių ir dalyvių amžių iki pilnų 15 metų ir iki pilnų 7 metų, be to, nuo kada ir ligi kada bus stovykloje. Už kambarį ir maistą studijų savaitės dalyviai su tėvais pranciškonais atsiskaito betarpiai.