Į Laisvę 1960 20(57)

 
   T U R I N Y S    
Kovas. 1960. nr. 20 (57)
Juozas Brazaitis: Žmonės ir idealai laiko tekėjime 1
Leonardas Dambriūnas: Mūsų visuomeninė veikla 
     15-kos metų perspektyvoje .................. 12

Aloyzas Baronas: Rašytojas Vergijoje ............ 22
Jonas Budrys: Lietuvos teisės į Klaipėdos kraštą  25
Julius Vidzgiris: Lietuviškas laisvojo pasaulio 
     ir Sovietų propagandos dialogas ............ 28

Lietuvos rūpesčiai ir laimėjimai Vatikane ....... 39
Tesuplevėsuos trispalvė pakastiems partizanams .. 41
J. Diržys: Lietuvos miškai dabar ................ 42
Darbai ir Idėjos: ............................ 47-64
     Lietuvos vaizdas tik ką atvykusių į Ameriką akimis. 
     Lietuva 20 m. vergijos replėse 
Lietuvių bendruomenėje: Lietuviai studentai provokuoja likimą, 
     Amerikos liet. kat. kongresas. 
Idėjos spaudoje: Jaunų akademikų karas
Vardai Įvykiuose.

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Į LAISVĘ — Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas. Redaktorius — dr. Vytautas Vardys. Redakcijos adresas: Į LAISVĘ, 3351 N.

Cramer St., Milwaukee 11, Wis. Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Administratorius — Viktoras Naudžius. Administracijos adresas: Į LAISVĘ, 1936 S. 49 Avė., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ - TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Managing Editor: dr. V. Vardys. Address: 3351 N. Cramer St., Milwaukee 11, Wis. Business manager: V. Naudžius, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Phone: OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ rašė:

V. Adamkavičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. M. Anysas, R. Bačkis, kun. K. Balčys, kun. dr. A. Baltinis, Al. Baronas, St. Barzdukas, K. Brazauskas, dr. Z. Brinkis, K. Bružas, VI. Būtėnas, kun. V. Da-bušis, L. Dambriūnas, dr. A. Damušis, St. Daunys, A. V. Dundzila, A. Gečiauskas, dr. J. Grinius, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, P. Jurkus, V. Jurkuvienė, kun. St. Yla, V. Kavolis, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, F. Kopryva, A. Krikščiūnaitė, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, dr. V. Maciūnas, prof. M. Mackevičius, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, dr. K. Pakštas, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. J. Puzinas, dr. A. Paplauskas -Ramūnas, V. Rastenis, T. Remeikis, R. Rudys, A. Sabalis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. šalčius, R. Šomkaitė, dr. A. Trimakas, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, dr. V. Vardys, L. Valiukas, V. Viekšnys, B. Vaškelis, dr. J. Vidzgiris, dr. V. Vygantas.

ŠIAME NUMERYJE NAGRINĖJAME
Vakarų pasaulio įtaką mūsų laisvės kovai ir mūsų pačių visuomeniniam išsivystymui. Profesorius Juozas Brazaitis,Lietuvių Fronto Bičiulių Valdybos ir Tarybos pirmininkas, lietuviško žodžio meistras, jam įprastu pastabumu nagrinėja besikeičiantį Vakarų pasaulio žmogų ir jo vertybes, mūsų pačių „vakarėjimą“ ir pastato klausimą: ar mūsų pasitikėjimas Vakarų dvasia ir jėga buvo pagrįstas? Leonardas Dambriūnas, pereitais metais premiją laimėjęs mūsų kalbininkas, koncentruojasi ties mūsų visuomeninių santykių raida, mum Vakaruose begyvenant. Jisai šviežiai analizuoja tą raidą, naujai atverdamas kai kuriuos epizodus, ieškodamas juose logikos, sveikos išminties ir efektyvaus veiksmo. Julius Vidzgiris, jaunas sociologijos daktaras, patiekia žinių apie Vakarų įnašą į kovą dėl Lietuvos, pa-nagrinėdamas Vatikano ir Romos radijų siuntas į okupuotą Lietuvą. Paanalizavęs jas, Vidzgiris taipgi patiekia žinių apie sovietinę propagandą į užsienio lietuvius. Vakarų radijo programas Į Laisvę nagrinės ir sekančiame numery, kur bus apžvelgiami Madrido ir Amerikos Balso radijai.