LAIŠKAI

Prisiunčiu čekį $4.00 Į Laisvę prenumeratos. Gruodžio nr. gavau ir perskaičiau. Manau būtų naudinga skelbti bibliografinę medžiagą iš Lietuvos. Galėtume tada pasverti kokiomis temomis mūsų okupuoti broliai rašo ar verčiami rašyti ir susidarytų šioks toks vaizdas jų intelektualinio gyvenimo. Šalia to, nejau jūsų redaktoriai nespėjo peržvelgti gyvenimą Lietuvoje už 1959 metus ir tik pasivijo 1958-tus. Peržvalga įdomi, kad ir pavėluota — bet mes, lietuviai, vis vėluojame.

Vyt. Širvydas Norton, Vermont

Gavau Į Laisvę Nr. 19. Perskaičiau nuo viršelio iki viršelio. Puikus.

Dr. Z. Prūsas, Chillocothe, Ohio

Man labai patiko ieškojimas mūsų veiklai dirvos svetimoje aplinkoje. Čia gerai talkininkauja L. Valiukas. Gal šitas politinis atspalvis atsvers, mano nuomone, jau menkėjančią brazaitiško žurnalo stiprybę — nepažeidžiamą lietuvių kultūros branduolį lietuvių visuomenės bandymų dienose.

Skaitytojas iš New Yorko valstijos

* * *

Atitaisoma korektūros klaida

Į Laisvę 19(56) nr. aprašant JAV ir Kanados LFB studijų ir poilsio savaitę įsibrovė korektūros klaida: suorganizuotam vaikų darželiui vadovavo p. p. Malėnienė, Čyvaitė ir Meškauskaitė. Paskutiniosios pavardė buvo iškritusi. Atsiprašome.