Į Laisvę 1959 19(56)


T U R I N Y S  
Gruodis, 1959. Nr. 19 (56)
Vytautas Vardys: Vieno atsitikimo istorija .................. 1
A. A. Juozas Lukša - Daumantas - Skrajūnas .................. 9
A. A. Julijonas Būtėnas .................................... 12
Aloyzas Baronas: Rašytojas vergijoje ....................... 15 
Kazys Ambrozaitis: Chruščiovas Amerikoje ................... 23
Leonardas Valiukas: Lietuviai ir Respublikonų partija ...... 27
DARBAI IR IDĖJOS:     39 - 63
      Sovietų prasilaužimas jaunimo fronte (Vt. Vt.), 
      MRP De Gaulle respublikoje.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE: Kultūrinis gyvenimas pavergtoje Lietuvoje, 
      Lietuviškąją bendruomenę žlugdant (Juozas Viekšnys), 
      Lietuviškąją bendruomenę ugdant (D. B.), 
      Krikščionis žmogus komunizmo akivaizdoje, 
      Studijos ir poilsis Dainavoje.
IDĖJOS SPAUDOJE.
VARDAI ĮVYKIUOSE


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Į LAISVĘ— Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas.
Redaktorius — dr. Vytautas Vardys. 

Redakcijos adresas: Į LAISVĘ, 3351 N. Cramer St., Milwaukee 11, Wis.
Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Administratorius— Viktoras Naudžius.
Administracijos adresas: Į LAISVĘ, 1936 S. 49 Avė., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ - TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Managing Editor: dr. V. Vardys. Address: 3351 N. Cramer St., Milwaukee 11, Wis. Business manager: V. Naudžius, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Phone: OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ rašė:

V. Adamkavičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. M. Anysas, R. Bačkis, kun. K. Balčys, kun. dr. A. Baltinis, St. Barzdukas, K. Brazauskas, dr. Z. Brinkis, K. Bružas, VI. Būtėnas, kun. V. Dabušis, dr. A. Damušis, St. Daunys, A. V. Dundzila, A. Gečiauskas, dr. J. Grinius, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, P. Jurkus, V. Jurkuvienė, kun. St. Yla, V. Kavolis, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, F. Kopryva, A. Krikščiūnaitė, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, dr. V. Maciūnas, prof. M. Mackevičius, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, dr. K. Pakštas, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. J. Puzinas, dr. A. Paplauskas -Ramūnas, V. Rastenis, A. Sabalis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. šalčius, R. Šomkaite, dr. A. Trimakas, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, dr. V. Vardys, L. Valiukas, V. Viekšnys, B. Vaškelis, dr. J. Vidzgiris, dr. V. Vygantas.

* * *