EUROPOS LF BIČIULIŲ PASISAKYMAS DIENOS KLAUSIMAIS

Europos LF Bičiulių konferencija Koenigsteine V. Vokietijoje, 1959 m. rugpjūčio 27 - 29 d., prisiminusi 15 metų tremties sukaktį,

1.    lenkiasi su didžiule pagarba prieš visus okupantų nužudytus ir ištremtus iš tėvynės Lietuvos piliečius dėl jų darbų lietuvių tautai bei dėl bendrųjų žmogaus teisių ir idealų;

2.    džiaugiasi eile pozityvių darbų, atliktų tremtyje politikos ir kultūros srityse,

3.    turėdama galvoj, kad Vakarų pasaulio politika, nors ir nepripažindama Europos tautų pavergimo, yra pasukusi bendradarbiavimo su Sovietų Sąjunga kryptimi, o pavergtoj Lietuvoj po Stalino mirties sovietinė politika nėra iš esmės pasikeitusi, konferencija mano, kad laisvųjų lietuvių ryžtas kovoti dėl Lietuvos laisvės neturi susilpnėti;

4.    dėl to konferencija yra įsitikinusi, kad laisviesiems lietuviams yra būtinai reikalingas bendras politinis organas, sudarytas iš aktyvių politinių organizacijų ir pajėgus efektyviai remti kultūrinę veiklą; todėl konferencija prašo LFB Valdybą nesigailėti pastangų šitokiam organui susidaryti;

5.    Kadangi tik per planingą kultūrinę veiklą tegalima išsiauginti naujų lietuviškų jėgų, konferencija pakartotinai kviečia visus lietuvius burtis į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę bei į kitas lietuvių organizacijas, per jas ir pavieniui remti lietuvių religijos, mokslo ir meno darbininkus bei tas mokymo bei auklėjimo įstaigas, kurios yra vedamos lietuvių kalba;

6.    Kviečia visus lietuvius reaguoti dėl Lietuvos pavergimo dvidešimtmečio, kurį sovietiniai okupantai ruošiasi triukšmingai minėti.