SVEIKINIMAS TĖVYNEI

EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI iš Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vakarų Vokietijos drauge su Jungtinių Amerikos Valstybių LF Bičiulių atstovais, susirinkę j šeštąją Studijų Savaitę Koenigsteine 1959 metais rugpiūčio mėnesio 23 - 30 dienomis, siunčiame tėvynei ilgesingą sveikinimą.

APŽVELGĘ PER 15 METŲ NUEITĄJĮ KELIĄ, mes pakartojame iš naujo savo pasiryžimą laisvajame pasaulyje toliau liudyti Lietuvai padarytą didžiąją neteisybę, liudyti jos žmonių nepalaužiamą valią atgauti laisvę ir nepriklausomybę ir besąlygiškai to reikalauti.

PROTESTUODAMI prieš antrą kartą vykdomą sovietinę okupaciją, mes palikome gimtąjį kraštą.

PROTESTUODAMI prieš tęsiamą lietuvių tautos teisių mindžiojimą, visų pirma prieš paneigimą teisės laisvai ir nepriklausomai tvarkyti savo likimą, mes atsisakėme sugrįžti pavergton tėvynėn.

PROTESTUODAMI prieš tebevykdomas ir neatitaisytas lietuvių tautai skriaudas, mes ir toliau savo valia liekame tremtiniais.

SU GILIU SUSIRŪPINIMU stebime pavergtojo krašto sąlygas ir sielojamės, jog pastarųjų metų raida ne tik nevedė į Lietuvos okupacinio režimo pašalinimą, bet dargi tariamai jos sušvelninimo ženklai nebuvo tikri. Dabartinės sovietinių pavergėjų pastangos kraštą rusinti, stiprinti antireliginę veiklą, juodinti Lietuvos Laisvės Kovų karžygių atminimą bei šmeižti patriotus tiek pavergtajame krašte, tiek užsienyje savo tikslais ir priemonėm prilygsta gėdingam Stalino tironijos laikotarpiui ir pasmerktos tokiam pačiam žlugimui.

AKIVAIZDOJE LIETUVOS TEBESITĘSIANČIOS NELAIMĖS, kurios išraiška yra ir mūsų tremtiniškoji kelionė, mes ryžtamės ir toliau ta pačia lietuviškojo pasipriešinimo dvasia su tėvynėje ir toli nuo jos ribų esančiais broliais kovoti už žmogaus vertą žmogaus gyvenimą laisvoje tėvynėje ir visame pasaulyje.