LAIŠKAI

Iš Lietuvių Studentų Sąjungos JAV pirmos apeliacinės grupės, kuri organizavo lietuvių akciją prieš Chruščevą New Yorke, atsiųstas laiškas Lietuvių Fronto Bičiulių Valdybai:

Gerbiamas Pone Pirmininke, Šiandien, kada Chruščevo kelionė jau praeityje ir kada nebereikalingos jokios pastangos organizuoti ta proga vykusį lietuvių protestą, noriu Tamstai, o tuo pačiu ir fronto bičiuliams, padėkoti už parodytą bendradarbiavimą, telkiant vietos lietuvius vieningai savo aspiracijomis pareikšti ir kartu atkreipti jūsų dėmesį į vieną sutiktą kliūtį, neleidusią iššauktam protestui pasireikšti pačiu efektyviausiu būdu.

Mūsų ypatinga padėka už Tamstos sutikimą dalyvauti bendrame rugpjūčio 13 d. posėdyje, kuriame buvo siekta suderinti lietuvių pasiruošimus New Yorke ir sugestijonuoti visų lietuvių laikyseną vienu visos mūsų politinės vadovybės kreipimusi į jos pastangas remiančiuosius. Ta kliūtis, kuri neleido lietuviams matyti savo vieningos politinės vadovybės Lietuvos pavergėjo lankymosi metu, buvo Vliko atstovo susilaikymas nuo pasirašymo kalbamo atsišaukimo kartu su LNT ir Lietuvių Fronto atstovai. Praktiškų pasiruošimų nesutrukdęs — o jų gal tik nedaleidęs iki skirtos apimties — šis Vliko atsiribojimas yra nelaimingas ypač todėl, kad jis tęsia mūsų politinę nedarną visiems lietuviams opų politinį momentą panaudojant vidaus politikos nesantaikos požymiams pateisinti. Tai kenksmingos ir neatsakingos praktikos pavyzdys. Bet ką gi mums, studentams, daryti? Tur būt tik skųstis, kaip nekartą praeity, ir laukti — nežinia kaip ilgai — atsakingos politikos Lietuvos išlaisvinimui skirtuose darbuose.

Su aukšta pagarba

Leonas Sabaliūnas,Pirmininkas

Brooklyn, 1959 m. spalio 17 d.

* * *

Buvo įdomu gauti numerį, išėjusį iš naujo redaktoriaus rankų. Neapvylė. Tradicijos tos pačios, žurnalas savo išore patrauklus, turinys aktualus. Į LAISVĘ — politikos žurnalas. Taigi stenkitės ne tik informuoti, bet ir rašyti kaip reikia mums „politikoje dirbti”.

Reikia naujo ir šviežio vėjo. Tad gerai darote ieškodami naujų jėgų. Su dideliu dėmesiu skaičiau A. Gečiausko, V. Kavolio, T. Remeikio pasisakymus mūsų vidaus politikes klausimais.    

S. B. Cleveland, Ohio

* * *

Siunčiu čekį apmokėti vienerių metų prenumeratai. Į LAISVĘ skaitau jau keleri metai. Pirkau pavienius numerius, bet gerai supratau, kad lengviau žurnalą leisti turint gausų nuolatinių prenumeratorių skaičių. Mane laikykite vienu iš jų.

J. MotiejūnasLos Angeles, Calif. 

* * *

Vertinu ir didžiai branginu Į Laisvę žurnale tartą žodį. Jis atviras, nemeluotas, be pataikavimo ir baimės. Vyrai, laikykitės ir kovokite.

N. S., Kanada

AUKŠTIEJI PEDAGOGINIAI LITUANISTIKOS KURSAI

Prie Čikagos Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos įsteigti ir veikia Aukštieji Pedagoginiai Lituanistikos Kursai. Kursų organizatoriai ir vadovai nuostatų žodyje nusako jų paskirtį ir svarbą: „Kad nedingtų lietuvių tautos per ilgus amžius sukrautas dvasinis turtas kalboj, istorijoj, tautosakoj, tautodailėj, literatūroj ir papročiuose, pirmoj eilėj reikia jį išsaugoti mums patiems, o po to perduoti jį, kaip kultūrinę vertybę, tolimesnėms kartoms”.

ALP kursų klausytojai yra trijų grupių: tikrieji, laisvieji ir hospitantai. Pilna APL Kursų programa išeinama per trejus metus, dirbant šeštadieniais po 4 vai.