LAIŠKAI

LFB New Yorke ir jų svečiai, minėdami Vasario 16, svarstė, kurie asmens daugiausia per metus buvo parėmę Lietuvos ir kitų pavergtų tautų laisvinimo reikalą, o taip pat, kurie jį neigiamai veikė. Eilei vienų ir antrų buvo pasiųsti laiškai, kurių ištraukas čia skelbiame.

1. VALSTYBĖS SEKRETORIUI JOHN FOSTER DULLES

... apžvelgę 1957 politinius įvykius, konstatavome, kad Jūs, Pone Sekre-torau, labiausiai rėmėte Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų išsivadavimo viltis.

Mes, kurie kovojome vardan laislaužiamą norą taikos atstatymą jungti su laisve ir teisingumu.

Audringoje 1957 propagandoj, priešingoje tiems principams, Jūs stovėjote tvirtas ir nepalenkiamas.

Mes, kurie kovojame vardan laisvės ir teisingumo prieš nacių ir sovietų okupaciją ir kurie radom prieglaudą dabar Amerikos žemėje, esame giliai Jums dėkingi ir visokeriopai Jūsų laikyseną remiame...

Atsakymas

Valstybės departamento viešųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Maurice S. Rice atrašė:

... Jūsų laiškas išreiškė dėkingumą p. Dulles už jo paramą laisvės idealams. Mes branginame jūsų organizacijos pareikštas pažiūras ir galime užtikrinti, kad vyriausybė ir toliau rems rytų Europos tautų laisvės ir tautinės nepriklausomybės aspiracijas ...

2. KANADOS MINISTERIUI PIRMININKUI JOHN DIEFENBAKER

... minėjome tuos įžymiuosius Vakarų asmenis, kurie 1957 parodė pavergtoms tautoms, tarp jų ir lietuvių tautai, palankumo ir paramos.

Su dideliu dėkingumu minėjome Justi, Pone Pirmininke, tokį palankumą, parodytą Nato konferencijos metu Paryžiuje.

Kovoję savo tėvynėje prieš sovietines ir nacines okupacijas ir dabar likučiai atsidūrę laisvame pasaulyje bei susibūrę Lietuvių Fronto Bičiulių organizacijoje, Jūsų parodytą moralinę paramą mes sutinkame kaip padrąsinimą tolimesnei kovai už savo tėvynės laisvę ...

Atsakymas

Ministerio pirmininko asmeninis sekretorius atrašė:

... Ministeriui Pirmininkui išvykus, turiu malonumo pranešti apie gavimą jūsų laiško, kuriame jūs palankiai aiškinate Pirmininko nusistatymą Sovietų dominuojami{ tautų atžvilgiu.

Jūsų laiškas bus pateiktas p. Diefenbakerio dėmesiui artimiausia proga per šią rinkiminę kampaniją .. .

3.    ŽURNALISTUI DAVID LAWRENCE (NYHT)

... apžvelgėme įžymiuosius Jungtinių Valstybių spaudos koliumnistus, kurie 1957 pareiškė savo nuomones dėl Lietuvos likimo.

Mes konstatavome, kad tarptautinių problemų svarstyme Jūs, Pone Laivrence, palankiausiai prisimindavote pavergtas tautas, tarp jų ir Baltijos tautas.

Vertindami kiekvieną paramą už pavergtos Lietuvos laisvę ir labai brangindami Amerikos spaudos opiniją, mes nuoširdžiai Jums dėkojame.

Leiskite mums neabejoti, kad Jūsų asmenyje susilauksim ir šiais metais paramos, kada taip išplėtota propaganda už už status quo pripažinimą rytų Europoje ir už Jungtinių Valstybių, principinės politikos atsisakymą ...

4.    ŽURNALISTUI C. L.

SULZBERGER (NYT)

... svarstyme buvo konstatuota, kad Jūs, Pone, aštriau už kitus pasmerkėte Jungtinių Valstybių politiką, kuri 18 metų nepripažįsta Baltijos valstybių nelegalios aneksijos ir inkorporacijos.

Nors Jūsų nuomonė mums yra skaudi, tačiau mes tikime ją bus diktavęs Jums noras greičiau priartinti pasauliui taiką ir Jungtinių Valstybių gyventojams gerovę. To paties linkėdami pasauliui ir Jungtinėms Valstybėms ir mes, norėtume betgi atkreipti Jūsų dėmesį į kai kuriuos klausimus:

Ar siūlymas legalizuoti agresijos veiksmus nereiškia pačios taikos pagrindų griovimo, nes kokia begali būti taika, kada siūloma įamžinti tautoms vergiją?

Ar sugestija Jungtinėms Valstybėms pripažinti Baltijos valstybių aneksiją nereiškia sugestijos nebepasitikėti Jungtinių Valstybių tarptautiniais įsipareigojimais?Pvz.: “No territorial acquisitions or special advantages obtained either by force or by other means of coercion shall be recognized" (Bogota Charter of 1948).

“We will not be party to any agreement or treaty which would confirm or prolong the subordination of the formerly sovereing states of Central and Eastern Europe now held in bondage by the U.S.S.R.” (June 29, 1954).

Ar aneksijos pripažinimo sugestija neprieštarauja moderniajai tarptautinei teisei, kuri

“provides the occupants of illegally annexed territory no means for legalizing his presence" ir kad

“occupant will remain forever merely an occupant” (Prof. W. Schaet-zel).

Ar sugestija Jungtinių Valstybių vyriausybei pripažinti Baltijos valstybių aneksiją negresia pastatyti Jungtines Valstybes į tokią padėtį, apie kurią net ir Sovietų Sąjungos užsienių reikalų komisaras Litvinovas yra pasakęs:

“The recognition of the results of acts of violent aggression, or the abandonment of the policy of nonrecognition, would be equivalent to abetting the aggressor directly and to stabbing his victim in the back by discouraging and demoralizing it” (League of Nations Official Journal, 1938, p. 340).

Norėtume priminti, kad Amerika minėtais ir kitais įsipareigojimais yra laimėjusi pavergtų tautų pasitikėjimą. Nors įvykiai nusitęsė, tačiau ir šiandien pasitikėjimas yra nukreiptas į Jungtines Valstybes. Tą pasitikėjimą griauti ir parodyti, kad Amerika savo pažadus gali taip pat laužyti kaip ir Sovietų Sąjunga, nėra nei pavergtųjų, nei Jungtinių Valstybių, nei taikos interesas.

Tų žodžių nerašytume Jums, Pone, jeigu negerbtume Jungtinių Valstybių tokių, kokios jos rodėsi iki šiol, ir jei negerbtume Jūsų didelio žurnalistinio talento ir patyrimo ...

Atsakymas

Iš C. L. Sulzbergerio, kuris yra Paryžiuje, gauta:

... labai ačiū už jūsų įdomų laišką. Žinoma, aš turiu didžiausias simpatijas Lietuvai...

*

RAŠO VIENAS IŠ GYDYTOJŲ — DR. ANTANAS RAZMA

... Paskutinis Į Laisvę numeris labai puikus. Jaunesniųjų straipsniai labai realistiški, atviri, drąsūs ir daug dėmesio verti planuojant lietuviškos kultūros veiklos gaires ateičiai ...

Norėdamas ir aš prisidėti prie Į Laisvę leidimo, siunčiu jos išlaidoms 100 dol. Linkiu Jums ir jūsų kolektyvui geriausios sėkmės.

Jūsų Razma

Wilmington, Ill.