Į LAISVĘ APIE SAVE

Į Laisvę žurnalo, atgaivinto Amerikoje 1953, jau išėjo 15 numerių. Bendras puslapių skaičius — 1006. Bendradarbių bendras skaičius — 50, neįskaitant tų, kurie laiškais redakcijai kėlė vieną ar kitą klausimą bei reiškė savo nuomones apie laikraštį. Jie yra įvairaus amžiaus, įvairių nusistatymų, įvairių profesijų, bet juos visus jungia pažangos siekimas ir noras tarnauti visuomeniniam reikalui.

KAS RAŠĖ

Praleisdami titulus, nes ir be jų lietuviškajai visuomenei tie asmens pažįstami, primename tik jų pavardes abėcėlės eile:

V. V. Adamkavičius, K. Ambrozaitis, M. Anysas, R. Bačkis, K. Balčys, A. Baltinis, St. Barzdukas, J. Brazaitis, K. Brazauskas, Z. Brinkis, K. Bružas, A. Damušis, A. V. Dundzila, A. Gečiauskas, J. Grinius, A. Grinienė, Z. Ivinskis, P. Jurkus, V. Jurkuvienė, St. Yla, J. Kazickas, D. Kenstavičius, F. Kopryva, A. Krikščiūnaitė, A. Kučas, K. Kudžma, A. Maceina, A. Mažiulis, A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, A. Ramūnas-Paplauskas, A. Sabalis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, E. Turauskas, V. Vaitiekūnas, V. Vardys, Br. Vaškelis, J. Vidzgiris, V. Vygantas.

APIE KĄ RAŠĖ

Skaitytojo, kuris nori susivokti Į Laisvę turinyje ir susirasti reikiamos medžiagos, patogumui — nurodome grupes klausimų, kuriais galima rasti Į Laisvę stambesnius pasisakymus.

(a) Politiniais teoriniais klausimais apie valstybės santvarką, visuomenės susigrupavimus, apie Lietuvos ateities viziją:

LFB Studijų Biuro pareiškimai “Į pilnutinę demokratiją” Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taip pat: J. Būtėnas: Pakelti politiką iki moralės aukštumų, Nr. 1, J. Brazaitis: Politinės diferenciacijos kelias, Nr. 1, J. Grinius: Lietuva federalinėj Europoj, Nr. 5, J. Vidzgiris: Į valdžią atsina technikas, Nr. 6, A. Sabalis: Kaip organizuoti išlaisvintoje Lietuvoje elektrifikaciją, Nr. 5, J. Nemūra: Lietuvos pilietybės prasmė, Nr. 10, Z. Brinkis: Sveikatos reikalų tvarkymas ateities Lietuvoje, Nr. 9, 10, A. Maceina: Trys pavojingos Vakarų iliuzijos, Nr. 12.

(b) Praktinės politikos klausimais apie lietuviškų veiksnių ir visuomenių santykius:

Dokumentų šviesoje: Vliko santykiai su diplomatais, Nr. 2, 3, 4, 5, Pasitarimai dėl egzilinės politinės vadovybės, Nr. 13. Taip pat: L. Prapuolenis: Laisvinimo organizacija tremtyje, Nr. 1, V. Vardys: Lietuviškosios politikos perspektyvos, Nr. 13, J. Brazaitis: Vienybė, iliuzija, utopija, Nr. 13.

(r) Rezistencija — jos praeitis, dabartinė padėtis Lietuvoje ir kt.:

V. Vaitiekūnas:Pasipriešinimo sąjūdis, Nr. 2, A. Damušis: 1941 sukilimas, Nr. 3, Svečiuose pas Kurmį, Nr. 7, Z. Ivinskis: Laikinosios vyriausybės šešios savaitės, Nr. 6, K. Balčys: Rezistencijos vaizdai antroje okupacijoje, Nr. 7, A. Pocius: Kapitonas Gužaitis ir pogrindis, Nr. 8, P. Narutis: Kovotojas Stasiukaitis, Nr. 7, A. Mažiulis: Į Laisvę pirmas lapas, K. Ambrozaitis: Į Laisvę iš pogrindžio, Nr. 9, Nuo sukilimo 15 metų, Nr. 10, A. V. Dundzila: Skauto įnašas, Nr. 10, J. Brazaitis: Rezistencija 15 metų fone, Nr. 11, F. K.: Atsiminimai iš Kauno 1955-57, Z. Ivinskis: Lietuvos ir kitų baltų praeitis Sovietų aiškinime, Nr. 12, J. Grinius: Komunistinis menas Lietuvoje, Nr. 12.

(d)    Rezistencija tremtyje,arba lietuvybės išlaikymo klausimai:

A. Musteikis:Lietuvių vieta “tirpinimo katile”, Nr. 2, V. Vaitiekūnas: Be pasiaukojimo nėra rezistencijos, Nr. 2, Bendruomenės keliu, Nr. 6, Nr. 15, M. Musteikis: Nuopuolis ir pasipriešinimas tremtyje, Nr. 12, M. Maceina: Rezistencija prieš tremties dvasią, Nr. 2, 40 metų sukakties temomis, Nr. 15, J. Grinius: Išeivių veikla, Nr. 15.

(e)    Jaunimo klausimais:

R. Šomkaitė:Kaip jaunimui išlaikyti rezistencinę dvasią, Nr. 1, Kaip savo profesijoje galiu prisidėti prie Lietuvos atstatymo, Nr. 8, K. Kudžma: Jaunimas Lietuvos laisvės kovoje, Nr. 4, V. Jonikas: Tautinės vertybės ir jauni žmonės, Nr. 9, A. Musteikis: Ar turėsime intelektualų tarp jaunimo, Nr. 13, V. Vygantas: Kartų bendravimas, Nr. 11, A. Baltinis: Jaunimas dviejų kultūrų kryžkelėje, Nr. 14, K. Skrupskelis: Mano generacijos problemos, Nr. 14, B. Vaškelis: Mūsų jaunimo perspektyvos mūsų pačių rankose, Nr. 14, A. Krikščiūnaitė: Jaunimas ir šeima, Nr. 14, V. V. Adamkavičius: Jaunimas buvo pirmose eilėse, Nr. 14.

(f)    Lietuvos praeitis:

S. Sužiedėlis:Steigiamasis seimas, Nr. 6, Rusijos bolševizmas..., Nr. 15, A. Kučas: Vilniaus didysis seimas, Nr. 9, Z. Ivinskis: Dešinėn ir kairėn demokratinėje Lietuvoje, Nr. 10, V. Vaitiekūnas: Petrapilio seimas, Nr. 13.