Į Laisvę 1958 15(52)

T u r i n y s
Antanas Maceina: 40 metų sukakties temomis ................... 1
Juozas Brazaitis: Antanas Maceina — 50 metų sukaktis ........ 18
Jonas Grinius: Išeivių veikla lietuviškos kultūros šviesoje . 27
Simas Sužiedėlis: Rusijos bolševizmas atėjo kaip revoliucija
prieš revoliuciją ........................................... 40

XXX: KAUNE. Atsiminimai iš 1955—57 .......................... 54
DARBAI IR IDĖJOS: ... 66-104
Anapus: Naujos perspektyvos; 
        Ne viena duona; 
Laisvinimas: Politinės reakcijos metai; 
        Amerikas Balsas — kodėl jis pakito (A. B.); 
        Laisvės Komitetas prieš geltonas šviesas; 
Tremtyje: Lietuviškų viršūnių konferencija ir komunikatai; 
        Bendruomenės rinkimai Amerikoje (V. Vaitiekūnas); 
        Tečioji jėga reiškiasi; 
        Liberalinė kairė; 
        Visuomenės santykis su kultūrininkais (Ma); 
Idėjos spaudoje: Atkritimas į bergždžią polemiką; 
        Literatūros šventės paraštėje; 
        Pasipriešinimas kultūros nuosmukiui; 
        Vardai įvykiuose. 
Laiškai: Valst. sekr. J. F. Dulles, Ministeriui Pirmininkui J. Diefenbaker, 
        žurn. D. Lawrence ir C. L. Sulzberger bei jų atsakymai; dr. Razmos;

        Nežinomos Mamos;
        K. Rampelbergh.

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 

Į LAISVĘ BENDRADARBIAI: V. V. Adamkavičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. M. Anysas, R. Bačkis, kun. K. Balčys, dr. Ą. Baltinis, St; Barzdukas. K. Brazauskas, dr. Z. Brinkis, dr. A. Damušis, A. V. Dundzila, dr. J: Grinius, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, P. Jurkus, V. Jurkuvienė, kun. St. Yla, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, F. Kopryva, A. Krikščiūnaitė, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, dr. V. Maciūnas, A. Mažiulis, dr: A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, d. A. Ramūnas-Paplauskas, inž. A. Sabalis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, dr. V. Vardys, Br. Vaškelis, dr. J. Vidzgiris, dr. V. Vygantas.

 

ADMINISTRACIJAI PRANEŠTI MALONU:

Daugelis skaitytojų, kurių prenumerata buvo atsilikusi, į paskutinį administracijos priminimą maloniai atsiliepė. Jiems admistracija nuoširdžiai dėkoja.

Administracija taip pat tikisi, kad ir tie skaitytojai, kurie lig šiol nėra suspėję su administracija atsiskaityti, gavę šį nr., tatai atliks. Ačiū.

Į LAISVĘ administracija