REZOLIUCIJOS

1.    ŽODIS TĖVYNEI

JV ir Kanados LFB konferencija reiškia solidarumą bei ištikimybę Lietuvoje ir Sibiro tremtyje kenčiančiam bei kovojančiam lietuviui.

Konferencija siunčia pavergtajam kraštui išsilaisvinimo vilties žodį, giliai tikėdama, kad visos lietuvių tautos — pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių — nepalaužiama valia bei ryžtas atgauti tautinę laisvę ir valstybinę nepriklausomybę pagaliau vainikuosis laimėjimu.

2.    NUTARIMAI

Išklausiusi LFB valdybos ir kitus pranešimus ir juos išdiskutavusi, solidarizuodama Europos LFB 1956 m. rugpjūčio 9/11 dd. konferencijos nutarimams, JV ir Kanados LFB konferencija, įvykusi 1956 m. rugsėjo 1-2 dd. Kanadoje, Windsore —

N U T A R Ė :

1)    Pareikšti padėką LFB valdybai ir visiems bičiuliams, kurie per sambūrius bei asmenine iniciatyva veikia įvairiose visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo srityse, ypač lietuvių bendruomenėje.

2)    Pritarti LFB valdybos politinei linijai santykiuose su Vliku ir kitomis organizacijomis bei institucijomis. Konferencija kartoja LFB nusistatymą už vieningą bendrą laisvinimo darbo vadovybę, kuri demokratiniu keliu sutelktų visas gyvąsias visuomenines lietuvių jėgas. Kol to nėra, LFB remia visų organizacijų bei institucijų pastangas Lietuvos laisvės kovai ir lietuvybės išlaikymui. Konferencija laiko aktualiu dalyku, kad į laisvinimo veiklą bei organizaciją būtų juo plačiau atvertos durys jaunimui.

3)    Pabrėžti LFB nusistatymą visuomeniniame gyvenime tarpusavio santykius grįsti teise ir teisingumu ir asmenis, organizacijas bei institucijas vertinti pagal jų darbus bei reiškimosi dvasią, ne pagal raidę.

4)    Skatinti LF bičiulius ir visus lietuvius, kad skirtų daugiau negu iki šiol dėmesio ir pastangų bendruomenės organizacijai, veiklai ir lėšų telkimui.

5)    Pasveikinti LFB valdybą už įsteigimą Rezistencijos Stipendijos ir už paskyrimą premijos už literatūros veikalą aktyviosios rezistencijos tema, ir kviesti kitas lietuvių organizacijas bei atskirus lietuvius dėtis prie lietuvių tautinės kultūros ugdymo ir lietuvių jaunimo mokslinimosi pastangų parėmimo.

6)    Pareikšti pasigėrėjimą Į Laisvę žurnalu ir kviesti LFB sambūrių vadovybes ir pačius bičiulius Į Laisvę reikalams skirti kasmet bent po 10 dolerių.

7)    Padėkoti visiems bičiuliams už gražų bičiuliško solidarumo ugdymą per kalėdinio solidarumo jau tradicija tapusius įnašus ir ligšioliniams šimtininkams ir prašyti bičiulius šimto šimtininkų vajų galimai trumpesniu laiku įvykdyti.

8)    Idėjiniam ir politiniam bičiulių susipratimui gyvinti bei gilinti prašyti LFB valdybą, kad pasvarstytų JV ir Kanados LFB studijų dienų suorganizavimo galimybes.