SUBOLŠEVIKINTAS ŽODYNAS

Lietuvoje išleistas 1954 metų gale “Dabartinės lietuvių kalbos žodynas”, Žodyno komisijoje buvo J. Balčikonis, J. Kabelka, K. Karsokas, J. Kruopas (atsakomasis redaktorius), rusas B. Larinas, A. Lyberis ir K. Ulvydas, žodžius aiškindami, redaktoriai buvo priversti naudotis sovietiniais žodynais.

Dėmesio verta, kad dalis lietuviškų žodžių čia “laidojami” — tokie kaip "ūkininkas”, “seniūnas” vadinami “pasenusiais”. Eilė žodžių aiškinami bolševikiškai ar bent uždedamas kaip karvei balnas bolševikinės propagandos sakinys. Pvz.

“tauta. Baltų ir slavų kalbų artimumas yra lietuvių genčių, lietuvių kalbos ilgų amžių bendro su slavais ekonominio, kultūrinio ir politinio vystymesi rezultatas. Džiaugsmo ir laimės kupina vieningoje tarybinių tautų šeimoje Spalo demonstracijoje žengia lietuvių tauta”.

genocidas, gyventojų atskirų grupių išnaikinimas rasiniais ir nacionaliniais (religiniais) motyvais — sunkiausias nusikaltimas žmonijai, kurį daro imperialistinė buržuazija”.

badas...“Amerikos imperialistai pavergtas tautas marina badu”.

J. Diržys

Europoje yra daugiau galimybių turėti tikslesnių apie Lietuvą informacijų, kurios gali dominti rezistenciją. Tam reikalui Į Laisvę žurnalas paskyrė Frankfurte savo nuolatinį bendradarbį.