Turinys, metrika

Vytautas Vaitiekūnas: Bendruomenės keliu ...............  1
Studijų Biuras: Valstybė ir valdžia (tęsinys iš ciklo: 
     Į pilnutinę demokratiją) .............................  9

Julius Vidzgiris: Ateina į valdžią technikas .............. 17
Simas Sužiedėlis: Steigiamasis Seimas ..................... 23
Zenonas Ivinskis: šešios savaitės ......................... 31
Kariūnas: Lietuva (iš partizanų poezijos) ................. 41
     DARBAI IR IDĖJOS: 
     Tėvynėje: Jaunimas su kauke turi augti Lietuvoje; 
     Žodynas subolševikintas (J. Diržys); 
     Rezistencijos paminėjimas (J. Brazaitis); 
     Tremtyje: Gudai ir Lietuva (S. S.); 
     Tautinės bendruomenės amerikiečių akimis (A. Šalčius); 
     Mūsų socialistinis jaunimas pasisakė (Vt. Vt.); 
     Dienos reikalai laisvinimo veikloje (J.B.); 
     Idėjos spaudoje; 
     Vardai įvykiuose; 
     Kelkis, tėviškėle (Kariūnas); 
     Laiškai: Ar tai asmeninio nesugyvenimo vaisius? ... 42-46

MALONŪS SKAITYTOJAI,

Į LAISVĘ nori būti ne tik leidėjų bei redaktorių minčių ir nuotaikų reiškėjas, bet ir savo skaitytojų gyvosios minties veidrodis.

Neretai labai vertingos mintys ir konstruktyvūs sumanymai ateina žmogui ir stovint prie savo darbo staklių. Reikia turėti tik truputį daugiau lankstumo apie tai pora sakinių pranešti į Laisvę redakcijai.

Šių dienų gyvenime gausu problemų. Kiekvienas Į Laisvę skaitytojas turi savo išvadų dėl jų. Reikia tik truputį daugiau “artimo meilės” — nelaikyti savo idėjų pavožus po “saiku”, kaip šykštuoliui turtus, o leisti jomis pasidalinti ir plačiai Į Laisvę skaitytojų šeimai.

Redakcija kviečia skaitytojus nesitenkinti tik pasyviu idėjų priimtuvo vaidmeniu, o tapti aktyviais gyvosios minties dalininkais.

Su geros vasaros linkėjimais

Į LAISVĘ

Į LAISVĘ RĖMĖJAMS NUOŠIRDUS AČIŪ

“Į Laisvę” reikalams aukojo: A. B. — $25, S. Daunys — $25, dr. J. Kižys — $25, V. Naudžius — $25, A. P. — $25, J. Pajaujis (Švedijoj) — $20, kn. P. V. — $15, A, Baronas — $10, V. Baronas (Venecuela) — $10, K. Bružas — $10, M. Jurgaitis $10, dr. M. J. — $10, V. Ramonas — $10, S. R, — $10, dr. V. S. — $10, prel. I. Albavičius — $5, dr. A. Šmulkštys — $5, K. Čeginskas — $3, dr. Z. Brinkis — $3, V. Būtėnas, V. Banelis, G. Galva, A. Girnius, V. Kulbokas, E. Pakulis, kn. J. Petrėnas, kn. A. Petraitis, J. Pažemeckas, kn. A. Račkauskas, kn. Totoraitis, V. Vebeliūnas, dr. P. Žemaitis, C. K. — po $2., kn. M. Čyvas, kan. F. K, — po $1.

Mieliesiems “Į Laisvę” rėmėjams jos leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

“Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje:A. Grigaitis, 86 Gheringhap St., Geelong, Vic., Br. Zumeris, 37 Roxburgh St., Ascot Vale, Melbourne, Vic.

D. Britanijoje:V. Akelaitis, 41 Bloemfontein Ave., Shepherds/Bush W. 12.

Italijoje:Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse:Chicago, 111. — S. Daunys, 2234 So. Sawyer Ave., tel.: CLifside 4-6690; Cleveland, Ohio — V. Palubinskas, 6711 Bonna Rd., Tel.: He 1-8423; Detroit, Mich. — B. Polikaitis, 8911 Kimberly, Tel.: TY 4-7890; Los Angeles, Calif. — J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Philadelphia, Pa. — A. Gaigalas, 335 Titan St., Tel.: HO 7-4176; Waterbury, Conn. — V. Vaitkus, 85 Arnold St.

Kanadoje:Hamilton, Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E., Tel.: 2-2698; Toronto, Ont. - VI. Girčys, 31 Concord Ave., Tel.: OL 2156, Sudbury, Ont. — V. Montvilas, 252 College St.: Windsor, Ont, — J. Urbonas, 1421 Peiissier St,, Tel.: CL 6-3049.

V. Vokietijoje:(16)Huettenfeld b/Lampertheim, Lit. Gymnasium — A. Grinienė; ,13b)Muenchen — J. Medušauskas, Pariserstr. 18/12; (14b)Pfullin-gen — L. Prapuolenis, Lindenstr. 5.

Švedijoje: P. Dūda c/o Johanson, Norrtullsgat 22, Stockholm.

Šveicarijoje:Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

“Į LAISVĘ” METINĖ PRENUMERATA: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų)— $3.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-10; Italijoje — L.900-; Prancūzijoje — Fr.750.-; Švedijoje — Kr.8.-; Šveicarijoje — Fr.8.-; V. Vokietijoje — DM.6.-.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $.0.75; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-2.50; Italijoje — L.250,-; Prancūzijoje — Fr.200,-; Švedijoje — Kr.2.-; Švtįicarijoje — Fr.2.-; V. Vokietijoje — DM.1.75. (Norintieji gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis, redaktoriai — Dr. Juozas Kazickas ir Dr. Antanas Musteikis.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Redakcijos ir administracijos adresas: 23 Linden Street, Brooklyn 21, N. Y., Tel.: GLenmore 3-9522.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian magazine published quarterly by the Friends of the Lithuanian Front, 23 Linden St., Brooklyn 21, N. Y,