Į Laisvę 1955 5(42)

JONAS GRINIUS: Lietuva federacinėj Europoj

ANTANAS SABALIAUSKAS: Kaip organizuoti išlaisvintosios Lietuvos elektrifikaciją

KĘSTUTIS BALČYS: Laisvės kovotojų dvasia ir žygiai dabartinėje okupacijoje

ANTANAS MUSTEIKIS: Kas informacijoje yra negera

DVIEJOSE KONFERENCIJOSE: Ką nutarė Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiuliai

MŪSŲ RĖMĖJAMS NUOŠIRDUS AČIŪ.


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


“Į LAISVĘ” reikalams aukojo: kun. kleb. J. Raštutis $25.00; Dr. A. Aviža $15.00; prel. P. Juras, didysis spaudos mecenatas $10.00; Dr. V. C. $10.00; kun. kleb. S. Morkūnas $10.00; B. Ivanauskas $5.00; J. Tininis $4.00; Dr. J. Grinius, L. Barauskas, J. Mikaila, J. Bajerčius, G. Bučmys, A. Maceika po $2.00; K. Grina $1.00.

Mieliesiems “Į Laisvę” rėmėjams “Į Laisvę” leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

"Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje: A. Grigaitis, 86 Gheringhap St., Geelong, Vic., Br. Zumeris, 37 Roxburgh St., Ascot Vale, Melbourne, Vic.

D. Britanijoje: V. Akelaitis, 41 Bloemfontein Ave., Shepherds/Bush W. 12.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse: Chicago, Ill. — S. Daunys, 2234 So. Sawyer Ave., tel.: CLifside 4-6690; Cleveland, Ohio — V. Palubinskas, 6711 Bonna Rd., Tel.: He 1-8423; Detroit, Mich. — B. Polikaitis, 8911 Kimberly, Tel.: TY 4-7890; Los Angeles, Calif. — J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Philadelphia, Pa. — A. Gaigalas, 335 Titan St., Tel.: HO 7-4176; Waterbury, Conn. — V. Vaitkus, 85 Arnold St.

Kanadoje: Hamilton, Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E., Tel.: 2-2698; Toronto, Ont. — VI. Girdys, 31 Concord Ave., Tel.: OL 2156, Sudbury, Ont. — V. Montvilas, 252 College St.: Windsor, Ont. — J. Urbonas, 1421 Pelissier St., Tel.: CL 6-3049.

V. Vokietijoje: (16)Huettenfeld b/Lampertheim, Lit. Gymnasium — A. Grinienė; ,13b)Muenchen — J. Medušauskas, Pariserstr. 18/12; (14b)Pfullin-gen — L. Prapuolenis, Lindenstr. 5.

Švedijoje: P. Dūda c/o Johanson, Norrtullsgat 22, Stockholm.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

“Į LAISVĘ” METINE PRENUMERATA: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų)— $3.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-10; Italijoje — L.900-; Prancūzijoje — Fr.750.-; Švedijoje — Kr.8.-; Šveicarijoje — Fr.8.-; V. Vokietijoje — DM.6.-.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $.0.75; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-2.50; Italijoje — L.250,-; Prancūzijoje — Fr.200,-; Švedijoje — Kr.2.-; Šveicarijoje — Fr.2.-; V. Vokietijoje — DM.1.75. (Norintieji gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas).

Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis, redaktoriai — Dr. Juozas Kazickas ir Dr. Antanas Musteikis.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Redakcijos ir administracijos adresas: 23 Linden Street, Brooklyn 21, N. Y., Tel.: GLenmore 3-9522.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian magazine published quarterly by the Friends of the Lithuanian Front, 23 Linden St., Brooklyn 21, N. Y.