Turinys

Juozas Brazaitis: Koegzistencijos babelis ........ 1
Jonas Grinius: Lietuva federacinėje Europoje ........ 9
Studijų Biuras: Tauta tarp tautų (tęsinys iš ciklo: 
Į pilnutinę demokratiją.) .......................... 15

Antanas Sabaliauskas: Elektrifikacijos perspektyva . 23
Dokumentų šviesoje (5): Demokratinio ir vadistinio 
principų tarpusavine kova laisvinimo organizacijoje  28


DARBAI IR IDĖJOS: Tėvynėje: Rezistencijos vaizdai
     dabartinėje okupacijoje (Kęstutis Balčys); 

     Tremtyje: Dvi konferencijos; 
     Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos; 
     Iš partizanų poezijos; 
     Praėjusieji metai laisvinimo baruose (P. Juodvalkis); 
     Vieno posėdžio klausimai; 
     Kas laimėta ir kas laimėtina; 
     Informaciją tobulinant (Dr. A. Musteikis); 
     Idėjos spaudoje; 
     Vardai įvykiuose. 

 

MALONŪS "Į LAISVĘ” SKAITYTOJAI,

BENDRADARBIAI IR RĖMĖJAI!

Pradėdama naują — 1955 m. — vagą, “Į LAISVĘ” nuoširdžiai sveikina Jus, įgalinusius ir įgalinančius ją ugdyti laisvės kovos ryžtą ir tautinį sąmoningumą. Galbūt, kad šie metai, kaip kad ir praėjusiųjų eilė, vis dar tebeleis didžiojoje pasaulio dalyje ir mūsų brangiojoje Lietuvoje siautėti neteisei, prievartos darbams, sąžinės ir tikėjimo terorui, baimei, deportacijoms, genocidui ir visuotiniam skurdui. Todėl kiekvienam lietuviui ypatingai svarbu išlaikyti rezistencinę dvasią, laisvės kovos pasiryžimą ir gyvą tikėjimą tiesos, teisės ir demokratijos pergale. “Į Laisvę” ir šiais metais pasiryžusi tokiu rezistencinės dvasios židiniu žėrėti.

Lietuvos laukų artojas, išvaręs vagą, paprastai atsigrįžta pažvelgti, ar ji nekreiva, ar "ubagų” nelikę, ar gerai suvirtusi. Galbūt, kad “Į L.” praeitų metų vaga nebuvo ideali. Galbūt, ji galėjo būti geresnė. Jūs esate sprendėjai. Jūsų žodis, patarimas, pagalba yra “Į L.” pažangos būtinumas. Savo ruožtu, “Į L.” Jus užtikrina, kad visur ir visada pasiryžusi liudyti tiesą, ugdyti tautinę dvasią ir pasipriešinimą tremties dvasiai, skiepyti pilnutinės demokratijos mintį ir būti Lietuvos laisvės šaukliu.

Su šiuo “Į L.” nr. siunčiamas vokelis yra "Į L.” nuoširdus prašymas visiems dar neturėjusiems progos atsilyginti 1954 m. skolos ir visiems dar nepasinaudojusiems proga 1955 m. prenumeratą pasiųsti. Kiekvienas išmokėjimas, žinoma, nėra malonus. Bet kad jau taip pasaulis sutvarkytas, jog net ir “Į Laisvę” be pinigo negali verstis.

Su bičiuliškais sveikinimais

Redakcija ir Administracija