Į Laisvę 1954 4(41)


KĘSTUTIS KUDŽMA:
Ką turi pasakyti Lietuvai šios dienos jaunimas tremtyje

LEONAS PRAPUOLENIS: Kolchozo baudžiava Lietuvoje pagal mačiusių liudijimus

DEMOKRATIJOS ŠVIESOJE: Vietoje klasių tarpusavio kovos siekiame klasių bendradarbiavimo

STUDIJŲ SAVAITĖJE: Ką svarstė ir nutarė Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai

Į LAISVĘ 1954    Nr. 4 (41) TOWARD FREEDOM, LITHUANIAN MAGAZINE 23 LINDEN ST., BROOKLYN 21, N. Y.

 


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Vyr. redaktorius — Editor-in-Chief— Juozas Brazaitis Redakcijos kolegija: Juozas Kazickas, Antanas Musteikis, Leidžia Lietuvių Pronto Bičiuliai Viršelio vinjetė — dail. Telesforo Valiaus

"Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

AUSTRALIJOJE—A. Grigaitis, 86 Gheringhap St., Geelong, Vic.; Br. Zumeris, 37 Roxburgh St. Ascot Vale, Vic. Melbourne.

ITALIJOJE— Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE:

Chicago, Ill.—A. Šleževičius, 3327 W. 61st PI. Tel.: HE 4-9068.Cleveland, O.— VI. Palubinskas, 6711 Bonna Rd. Tel.: HE 1-8423.Detroit, Mich.— A. Bražėnas, 1536 Hubbard. Tel.: TA 6-1002.Los Angeles, Calif.— J. Ąžuolaitis, 704 N. Rampart Blvd. Tel.: DU 6-0729.Philadelphia, Pa.— A. Gaigalas, 335 Titan St. Tel.: HO 7-4176. Washington, D. C.— V. Rūtelionis, 4021 33rd St., Mt. Rainier, Dd. Waterbury, Conn.— V. Vaitkus, 85 Arnold St.

KANADOJE:

Hamilton,Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E. Tel.: 22698. Toronto, Ont.— VI. Girčys, 31 Concord Ave. Tel.: OL 2156.

V. VOKIETIJOJE;

(16) Huttenfeld b/Lampertheim— A. Grinienė, Lit. Gymnasium. (14b) Pful-lingen — L. Prapuolenis, Lindenstr. 5.

ŠVEDIJOJE;

P. Dūda c/o Johansson, Norrtullsgat 22, Stockholm.

“Į LAISVĘ" MOKA:

Metinė prenumerata:

Amerikoje (šiaurės ir Pietų) — $3.00 arba jų atitikmenį atitinkamos valstybės valiuta; Australijoje ir D. Britanijoje — L.—15, Italijoje — L. 900—; Prancūzijoje — Fr. 750,—; Švedijoje — Kr. 9,—; V. Vokietijoje — DM. 6,—.

Atskiras numeris:

Amerikoje (šiaurės ir Pietų) — $0,75 arba jų atitikmenį atitinkamos valstybės valiuta; Australijoje ir D. Britanijoje — L.—4; Italijoje — L. 250—; Prancūzijoje — Fr. 200,—; Švedijoje — Kr. 2,50,—; V. Vokietijoje — DM.1,75.

Pastaba.Norintieji gauti “Į Laisvę” oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.

AČIŪ

Ypatingą. LFB spaudos reikalą parėmė — DR. A. KYRAS$50.00, DR. P. KISIELIUS$30.00, DR. V. ŠAULYS, DR. A. VALIS LABOKAS, DR. A. ŠMULKŠTYS, DR. J. KIŽYS, DR. G. GRINEVIČIUS, DR. P. RAŽUTIS, INŽ. V. NAUDŽIUSpo $10.00 Jiems bičiuliškai dėkoja

LFB valdyba