Į Laisvę 1954 2(39)

ANTANAS MACEINA: Rezistencija prieš tremties dvasią.

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS: Be pasiaukojimo nėra rezistencijos.

ANTANAS MUSTEIKIS: Lietuvių vieta emigraciniame "tirpinimo katile".

DEMOKRATIJOS ŠVIESOJE: Svarstymai apie valstybę ir kultūrą ateities Lietuvoje.

DOKUMENTŲ ŠVIESOJE: Vienybes ieškant laisvinimo organizacijoj.

1954    Nr. 2 (39)


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


Į LAISVĘ leidžia

Lietuvių Fronto Bičiuliai. Vyr. redaktorius — J. Brazaitis. Redakcijos kolegija — J. Kazickas, A. Musteikis, L. Žitkevičius. Administratorius — V. Maželis. Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus. Redakcijos ir administracijos adresas — V. Maželis, 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

“Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

AUSTRALIJOJE — A. Grigaitis, 86 Gheringhap St., Geelong, Vic.

ITALIJOJE — Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE;

Baltimore, Md. — I. Lozaitytė, 1322 Glyndon Ave. Chicago, Ill. — A. Šleževičius, 3327 W. 61st PI. Tel.: HE 4-9068. Cleveland, Ohio — Vl. Palubinskas, 6711 Bonna Rd. Tel.: HE 1-8423. Detroit, Mich. — A. Bražėnas, 1536 Hubbard. Tel.: TA 6-1002. Los Angeles, Calif. — J. Ąžuolaitis, 704 N. Rampart Blvd. Tel.: DU 6-0729. Philadelphia, Pa. — A. Gaigalas, 335 Titan St. Tel.: HO 7-4176. Washington, D. C. — V. Rūtelionis, 4021 33rd St., Mt. Rainier, Md. Waterbury, Conn. — V. Vaitkus, 85 Arnold St.

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E. Toronto, Ont. — S. Dargis, 76 Annette St.

V. VOKIETIJOJE;

(16) Huttenfeld b/Lampertheim — A. Grinienė, Lit. Gymnasium. (14b) Pfullingen — L. Prapuolenis, Lindenstr. 5.

ŠVEDIJOJE;

P. Dūda c/o Johansson, Norrtullsgat 22, Stockholm.

“Į LAISVĘ” MOKA:

Metinė prenumerata:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) — $3.00 arba jų atitikmenį atitinkamos valstybės valiuta; Australijoje ir D. Britanijoje — L.—15, Italijoje — L. 900—; Prancūzijoje — Fr. 750,—; Švedijoje — Kr. 9,—; V. Vokietijoje — DM. 6,—.

Atskiras numeris:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) — $0,75 arba jų atitikmenį atitinkamos valstybės valiuta; Australijoje ir D. Britanijoje — L.—4; Italijoje — L. 250—; Prancūzijoje — Fr. 200,—; Švedijoje — Kr. 2,50,—; V. Vokietijoje — DM.1,75.

Pastaba I. Australijoj, D. Britanijoj, Italijoj, Prancūzijoj, Švedijoj, V. Vokietijoj naujieji specialūs tarifai galioja nuo šio “Į Laisvę” numerio.

Pastaba II. Norintieji gauti “Į Laisvę” oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.

NR. 2 (39), 1954 M. KOVO 1.