Žūtis Meškučių kaime

 NKVD nesiliovė keršyti už balandžio mėnesį sunaikintus  Marijampolės  miesto ir rajono aukštus pareigūnus.   1947m.  spalio mėnesį  buvo suimtas    vienas iš paskutiniųjų likusių gyvų  „Blynų baliaus“  organizatorių   Jonas  Valaitis – Viesulas.  Ir vėl prasidėjo areštai ir išdavystės.  Spalio 25 d .Meškučių k. Marijampolės vls.   žuvo išduoti: Tauro apygardos, DLK Vytauto rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas   Albinas  Ratkelis – Oželis,   rinktinės adjutantas Albinas  Salinka – Dainius ir   eilinis kovotojas Albinas Garnatkevičius  - Vilkas.

Kūnai niekinti Marijampolėje, manoma,  užkasti  už senų kapų žvyrduobėse (dabar Ramybės parkas).  1997m. , minint žūties  penkiasdešimtmetį, jauniausios sesers Ramutės ir brolių Kazimiero ir Vytauto   rūpesčiu , prie  Meškučių kaimo kapinaičių , jų atminimui pastatytas paminklas.

Albinas   Ratkelis – Oželis  g. 1920 m. Žydronių k.  Marijampolės vls. Okupavus sovietams Lietuvą 1944m  su Vitu Gavėnu organizavo partizanų būrį, vėliau išaugusį į LDK Vytauto rinktinę. Vienas iš Tauro apygardos kūrėjų . Pirmas TA Propagandos  skyriaus  viršininkas. 1945 08 20 paskirtas  Vytauto rinktinės  štabo komplektavimo skyriaus viršininku, o po mėnesio – rinktinės Žvalgybos  skyriaus viršininku Šias pareigas ėjo iki mirties.

1946 09 01 dar ir Apygardos  Karo lauko teismo narys.

Albinas  Salinka – Dainius g. 1922m.Stumbragalvės k. Būdviečių vls. Lazdijų aps. Augo pas tėvus 5 broliai ir 3 seserys. Visi broliai tarnavo Lietuvos kariuomenėje, visi buvo šauliai..   Okupavus bolševikams Lietuvą  brolis Vladas ištremtas į Sibirą. 

Albinas iki okupacijos mokėsi Lazdijų gimnazijoje. 1941m. rugsėjo 1 d.  gimnazijoje su draugais sugiedojo Lietuvos himną, prasidėjo tardymas.  Laimingai su  keturiais draugais: Kukta, Soraka, Karaliūnu ir Rėkum pabėgo į Vokietiją. Grįžo prasidėjus karui.  Dirbo Kauno dramos teatre. Grįžus sovietams 1944 m. pabaigoje išėjo pas partizanus. Kadangi turėjo gražų balsą pasirinko Dainiaus slapyvardį.   (Iš sūnėno Vito Salinkos pasakojimo).

Albinas  Garnatkevičius – Vilkas g. 1924m.  Meškučių k. Marijampolės vls. gausioje  valstiečio šeimoje., kurioje augo  4 broliai ir 2 seserys.    Gausiai šeimai buvo nelengva gyventi.  Albinas kaip vyriausias dirbo visus darbus. Prasiėjus antrajai bolševikinei okupacijai, buvo paimtas į sovietinę kariuomenę. Pabėgo. Namuose pasidarė nedidelę slėptuvėlę ir ten kurį laiką slėpėsi.   1946m. išėjo pas partizanus į DLK Vytauto rinktinę. Davė priesaiką, gavo Vilko slapyvardį. Kartą su Albinu užėję partizanai, paprašė Garnatkevičienės leisti praplėsti slėptuvę, gavę sutikimą, ją nepriekaištingai įsirengę jautėsi saugiai. Deja, Nepakėlęs kankinimų suimtas partizanas ją 1947 10 25d. parodė .   Pasekmės skaudžios.                                  

Kazimiero ir Vytauto  Garnatkevičių  rūpesčiu , prie  Meškučių kaimo kapinaičių , žuvusiųjų  atminimui pastatytas paminklas( žuvimo vietą nėra galimybės pasiekti).

Aldona Vilutienė