Prisiminkime ir pagerbkime

Jonas Brazys - Klajūnas

gimė 1921 m. Obšrūtų k., Pilviškių vlsč., Vilkaviškio apskr. gausioje pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Tėvas Mykolas Brazys ir motina Uršulė Brazienė mirė Sibiro tremtyje. 1945 m. pavasaryje Jonas buvo Vilkaviškio NKVD čekistų suimtas, bet iš stribų bustinės kiemo, pasitaikius progai, pabėgo ir išėjo pas Vytauto rinktinės 33 kuopos partizaus. Nuo 1946 m. pavasario Tauro apygardos Vytauto rinktinės , 69-osios kuopos vadas. Nuo tų pačių metų lapkričio 22 dienos Tauro apygardos vado Žvejo įsakymu Nr.34 Jonas Brazys – Klajūnas paskirtas apygardos Karo lauko teismo nariu. 1946m. gruodžio 31 dieną žuvus Žalgirio rinktinės gen. P. Plechavičiaus kuopos vadui Tarzanui, Klajūnas paskirtas tos kuopos vadu 1947m. rugpjūtį baigė Tauro apygardos Mokomosios kuopos l-ą laidą ir išlaikius egzaminus, suteiktas puskarininkio laipsnus. 1948 m. sausio 6 d., žuvus Kęstučio rinktinės vadui Justinui Jasaičiui – Nakčiai apygardos vado Žvejo įsakymu Nr.3 paskirtas šios rinktinės vadu. 1949m. išformavus rinktinę, 1949 m.birželio 30d. apygardos vado Fausto įsakymu Nr.16 tapo Tauro apygardos Vytauto rinktinės,Kęstučio tėvūnijos vadu.1949m., jam pačiam prašant, pervestas į Žalgirio rinktinę ir paskirtas Tauro apygardos štabo Aprūpinimo poskyrio viršininku. 1947 05 10 apdovanotas juostelėmis “Už uolumą” ir “Už narsumą”. 1950 08 07 – 2-o laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais (po mirties). Žuvo 1949 m. spalio 16d (kituose šaltiniuose spalio 18d.). Gražiškių k., Šakių raj. (įvyko išdavystė). Kartu žuvo jo adjutantas Liudvikas Juodkojis – Kariūnas. Žuvusiųjų atminimui 1997metais prie Gražiškių kaimo kapinaičių artimųjų ir bendražygių iniciatyva, pastatytas paminklinis kryžius.

Juodkojis Liudvikas - Kariūnas

gimė 1924 m. gausioje ūkininko šeimoje, Sausbalių (Sausininkų) k. Pilviškių vls., Vilkaviškio aps Užaugo 5 broliai ir 4 seserys. Liudvikas 1944 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją. 1944m. Liudvikas su broliu Vincentinu įstojo į gen. P. Plechavičiaus Marijampolėje įkurtą Kariųnų mokyklą. Vokiečiams bandant nuginkluoti kursantus įvyko susišaudymas Jo metu žuvo keli kursantai. Sunkiai sužeistas, nukraujavęs mire Vincentas Juodkojis Liudvikas su kitais kariūnais pateko vokiečių nelaisvėn. Vežant internuotus plechavičiukus į Vokietiją Liudvikas su draugu, išlaužę vagono lentas, pabėgo. Bet netrukus buvo suimtas sovietų pasienio NKVD ir 1945 m. mobilizuotas į sovietinę armiją, iš kurios 1946 m. pabėgo ir tapo partizanu. Jono Brazio-Klajūno adjutantas. Žuvo 1949 m. spalio 16 d.(kituose šaltiniuose spalio 18d.) Pilviškių vls. Gražiškių k., kartu su Kęstučio rinktinės (vėliau Kęstučio tėvūnijos) vadu Jonu Braziu-Klajūnu. Kūnas niekintas Pilviškiuose.

 

Nuotraukose: Jonas Brazys atsisveikina su tėviške. Liudvikas Juodkojis ir Paminklinis kryžius, artimųjų ir bendražygių iniciatyva pastatytas prie Gražiškių kapinaičių.     Aldona Vilutienė