Aleksandras Grybinas – Faustas

Šiandien minime vieno iš Tauro apygardos partizanų vadų Aleksandro Grybino - Fausto 70 -tas žūties metines.

Te ilsisi tautos Didžiavyris Viešpaties malonėje !

Gimė 1920 m.. mokytojo šeimoje Šakių apskrities Lukšiuose. Turėjo du brolius ir seserį. Baigęs Marijampolės mokytojų seminariją mokytojavo Liudvinave, Kalvarijoje,Lukšiuose.,Zyplių žemės ūkio mokykloje.Šaulių sąjungos narys. 1944m. artėjant frontui buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, kovojo fronte.Vokietijai kapituliavus, bandant pasitraukti į Vakarus,buvo čekų sulaikytas. Grįžęs slapstėsi. 1945m. birželio 5d. įstojo į Stirnos rinktinės Lapės kuopą. 1946metais dalyvavo kuriant Tauro apygardos Žalgirio rinktinę. Birželio mėn. Paskirtas Žalgirio rinktinės vado adjutantu. Spalio mėn. jam suteiktas grandinio laipsnis, apdovanotas juosrele “ Už narsumą” 1947 05 12 paskirtas rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininku. Baigus mokomąją kuopą, suteiktas jaun. puskarininkio laipsnis, paskirtas Spaudos ir informacijos skyriaus viršininku. 1948 m. spalio 8 d. tapo Tauro apygardos vadu. Dėl sumanumo ir tauraus būdo buvo įgijąs didelį partizanų vadovybės ir kovotojų pasitikėjimą. Žuvus Tauro apygardos vadui Jonui Aleščikui – Rymantui paskirtas 1948m. spalio 8 dieną Tauro apygardos vadu.

1949 m. vasario mėn. Kaip Tauro apygardos atstovas dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Minaičiuose (Radvyliškio raj), kuriame buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), kartu su kitais vadais pasirašė LLKS tarybos Vasario 16 d. Deklaraciją ir priėmė svarbiausius naujosios organizacijos dokumentus Suvažiavimo metu Aleksandrui Grybinui-Faustui suteiktas laisvės kovotojų - partizanų kapitono laipsnis. LLKS Tarybos narys. 1949 m. birželio 16 d. LLKS Tarybos prezidiumo nutarimu apdovanotas 2-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiumi (su kardais). Kovo mėnesį grįžęs iš suvažiavimo , pakeitė Tauro apygardos organizacinę struktūrą: rinktinių kuopas ir būrius pertvarkė į tėvūnijas, dėl partizanų sumažėjusios sudėties išformavo Kęstučio ir Birutės rinktines. Žuvo 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių apskrities Jankų valsčiaus Šunkarių pamiškėje, prie Vilušių kaimo netoli savo bunkerio, patekęs į pasalą, per susišaudymą sunkiai sužeistas ,sunaikinęs prie savęs turėtus dokumentus nusišovė. Kūnas niekintas Jankuose, paskui Lukšiuose, užkasimo vieta nežinoma. 1997m. gruodžio 22 d. suteiktas Kario savanorio statusas (po mirties) 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties) ir pulkininko laipsnis (po mirties).

Nuotraukose Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas - Faustas ir Kryžius jo žuvimo vietoje.

Aldona Vilutienė