KARIBUTO IR GEGUŽIO ŽŪTIS

dailininko Jaronimo Čiuplio nutapytas paveikslas pavadinimu "Partizanai broliai  Juozas - Kaributas ir Vincas - Žvalgas Borutos"

Vilkaviškio MGB  operatyvinio  skyriaus čekistai, savo agento Beržo pranešimu, suėmė partizanų ryšininką, einantį į Vytauto rinktinę ir rado pas jį   žinių paketą. Kankinamas ryšininkas pasakė, kad Marijampolės raj., Kalvarijos vls., Gintautų kaime  pas M. B .yra  Tauro apygardos, Vytauto rinktinės štabo ryšių punktas ir ginklų sandėlis. Vilkaviškio mgėbistai  susisiekė su Marijampolės saugumu. Tie  į  nurodytą  sodybą pasiuntė savo agentą . Nenujausdamas kagėbistų  klastos, šeimininkas paketą iš „ryšininko“ paėmė.

Vos tik išėjus paketo pateikėjui į sodybą sugužėjo čekistų ir stribų grupė. Smulkiai krėsdami sodybos pastatus tvarto kampe baudėjai surado ginklų  slėptuvę. Suimamas šeimininkės sūnus- partizanų ryšininkas  Balinis, ten buvęs Antanas  Adamavičius  ir šeimininkė.

Tardomas  Balinis nurodė, kur štabo bunkeris, sutiko surasti Vytauto rinktinės vado Vampyro slėptuvę bei padėti  jį likviduoti.  Kgėbistai  jį užverbavo ir paleido kaip vidaus agentą.

Išdavystės kaina ištrūkęs iš saugumo rūsių, Balinis eina pas partizanus ir prisipažįsta, ką padaręs. Partizanų Karo lauko teismas linkęs jį nubausti mirtimi, bet nusižengėlį apgina apygardos štabo Ūkio skyriaus viršininkas, Brolių teismo narys, 43 kuopos  kuopininkas  pusk.  Juozas  Boruta – Kaributas ir prašo vadų leisti jį priimti į savo būrį.   Balinis tampa aktyviu  partizanu – Gegužiu ir visiškai pateisina partizano, kario savanorio vardą. 

1948m. pavasarį  Kaributas su  43 kuopos vyrais  Gintautų kaime  Kalvarijos vlsč. Degučio sodyboje įsirengė bunkerį.  Agentų, šnipų, provokatorių ir slaptų pranešėjų pastangomis  Vytauto rinktinės 43 kuopos bunkeris nustatytas. Vos išaušus 1948m. rugsėjo 16- osios  rytui, Degučių sodybą apsupo Marijampolėje  dislokuoto 353 šaulių pulko pajėgos. Bunkeryje buvę  Vytauto rinktinės  43 kuopos vado pavaduotojas kuopininkas  Juozas  Boruta – Kaributas ir tos pačios kuopos l būrio partizanas Justinas  Butanavičius – Gegužis, gimęs1927m. iš Gintautų kaimo, čekistams pasiūlius pasiduoti, sunaikinę kuopos dokumentus, nusišovė.

Kratos metu nepastebėti  sodybos šeimininkas ir atvykęs iš Argentinos  į svečius (čekistai jo atgal neišleido) brolis Pijus – pasišalino. Iš bunkerio iškeltus partizanų kūnus ir suimtą  Degučių augintinę  Genutę  Matulevičiūtę, čekistai išsivežė į Marijampolę. Pijus  Degutis Kęstučio slapyvardžiu įstojo į Vytauto rinktinės Laisvės kovotojų gretas.

JUOZAS  BORUTA – KARIBUTAS  gimė 1917m. Kampinių k. Kalvarijos vls., Marijampolės aps.  Tarnavo Lietuvos kariuomenėje , buvo šaulys. 1945m. gresiant ištrėmimui, stojo į partizanų gretas. Jo brolis  Vincas –Žvalgas gimęs 1922m. Muškietininkų būrio partizanas nuo 1944m. rudens, žuvo Paliose 1945 06 25.    Kaributas 1946m.  rudenį  paskirtas Tauro apygardos štabo Ūkio skyriaus viršininku.1947m. vasarą paskirtas Vytauto rinktinės 43 – osios kuopos l būrio vadu ir kuopos vado pavaduotoju 1948m. pradžioje šalia einamų pareigų paskirtas Brolių teismo nariu.

Tai narsus, ryžtingas, drąsus principingas kovotojas.   Apdovanotas juostele „Už uolumą“o  1950 09 02 apdovanotas lll laipsnio  Laisvės Kovos Kryžiumi (su kardais)  (po mirties).

Aldona Vilutienė