Tauro partizanų apygardos įkūrimas

Suvalkijoje pirmieji partizanų būriai pradėjo veikti 1944m. vasarą, vos praėjus frontui. Iš atskirų grupių ir grupelių greitai susidarė kovotojų junginiai, pajėgūs pasipriešinti okupanto kariuomenės daliniams.

Plečiantis ginkluotai kovai, prireikė derinti atskirų grupių veikimą, jungtis į Lietuvos kariuomenės pavyzdžiu besitvarkančią karinę organizaciją.

Išlikę dokumentai atspindi Tauro apygardos kūrimąsi ir veiklą, o taip pat pastangas sudaryti visos Lietuvos partizanus vienijančią aukščiausią vadovybę.

1945m. liepos 19 dienos posėdyje Skardupių parapijos klebonijoje, kunigo Antano Yliaus iniciatyva, dalyvaujant partizanams kūrėjams, buvo įsteigtas partizanų štabas. Jo viršininku buvo išrinktas kpt. Leonas Taunys – Kovas.  1945m. vasarą buvo sudaryta laikina partizanų vadovybė, parengtas laikinas partizanų statutas, užmegsti ryšiai su partizanų daliniais.

Tauro partizanų apygardos steigiamasis susirinkimas įvyko 1945m. rugpiūčio 15 dieną, aukščiau minėtoje Skardupių klebonijoje. Inicatorius Skardupių parapijos klebonas kun. Antanas Ylius. Susirinkimo metu buvo sudaryta apygardos vadovybė. Jos vadu paskirtas kpt. Leonas. Taunys – Kovas. Apygardos ribos: Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių ir Lazdijų apskritys, o taip pat Alytaus ir Kauno apskričių dalys, esančios kairiajame Nemuno krante. Partizanų daliniai buvo suskirstyti į 5-as rinktines. Buvo apibrėžtos rinktinių ribos, paskirti vadai, numatyti ryšių punktai. Apygarda buvo pavadinta Tauro partizanų apygarda.

Tauro apygardos partizanai leido laikraščius “Laisvės žvalgas” ir “Girios balsas”.

1945m. rugsėjo 16d. tuose pačiuose Skardupiuose  buvo įkurtas Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (LIK), vienijantis visos Lietuvos pogrindį. Komitetui vadovavo pulk. Liudas Butkevičius- Luobas. Užmojai buvo dideli. Viskas buvo numatyta. Štabo sukurti statutai, taisyklės,instrukcijos ir nurodymai papildant ir pritaikant prie pasikeitusių sąlygų ir padėties, galiojo visą partizanavimo laiką.

Šis partizaninės kovos pamatas išlaikė daug metų trukusios kovos išbandymus. Nuo pat pirmų savo veiklos dienų Tauro apygarda buvo viena iš veikliausių ir iniciatyviausių.

                                              Aldona     Vilutienė

   Nuotraukoje Tauro apygardos įkūrėjai ir pirmieji vadai

Jonas Pileckas - Brokas, kpt. Leonas Taunys - Kovas, kun. Antanas Ylius - Vilkas, Albinas Ratkelis- Oželis ir Vitalijus Gavėnas- Vampyras