Dar turi tiek daug padaryti

Balandžio 17-ąją Benediktas XVI šventė savo 83-ijį gimtadienį. Rytoj sukaks penkeri metai, kai jis pradėjo eiti popiežiaus pareigas. Nors šį jubiliejų temdo neslopstantis skandalas dėl dvasininkų vykdyto vaikų seksualinio išnaudojimo, palaimintojo vardų pasirinkęs Katalikų bažnyčios vadovas nesieja kunigų pedofilų su tikėjimu ir iš visos širdies ragina tikinčiuosius plačiai atverti duris Kristui.

      2005 metų balandžio 19 dieną Vatikane iš kamino pasirodę balti dūmai pranešė, kad katalikai turi naują popiežių, ir netrukus pasirodė juo išrinktas vokietis Josephas Ratzingeris. Kreipdamasis į susirinkusią minią Benedikto XVI vardą pasirinkęs Bažnyčios vadovas sakė: „Kardinolai išrinko mane, paprastą ir kuklų Viešpaties vynuogyno darbininką, kuris turės pakeisti didįjį popiežių Joną Paulių II. Mane guodžia laktas, kad Viešpats žino, kaip dirbti su neadekvačiais įrankiais."

      Iš tiesų niekas ir nesitikėjo, kad solidaus amžiaus konservatyviu vadinamas kardinolas J. Ratzingeris taps popiežiumi reformatoriumi. Visi žinojo, kad jis pasisako prieš abortus, kontracepciją, moterų įšventinimą į kunigus ir gėjų santuokas. Tačiau taip jis siekė apginti tai, ką Katalikų Bažnyčia visais amžiais laikė moralinėmis vertybėmis. Net kai kurie naujojo popiežiaus kritikai buvo priversti pripažinti, kad saugodamas šias vertybes popiežius padeda Bažnyčiai išlikti.

      Visi žino, jog Benediktas XVI gerbia kitas religijas ir jas išpažįstančius žmones. Bet būdamas didis intelektualas jis linkės sakyti tiesą, paremtą istoriniais faktais, net tuomet, kai ji kažkam nepatogi ir nepriimtina. Todėl kai po metų - 2006-aisiais - gindamas savo tikėjimą Benediktas XVI pacitavo imperatoriaus Manuelio II Paleologo žodžius: „Parodykime man, ką Mahometas atnešė naujo, ir pamatysite, kad tai buvo tik blogis ir nehumaniškumas, nes savo išpažįstamą tikėjimą jis skleidė kardu", tai sukėlė milžinišką reakciją Artimuosiuose Rytuose. Nors islamo išpažinėjai pasijuto labai įžeisti, musulmonų veiksmai tik patvirtino popiežiaus žodžius - Gazoje buvo sudegintos kelios Katalikų bažnyčios, o Somalyje nužudyta katalikų vienuolė.

      Vadovaudamasis savo įsitikinimais po dvejų meti} Benediktas XVI nusprendė atšaukti britų vyskupo Richardo Williamsono, tvirtinusio, kad duji} kamerų nebuvo, ekskomuniką. Po to net Vokieti jos kanclerė Angela Merkel pareikalavo Popiežiaus aiškiai pasakyti, jog niekas negali paneigti, kad naciai nužudė 6 mln. žydi}. Žydus užrūstino ir Benedikto XVI sprendimas paskelbti Antrojo pasaulinio karo laikų popiežių Pijų XII, kuris nepasmerkė žydus persekiojusių nacių, garbinguoju, taip atveriant kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Skelbdamas bendrus tikėjimo principus ir norėdamas užmegzti dialogą tarp skirtingi} religijų, jis dažniausiai sulaukdavo tik pykčio. Jo perfrazuoti Penktadienio maldos žodžiai prašant Dievą „apšviesti jų širdis, kad ir jie pripažinti} Jėzų Kristi} žmonijos gelbėtoju" sukėlė musulmonų pyktį bei nepasitenkinimą. Stengdamasis užglaistyti kilusius nesusipratimus Benediktas XVI apsilankė Žydrojoje mečetėje Stambule, kur pabrėžė, kad islamo ir krikščionybės tikslai tie patys. Jordanijoje jis pareiškė savo didžiausią pagarbą musulmonų bendruomenei. Po to - malda prie Raudų sienos ir vizitas į Yad Vashem holokausto memorialą Jeruzalėje.

      Kitaip, nei jis iš tiest} norėjo pasakyti, popiežiaus žodžius supranta ne tik kiti} religijų išpažinėjai, bet ir Benedikto XVI tėvynainiai vokiečiai. Iš pradžių džiaugęsi, kad vokietis pirmą kartą po 1523 meti} vėl tapo Katalikų Bažnyčios galva, kai net populiarusis laikraštis „Bild" parašė: „Wir sind Papst!" („Mes esame popiežius!"), vėliau vokiečiai nuo jo nusisuko. Kilus skandalui dėl to, kad kunigai išnaudojo vaikus, vokiečiai apkaltino popiežių bandžius tai nuslėpti ir ėmė skelbtis nebepriklausantys Bažnyčiai. Kovo mėnesį vien Freibergo diecezija neteko 2411 savo narių, o Rottenburgo- Stutgarto - 2376-ių. Dar daugiau - namą, kuriame gimė J. Ratzingeris, vandalai išbjaurojo įžeidžiamais ir vulgariais užrašais. Pasipiktinęs Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris nesusilaikė nepasakęs: „Man gėda dėl vokiečių katalikų, gėda dėl to, kaip jie traktuoja popiežių."

      Didžiausia kilusio pedofilijos skandalo ironija ta, kad Benediktas XVI jį paveldėjo iš charizmatiškojo ir populiariojo popiežiaus Jono Pauliaus II. Iš tiesų J. Ratzingeris vos tapęs popiežiumi ėmė su tuo kovoti. Tuoj pat nušalino garsų Meksikos kunigą, Jono Pauliaus II favoritą, nes buvo girdėjęs, kad jis išnaudoja seminaristus. Dabar tenka gintis, o to daryti jis nėra linkęs ir nelabai moka. Vis dėlto praėjusią savaitę vykusi jo kelionė j Maltą parodė, kad Benediktas XVI yra populiams ir mylimas. Maltos gyventojai susigraudino iki ašarų pamatę per susitikimą su pedofilų aukomis susijaudinusį popiežių. Mylimas jis ir Lenkijoje, nors atrodė, kad po Jono Pauliaus II mirties lenkai negalės susitaikyti su jokiu kitu popiežiumi.

      Tačiau Benediktui XVI vis priekaištaujama, kad jis nesugeba perduoti tikintiesiems to, ką iš liesų nori pasakyti, kad nemoka bendrauti su žmonėmis. Darydamas akademinę teologo karjerą J. Ratzingeris studijavo foliantus, o ne bendravo su tikinčiaisiais, todėl jis ir nesugeba taip bendrauti su žmonėmis, kaip mokėjo jo pirmtakas. Be to, vos įžengęs į Šventąjį Sostą Benediktas XVI pasakė, kad nesieja savo pontifikato su populiarumu. Tačiau jis nėra užsisklendęs ir užsidaręs Apaštališkuose rūmuose, nutolęs nuo Romos kurijos ir Bažnyčios. Per 83-iojo gimtadienio proga surengtus pietus Benediktas XVI sakė nesi jaučiantis vienišas, tačiau neišdrįso pridurti, jog dažnai jaučiasi nesuprastas.

      Ramtis ir drovus popiežius sužavi kiekvieną su juo asmeniškai bendraujantį žmogų, tačiau nejaukiai pasijunta prieš milžinišką minią. Beveik visada, kai ima kalbėti apie tai, ką visais laikais vertino ir gynė katalikų tikėjimas, Benediktas XVI išvadinamas konservatoriumi ir yra puolamas. Jis geriau jaučiasi rašydamas knygas, kurių išleido 49, nes per visus 59 metus, praėjusius nuo jo įšventinimo į kunigus, J. Ratzingeris tik 15 mėnesių dirbo parapijoje, kur tiesiogiai bendravo su tikinčiaisiais. Užtat jo knyga „Jėzus iš Nazareto" tarp tikinčiųjų tapo populiariausia, o enciklikos apie bankų sistemas, finansininkus ir etiką sulaukė didžiulio ekonomistų dėmesio. Netrukus bus išleista 50-oji popiežiaus knyga - antras veikalo „Jėzus iš Nazareto" tomas, tačiau paklaustas, apie ką dar ketina parašyti, Benediktas XVI nusišypsojęs atsakė: „Tai mano paskutinė knyga. Yra daug kitų dalykų, kuriuos dar turiu padaryti."

Palmyra KRUPENKAITĖ „Lietuvos žinios"