Vitalius Gavėnas - Vampyras, Granitas

Prieš 70metų vasario 9d. žuvo Tauro apygardos, Vytauto rinktinės vadas su dviem rinktinės štabo darbuotojais:

Vitalius Gavėnas - Vampyras, Granitas gimė 1922 08 12. Oškasvilių k. Marijampolės apskr. ūkininkų šeimoje. Augo su broliu Vladu ir seserimi Albina. Mokėsi Oškasvilių pradžios mokykloje, Kauno Jazuitų gimnazijoje ir Prekybos mokykloje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 metų pabaigoj besimokydamas Kaune įstojo į pogrindinę “Lietuvos apsaugos gvardiją”. Turėjo slapyvardį Rambynas. Buvo sekamas, turėjo pasitraukti iš Kauno nebaigęs mokslų. 1941 m. gegužį su užduotimi, bandydamas pereiti Lietuvos – Vokietijos sieną, buvo suimtas. Prasidėjus karui sukilėlių iš kalėjimo išlaisvintas. Dirbo Vyriausiame Lietuvos ginkluotųjų pajėgų štabe, vėliau Lietuvos Aktyvistų fronto štabe.1942 05 perėjo į nelegalią padėtį ir vykdė kovinės organizacijos užduotis.

1944m. vasarą užėjus rusams, pradėjo organizuoti partizanų būrius. Aktyviai įsijungė į Tauro partizanų apygardos kūrimą. Kuriant pirmąjį partizanų apygardos štabą, buvo paskirtas Baudžiamojo skyriaus viršininku.

1945 08 15 paskirtas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto rinktinės vadu. 1945m. birželio 25d. kovoje su okupantu Žuvinto paliose žuvus broliui Vladui - Tarzanui , Muškietininkų vadui ir jo būrio kovotojams: Portui ir Žvalgu, slapta suorganizavo jų laidotuves, dalyvavo Skardupių bažnyčioje kun. A. Yliaus ir kun.P. Adomaičio aukotose šv. Mišiose, slapta palaidojo Gudupių kapinėse (Liudvinavo seniūnija).

1946 07 jam suteiktas jaunesnio puskarininkio, po mėnesio – puskarininkio laipsnis. Metų pabaigoje buvo pakeltas į viršilas.

1947. 08 20 dienos apygardos vado įsakymu, už nesutarimus su kuopų vadais bei konspiracijos taisyklių pažeidimus nuimtas nuo pareigų ir perkeltas į Žalgirio rinktinę, o spalio mėnesį – į apygardos štabą,eiti specialių pareigų - rinktinės vado teisėmis. 1949 01 15 šalia einamų pareigų jam pavesta sutvarkyti Vytauto rinktinėje pašlijusią padėtį 1949m. gegužį iš apygardos štabo pareigų atleistas ir vėl paskirtas Vytauto rinktinės vadu. Slapyvardį pakeičia į Granitas. Jis ilgai ir narsiai kovojo dėl Tėvynės laisvės. Pasižymėjo šaltakraujiškumu, narsumu, gera orientacija,stipria valia, taiklia ugnimi sudarant sąlygas bendražygiams besitraukiantiems iš kautynių lauko.

Žuvo 1950 02 09 išduotas Vižaidų kaime Vilkaviškio rajone aktyvių ryšininkų Vlado Saukos, KGB agento Plieno ir jo sesers Stasės, KGB agento Grūdo, kuriais V. Gavėnas visiškai pasitikėjo. Saukos sodyba buvo vadų susitikimo punktas. 1950m. vasario 9-os naktį prie Saukos sodybos buvo įrengta pasala. Partizanus nutarta paimti gyvus. Į sodybą atėjus Vytauto rinktinės vadui Vitaliui. Gavėnui – Vampyrui, jo adjutantui Stasiui Ališauskui – Kaliniui ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkui Albinui Švedui – Radastui vakarieniaujant Saukaitė įpylė į gėrimą specialaus preparato. Kadangi vyrai buvo labai išvargę pavalgę sulipo ant aukšto miegoti. Čekistų žiniai, Sauka kreida lubose apibrėžė partizanų poilsio vietą. Preparatui pradėjus veikti, Kaliniui ir Radastui pasidarė bloga, jie pradėjo lipti nuo aukšto. Tai išgirdę kareiviai pradėjo šaudyti. Kalinys ir Radastas žuvo, o Vampyras buvo sužeistas . Matydamas, kad neišsigelbės, nusišovė.

2000m. gegužės 8d. Vitaliui Gavėnui – Vampyrui pripažintas Kario savanorio statusas. (Po mirties). Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2000m. gegužės 29d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Albinas Švedas – Radastas gimė 1927m. sausio 6 d. Marijampolėje. Mokėsi Rygiškių Jono valstybinėje berniukų gimnazijoje. 1946m. pavasarį įstojo į K. Degučio – Raginio vadovaujamą Mindaugo būrį , veikusį Balbieriškio vlsč. 1946m. pabaigoje perėjo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinę – 54 –osios kuopos vadas. 1947m. rugpjūčio 22.d. Geležinio Vilko rinktinės vado K. Varkalos – Daumanto įsakymu Nr. 31 Radastas perkeltas į Maironio kuopą, tiesiogiai pavaldžią Tauro apygardos vadui. 1948m. Geležinio Vilko rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas. 1949m. gegužės mėn. Švedas , jo paties prašymu, perkeltas į Vytauto rinktinę ir paskirtas jos štabo Žvalgybos skyriaus viršininku. Žuvo 1950 02 09 kartu su Vytauto rinktinės vadu ir vado adjutantu.

1948m. lapkričio 11d . Tauro apygardos vado įsakymu Nr.19 Radastui pareikšta tarnybinė padėka už pareigingumą.

2019 04 24 A. Švedui pripažintas kario savanorio statusas. LR Krašto aspsaugos ministro 2019m. gegužės 20d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

Stasys Ališauskas – Kalinys gimęs 1919m. Adamarinkos k., Gižų vlsč., Vilkaviškio aps.

Partizanas nuo 1947m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vitaliaus Gavėno – Vampyro, Granito adjutantas. Žuvo 1950m. vasario 9 d. Vižaidų k,. Gižų vlsč., Vilkaviškio aps. Kartu su Vytauto rinktinės vadu Vitalium Gavėnu – Vampyru, Granitu ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininku Albinu Švedu – Radastu

Niekinti Marijampolėje, Užkasti žvyrduobėse už senųjų Marijampolės kapinių. Ši vieta dabar sutvarkyta ir pavadinta “Ramybės parku”.

Stasiui Ališauskui – Kaliniui 2014m. sausio 6 d. pripažintas kario savanorio statusas, sausio 21d. LKA ministro įsakymu jam suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Nuotraukose: Broliai Vitalius ir Vladas Gavėnai.

Pirmas iš dešinės Albinas Švedas.

Broliai partizanai Stasys ir Juozas Ališauskai ruošia slėptuvę "Katilas"

Tipinis atminimo ženklas žuvimo vietoje.

Aldona Vilutienė