Minėjimą prisiminus

Aldona Vilutienė

Kalniškės mūšio minėjimas ir ne tik...Šiemet vieno iš didžiausių tuometinio Kalniškės mūšio 74 – ųjų metinių minėjimas – išskirtinis. Gegužės 18dieną amžino poilsio vietą Simno kapinėse šeimyniniame kape surado dar vienas Kalniškės mūšio dalyvis, tuomet prasiveržęs iš apsupties, Albinas Ivanauskas – Topolis, Perlas.

Albinas Ivanauskas gimęs 1927m. Skovagalių k., Simno vlsč., Alytaus apskr. Aštuoniolikmetis jaunuolis, nenorėdamas tarnauti okupacinėje kariuomenėje, pasirinko partizano kelią. 1945m. gegužės 14d. įstojo į tuo metu Kalniškės miške veikiantį partizanų būrį, vadovaujantį ulonų puskarininkio Jono Neifaltos - Lakūno. Dar nesusipažinęs su partizaniška kasdienybe, pateko į vieną didžiausių mūšių partizanų istorijoj -Kalniškės mūšį. Tarp 17-os išsiveržusių iš apsupties partizanų buvo ir Albinas. Sugrįžo į namus, dirbo tėvo ūkyje, vedė, bet ryšio su partizanais nenutraukė. Tapo pasyviuoju partizanu. Gyveno pusiau legaliai. Vėliau veikė Juozo Krivicko – Viesulo vadovaujamame partizanų būryje. 1949m. Topolis, Perlas, vykdydamas partizanų vadovybės užduotį, likvidavo Skovagalių k. stribų paramos grupės vadą , „Artojo“ kolūkio pirmininką, kuris su stribų grupe terorizavo kaimo gyventojas, nenorinčius stoti į kolūkį. 1951 – 1952m. Topolis, Perlas vėl aktyviai veikė Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvonijos Juozo Krivicko – Viesulo būryje: aprūpindavo būrį ginklais, šaudmenimis, maistu.

Žuvus Viesulo būriui, nesilegalizavo. Išduotas čekistų agento Jurgio -Jono Juškausko 1957m. sausio 25d. suimtas ir nuvežtas į Vilniaus KGB kalėjimą. Tų pačių metų rugsėjo 27d. trisdešimtmetis Albinas Ivanauskas– Topolis, Perlas buvo sušaudytas Vilniaus KGB kalėjime. Našlaičiais liko jo trejų metų dukrelė ir pusės metukų sūnelis.

Pagalvokite dejuojantieji, kuriems viskas blogai, koks buvo šios „banditų“ (net vaikus taip apšaukdavo) šeimos gyvenimas per visą okupacinį laikotarpį. Ir kiek tokių šeimų buvo.

Tik Lietuvai išsikovojus nepriklausomybę - Aukščiausiasis Teismas reabilitavo Albiną Ivanauską. 2002m. Jam suteiktas kario savanorio statusas.

Tačiau laidojimo vieta okupantų buvo taip kruopščiai slepiama, kad net beveik  per trejus nepriklausomybės dešimtmečius palaikų nepavyko rasti. Ir tik intensyvaus, nepaprastai kruopštaus, sunkaus ir sudėtingo LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyriausio istoriko Daliaus Žygelio, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto Archeologijos katedros docento dr. Gintauto Vėliaus, jauno istoriko Dariaus Indrišionio ir kitų dėka darbo, trukusio keliolika metų, pernai Vilniuje ,Našlaičių kapinėse, tarp daugybės bevardžių kapų, netoli LLKS gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko – Vanago užkasimo vietos buvo rasti ir Albino Jvanausko – Topolio, Perlo palaikai. Gegužės 18d. 10, 20 karstas įnešamas į Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Šv. Mišias už A. Ivanauską ir Kalniškėje žuvusius partizanus aukojo Simno parapijos kleb. Raimondas Žukauskas. Pilna bažnyčia karių, šaulių, savanorių, politinių kalinių, tremtinių ,laisvės kovos dalyvių, giminaičių, artimųjų, gausus anūkų ir proanūkių būrys meldėsi už Lietuvos laisvės gynėją ir visus Kalniškės mūšio karžygius. Dar vienas garsaus Kalniškės mūšio dalyvis atgulė amžino poilsio netoli kovos draugų.

O Kalniškės mūšis, kuris minimas nuo 1989metų įgauna vis naujų, įdomesnių sudėtingesnių detalių. Šiemet kaip niekad, minėjime buvo daug parlamentarų, kandidatų į prezidentus. Minėjimas tikrai buvo turiningas ir įdomus: pasisakymai, dainos, orkestras, salvės ir Aukščiausios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio kalba kuri net ir mane, Pušelės lavoną tarp būrio išniekintų žuvusiųjų kūnų Simno turgaus aikštėje mačiusią, privertė susimąstyti. Juk tiek kalbėta, tiek kartų ten būta, bet niekada nesusimastyta, neieškota eglės, kurioje beskindama iš kulkosvaidžio priešą, žuvo Pušelė Albina Griškonytė - Neifaltienė – Lakūno žmona.

Gerb. Pirmininke, niekas Jai nepasodino eglės, paminklo nepastatė. Ir Jos vyro, Jono Neifaltos –Lakūno, Kalniškės kautynių vado, žuvusio tų pačių metų lapkričio 20 d. išniekinimui „pašarvotam“ Krosnoje prie stribelnyčios ir ,kaip manoma, sumestų į klebonijos durpinyčias, palaikų niekas niekada neieškojo. O vertėtų!!

Nuotraukose: Albinas Ivanauskas. 2019 05 18 d. Ivanausko palaikų, atrastų po 61-ių metų laidotuvės Simno kapinėse. Paminklas Kalniškėje- mūšio vietoje ir paminklas Kalniškėje žuvusiems partizanams Simno kapinėse.