Bronius Puodžiūnas-Garsas

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanai — broliai Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas ir Bronius Puodžiūnas-Garsas 1950 05 28 (VŽM)

Bronius PUODŽIŪNAS

Kitos pavardės, slapyvardžiai: Garsas, Žalgiris

Gimimo vietovė: Smalinos k. (Anykščių r.) Tėvas Petras Puodžiūnas – ūkininkas, šeima turėjo 20 ha žemės. Brolis Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas (1925–1951) – laisvės gynėjas, partizanas.

Pokario metais B. Puodžiūnas išėjo partizanauti. Nuo 1949 m. sausio mėnesio jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio vadas.

1949 m. pabaigoje suformavus Vytauto apygardos Deimanto rajoną, B. Puodžiūnas-Garsas vadovavo šio rajono Perkūno būriui, kuriame buvo 4 partizanai, tarp jų – ir buvęs būrio vadas Jonas Marcinkevičius-Jokeris. Perkūno būrys veikė Niūronių, Pavarių, Ramaškonių, Stakių ir Bikūnų kaimų apylinkėse.

Iki 1951 m. rudens Perkūno būryje B. Puodžiūnas-Garsas liko vienintelis ir paskutinis partizanas, slapstėsi nuo persekiojimo.

Žuvo 1952 m. rugsėjo 14 d. – nuskendo plaukdamasis per Šventosios upę prie Plikiškių kaimo (Anykščių r.). Buvo palaidotas miške netoli žūties vietos.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai 1949 m. Iš kairės: Algirdas Bražeika-Aidas, Vincas Laucius-Kirvis, Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Povilas Budreika-Debesis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Albinas Milčiukas-Tigras, Albertas Pakenis-Jūreivis, Juozas Banys-Šūvis, Povilas Grumbinas-Ąžuolas, Jonas Morkūnas-Šiaurys (UKM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanai 1950 m. kovo mėn. Iš kairės: Albertas Pakenis-Jūreivis, Povilas Budreika-Debesis, Vytautas Pačinskas-Audra, Bronius Puodžiūnas-Garsas (VŽM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai. 1950 08 29. Sėdi iš kairės: Vladas Matuliauskas-Riešutas, Povilas Budreika-Debesis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Alfonsas Augutis-Vėjas, Juozas Banys-Šūvis. Stovi iš kairės: Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (VŽM)

Vytauto ir Algimanto apygardų partizanai Ramuldavos girioje. 1950 09 16.
I    eilėje iš kairės: Albertas Pakenis-Jūreivis, Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Antanas Matuliauskas-Adaska.
II    eilėje iš kairės: Kazimieras Ivanauskas-Aras, Povilas Budreika-Debesis, Algirdas Varnas-Gaidelis, Povilas Jankauskas-Alksnis, Teodoras Kviklys-Klajūnas, Povilas Tunkevičius-Kastantas, neatpažintas.
III    eilėje iš kairės: Bronius Puodžiūnas-Garsas, Balys Žukauskas-Žaibas, Vytautas Guobužas-Viesulas, Jonas Baltakys-Prancūzas, Teofilis Limba-Sakalas, Janina Valevičiūtė-Astra, Bronius Morkūnas-Diemedis, Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Antanas Morkūnas-Jaunutis, Vladas Matuliauskas-Riešutas, Vytautas Pačinskas-Audra, neatpažintas (GAM)

Algimanto ir Vytauto apygardų partizanai Ramuldavos girioje 1947m.
I    eilėje iš kairės: Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Albinas Milčiukas-Tigras, Bronius Puodžiūnas-Garsas.
II    eilėje iš kairės: neatpažintas, Povilas Jonelis-Tūzas, Jonas Kemeklis-Tauras, Vytautas Magyla-Vairas, Jonas Šimonis-Šposas, Antanas Bagočiūnas-Dūmas.
III    eilėje iš kairės: Alfonsas Augutis-Vėjas, Alfonsas Vinciūnas-Nasturta, Aloyzas Šimonis-Strausas, Albinas Kubilius-Rūgštymas, Jurgis Urbonas-Lakštutis, Jonas Marcinkevičius-Jokeris, Pranas Petronis-Alksnis.
IV    eilėje iš kairės: Juozas Valonis-Merkys, Petras Bočiulis-Viršila, Vytautas Jonelis-Vilkas, Alfonsas Jakštonis-Švyturys, Petras Mackevičius-Liūtas, Povilas Grumbinas-Ąžuolas, Juozas Gražys-Viesulas, Jonas Staškevičius-Aušra, Jonas Pavilonis-Tarzanas, Vladas Petronis-Klevas (UKM)

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai apie 1949—1950 m.
I    eilėje iš kairės: Janina Gečiūnaitė-Dalia, Mykolas Namejūnas-Rimantas.
II    eilėje iš kairės: neatpažintas, Antanas Matuliauskas-Adaska, neatpažintas, Povilas Tunkevičius-Kastantas, neatpažintas, Antanas Burokas-Mokytojas, Janina Valevičiūtė-Astra, neatpažintas, neatpažinta.
III    eilėje iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Jonas Marcinkevičius-Jokeris, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Vilius Bugailiškis-Drąsutis, neatpažintas, Stasys Jurkštas-Uosis, Juozas Jurkštas-Papartis (GAM)

Šaltiniai: https://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=641