Birželio 28-30 d. žuvę partizanai

Alfonsas PAULAVIČIUS

Vincas ŠNIUOLIS

Foto: PAULAVIČIUS Alfonsas (Rambyno brolis) -Jovaras, g. Jokūbaičiuose, Šilalės v. Rambyno būrio partizanas nuo 1946. Žuvo 1951 06 29 Lembo k., Kvėdarnos v.

PAULAVIČIUS Stasys - Direktorius, Rambynas, g. 1918 Jokūbaičiuose, Šilalės v. Pilies būrio vadas. Žuvo 1951 06 29 Lembo k., Kvėdarnos v. (J. Tautkaus - Tautkevičiaus parodymu, žuvo 1951 birželio mėn. Grimzduose, Šilalės v.).

Foto: ŠNIUOLIS  Vincas, Antano, g. 1896 Miežaičiuose, Radviliškio r. Ūkininkas (28 ha). Nešė partizanams maistą. Sušaudytas 1945 06 28 netoli namų.

AUŠKALNIS Juozas - Kudirka, g. Vilkiuose, Veiviržėnų v. Žuvo 1950 06 28(29) Beinoriškėje, Veiviržėnų v., netoli Daugėlos sodybos.

GLOBYS Vladas, Nikodemo-Vainauskas, Ramūnas, g. 1927 Gailiškėje, Gaurės v. Eigulys. LLA karys. Nuo 1946 pogrindinės organizacijos Gaurės v. narys, vėliau viršininko pavaduotojas. Nuo 1949 Rolando būrio partizanas. Nuo 1950 Butegeidžio rinktinės štabo narys, rinktinės vado pavaduotojas ūkio reikalams. Suimtas 1951 06 28. Nuteistas mirties bausme.

JOKŪBAITYTĖ Marytė, kilusi iš Lelėnų, Judrėnų v. Siuvėja. Ryšininkė. Žuvo 1950 06 28-29 Beinoriškiuose, Veiviržėnų apyl., netoli Daugėlos sodybos.

RAMOŠKA Antanas, Antano, g. 1914 Peluta-voje, Pernaravos v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1955 02 18. Žuvo apsuptyje 1957 06 28 Grimuose pas Jasiukaitį. Kūnas gulėjo Ariogalos milicijos garaže. Kur užkastas - nežinoma.

ŠERNIUS Petras - Šapalas, g. Šiliniškiuose, Švėkšnos v. Vilko būrio partizanas. Žuvo 1950 06 28(29) Beinoriškėje, netoli Daugėlos sodybos.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Karpavičius Vytautas. ?-1945.06.28. Žalgirio rinktinė, Sakalo būrys. Žuvo Šiaudiniškės-Antanavo kryžkelėje. Partizanavo trumpai.

Čeponis - Lubinas iš Juodelių k. Kalvarijos vlsč. 1927- 1951.06.29. Partizanuose nuo 1951.05. Žuvo Jakimavičių k. kartu su Jurgiu Račium. Paukštelio būrys.

Račius Jurgis-Grikis iš Reketijos k. 1932-1951.06.29. Žuvo Jakimavičių k. kartu su Jonu Čeponiu.

Balsys Zigmas (tėvas) iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. 1886-1945.06.30. Jo sodyboje 1945.06.13 žuvo partizanai Jonas (Vincas) Vaidelys, Viktoras Šilonskis, Aleksas Jansonas, Vladas Šidiškis ir sūnus Viktoras Balsys. Jis pats žuvo miške tarp Griškabūdžio ir Skirpstaujos, Drapakaimio stovykloje kartu su J. Čeičiu.

Čeičys Jurgis iš Zapyškio apyl. 1921-1945.06.30. Nusižudė Drapakaimio stovykloje kartu su Zigmu Balsiu-Tėvu.

Didbarzdas Viktoras. 1924-1947.06.30. Žuvo Kalvarijoje.

Šalčius Petras iš Prienų vlsč. Šaltiniškių k. 1925- 1950.06.30. Žuvo Panemunės raj. Vyčio k. su A. Tarcijonu. Geležinio Vilko rinktinė.

 Tarcijonas Algirdas iš Prienų vlsč. Šaltiniškių k. 1928- 1950.06.30. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo kartu su P. Šalčiumi Panemunės raj. Vyčio kaime.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

1952 06 28 Kaukinės miške žuvo Jonas Jankauskas-Kopūstas (g. 1904 m.) iš Degutiškių k. (Bogdonėnų k.), Semeliškių vlsč.

Bliujus Motiejus, Jono tėvas, g. 1894 Dembino k., Trakų vlsč. Nuo 1944 - DKR Don Kichoto būrio partizanas. Suimtas 1945 05 24. Žuvo (mirė) 1947 06 28 lageryje.

Jankauskas Jonas, Jono, sl. Kopūstas, g. 1904 09 Degutiškių k., Žiežmarių vlsč. LK tarnavo pėstininku, grandinis. Nuo 1944 12 15 - DKR, A rinktinės 3-o bataliono 3-os kuopos partizanas. Žuvo 1952 06 28 Kaukinės miške / Degutiškių k.

Zigmas Rudys-Smilga (g. 1918 m.) iš Skėrių k., Vaclovas Kareckas-Jovaras (g. 1918 m.) iš Budelių k. žuvo 1945 06 29 tėviškėje prie bunkerio. Juos ir dar vieną ten žuvusį partizaną išvežė į Trakus, palaidojimo vieta nežinoma.

 1950 06 29 Šalnų k. slėptuvėje žuvo Petras Krištaponis-Nemunas (g. 1918 m.)

Kacevičius Pranas, sl. Dagilis, g. 1916 Gilučių k., Žaslių vlsč. DKR 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 06 29 Budelių k. 

Rudys Zigmas, Justino, sl. Smilga, Jono-Žilvyčio brolis ir Motiejaus-Lazdyno pusbrolis, g. 1918 Skėrių k., Žaslių vlsč. Lentvario valsčiaus policijos sekretorius. Nuo 1944 09 - DKR štabo raštininkas. Žuvo 1945 06 29 Budelių k. štabo slėptuvėje. Palaikai išniekinti Trakuose. Užkasimo vieta nežinoma.

Zabarauskas Bronius, Stasio, sl. Lapas, g. 1923 Vyžuonų mstl., Utenos aps. DKR partizanas. Žuvo 1945 06 29 Veprių vlsč. Palaikai išniekinti Vepriuose, užkasti prie Šventosios.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

STRAZDAS JONAS, g.1907 m. Strazdiškio vnk., Leliūnų vls. Valstietis, nužudytas skrebų 1945 06 28 prie savo namų.

JAKŠTONIS ALEKSAS - Šamas, Tauras, g.1920 m. Musteikių k., Tauragnų vls. Praėjus frontui, slapstėsi pas seserį Obsarskienę Paviešių kaime, buvo Kovo būrio vadas. Žuvo 1948 06 29 Kimėnų k., Utenos vls. Kartu žuvo Mindaugas Barisa, Vladas Jakštonis ir Vytautas Lesnikovas. Žuvę partizanai nuvežti į Uteną ir užkasti Dauniškio kalnelio bulvių duobėse.

JAKŠTONIS DOMAS - Voveris, g.1918 m. Musteikių k., Tauragnų vls. Kovo būrio partizanas, žuvo su broliu Aleksu, M.Barisa ir V.Lesnikovu Kimėnų kaime 1948 06 29. Išdavė agentė Laimutė. Žuvusieji užkasti kalnelyje prie Dauniškio ežero, Utenoje.

KUNČIUS BALYS, g. 1920 m. Juknėnų k., Daugailių vls. Ūkininkas. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1946 06 29 prie Pikčiūnų buvo nušautas. Po metų palaidotas Juknėnų kapinėse.

LESNIKOVAS VYTAUTAS - Putinas, g.1927 m. Užvareikėlių k., Utenos vls., mažažemių šeimoje. Kovo būrio partizanas. 1948 06 29 saugumo agentės Laimutės (M.Zulienės) išduoti Kimėnų k., Utenos vls. žuvo V.Lesnikovas, M.Barisa, Aleksas ir Domas Jakštoniai. Užkasti kalnely prie Dauniškio ežero (Utenoje).

PETROKA MYKOLAS, g.1920 m. Biržūnų k., Salako vls. Tėvas 18 metų dirbo Degučių vls. viršaičiu, buvo suimtas ir mirė Lukiškių kalėjime. Į kalėjimą pateko ir Mykolo brolis Petras. Mykolas partizanavo skrajojančiame būryje ir žuvo 1945 06 29. Palaidotas Vyžių k. (Tauragnų šen.) kapinaitėse.

SVIKLIUS ALBINAS, g. 1913 m. Kubilių k., Daugailių vls. Partizanavo savo apylinkėje. Žuvo su B.Kunčiumi 1946 06 30 tarp Kubilių ir Juknėnų k. Palaidotas Kubilių k. kapinaitėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Antanas Birbilas-Baltušis, Viešintų vls., Virsnio k. 1945 06 29 suimtas, sušaudytas.

Alfonsas Virbickas-Dangis, Vabalninko vls., Padagių k., Klevo b. Ž.1953 06 29.

Albinas Sabaliauskas-Morkuška, Nočiūnų k. Ž.1945 06 30

Lionginas Marcinkevičius, Kupiškio vls., Daukučių k. Ž.1945 06 30.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm