Birželio 16-20 d. žuvę partizanai

Izidorius MOCKUS - Jovaras. Rikas

Jonas STOŠKUS

Adolfas PAŠKAUSKAS

Kazimieras STIRBYS, Jono

Stasys NARBUTAS

Juozas VESELIS

 

MOCKUS Izidorius, Juozo - Jovaras, Rikas, g. 1920 Rudžiuose, Eržvilko v. Eimučio būrio partizanas. Žuvo 1950 06 16 Eičių miške, Sakalinėje, prie Buveinių ežero, lydėdamas būrio vadą į susirinkimą. Išniekintas kūnas gulėjo Tauragėje, Šubartinės kieme, kartu su kitais žuvusiais partizanais.Foto: STOŠKUS Jonas, Antano - Eimutis, g. 1910 Rudžiuose, Eržvilko v. Stambus ūkininkas. Partizanas nuo 1945. Būrio vadas. Tėvūnijos vadas. Daug kartų buvo sužeistas.Žuvo 1950 06 16 Šakalinės miške, prie Buveinių ežero, Tauragės urėdijos Eičių girininkijos 44 kvartale. Kartu žuvo beveik visas Eimučio būrys.

PAŠKAUSKAS Adolfas, Vinco - Vanagas, g. 1919 Pauliuose (?). LLA karys, puskarininkis. Skirsnemunės būrio partizanas. Žuvo 1946 06 19 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje. Iš viso žuvo 10 partizanų 1989 palaikai palaidoti Skirsnemunės kapinėse. 

STIRBYS Kazimieras, Antano, g. 1918 Puikiuose, Gaurės v., mažažemių šeimoje. Partizanas nuo 1950 pavasario. Kovojo Lelijos būryje, vadovaujant V. Bakučiui. Žuvo 1950 06 16 prie Buveinių ežero, Tauragės urėdijos Eičių girininkijos 44 kvartale (Šakalinės miške). Žuvo beveik visas Eimučio būrys. 

NARBUTAS Stasys, Povilo - Saturnas, Apolinaras, Rytas, g. 1926 Galkaičiuose, Viduklės v. Ūkininkas. Būrio vadas. Dubysos rajono vadas. Birutės rinktinės štabo narys. Nuo 1950 birželio mėn. Dubysos rajono Tėvūnijos vadas. Suimtas 1951. Sušaudytas 1952 06 20 Vilniaus MGB Vidaus kalėjime.

VESELIS Juozas, Jono - Balandis, g. 1922 Vėžlaukyje, Tauragės v. Skirsnemunės būrio partizanas nuo 1945. Žuvo 1946 06 18 Jakaičiuose Skirsnemuniškių kautynėse. 1989 palaidotas Skirsnemunės kapinėse.

NARUŠONIS Vladas, kilęs iš Tauragės. Eimučio būrio partizanas. Žuvo 1950 06 16 prie Buveinių ežero, Eičių girininkijos 44 kvartale (Šakalinės miške), Tauragės urėdijoje, kartu su kitais būrio partizanais.

BANDZINAS Antanas, Martyno — Judrutis, g. 1907 Zaltriškiuose, Gaurės v., Tauragės r. Mažažemis ūkininkas. Ryšininkas Kovas. Nuo 1948 Rolando, Eimučio būrių partizanas. Nuo 1949 rugpjūčio mėn. Lelijos būrio vadas. 1950 balandžio mėn. dėl pablogėjusios sveikatos perdavė būrį V. Bakučiui. 1950 06 16 sužeistas ir paimtas gyvas prie Buveinių ežero, Eičių girininkijoje, Tauragės urėdijoje. Kankintas ir sušaudytas.

BAUŽA Jonas, Jono - Žaibas, g. 1910 Jungtinėse Amerikos Valstijose. Gyveno Puikiuose, Gaurės v. Bežemis. Nuo 1949 rudens Lelijos būrio partizanas. Žuvo 1950 06 16 prie Buveinių ežero, Tauragės urėdijos Eičių girininkijos 44 kvartale, mūšyje su enkavedistais. Iš viso žuvo 12 partizanų 

LAUCIUS Aleksas - Paukštys, g. 1916 Varkalių k., Šiluvos v. Būrio vadas. Žuvo 1952 06 16 prie Liolių su J.Petraičiu.

MARCINKUS Rapolas, Jono - Jovaras, g. 1910 Zaltriškiuose, Gaurės v. Mažažemis. Ryšininkas. Nuo 1948 partizanas. 1949 - grupės vyresnysis. Kovojo Rolando, Lelijos būryje. Žuvo 1950 06 16 prie Buveinių ežero, Šakalinės miške, Eičių girininkijos 44 kvartale, Tauragės urėdijoje. Iš viso žuvo 12 partizanų.

MIŠEIKIS Dominykas, Eimučio būrio partizanas. Žuvo 1950 06 16 Šakalinės miške, prie Tauragės, kartu su būrio draugais. 

NAUSĖDA Algis, Kosto — Valentinas, g. 1929 Vališkiuose, Tauragės v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1948. Kovojo Lelijos būryje. Žuvo 1950 06 16 prie Buveinių ežero, Eičių girininkijos 44 kvartale (Šakalinės miške), Tauragės urėdijoje, kartu su kitais būrio partizanais.

PETRAITIS Jonas, Jono - Patrimpa, g. 1927 Griaužuose, Viduklės v. Tarnautojas. Partizanas. Du kartus buvo suimtas ir abu kartus pabėgo. Žuvo 1952 06 16 Lioliuose su A.Lauciumi.

PETRAITIS Zigmas - Tomas, kilęs iš Tauragės. Eimučio būrio partizanas. Žuvo mūšyje 1950 06 16 Šakalinės miške prie Buveinių ežero, Eičių girininkijoje, Tauragės urėdijoje. Žuvo beveik visas Eimučio būrys. Užkastas Tauragėje prie Šubartinės.

GALBUOGIS Juozas, Prano, g. 1918 Skirsnemuniškių II k., Jurbarko apskr. Ūkininkas. Skirsnemunės būrio partizanas. Žuvo 1946 06 18 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje. Iš viso žuvo 10 partizanų. 1989 palaikai palaidoti Skirsnemunės kapinėse.

GALINAITIS Augustas - Alvitas, Ruonis, g. 1924 Suvalkijoje ūkininkų šeimoje. Žalgirio būrio partizanas. Žuvo 1949 06 18 Kęsčiuose, Tauragės v., besiverždamas iš apsupties.

NIKŽENTAITIS Kazys - Lokys, g. 1923 Švendriškiuose. LLA karys. Žuvo 1946 06 18 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje. 1989 palaikai perlaidoti į Skirsnemunę.

OZBERGIS Juozas, g. 1924 Ringiniuose, Žygaičių v., mažažemių šeimoje. Žalgirio būrio partizanas. Žuvo 1949 06 18 Kęsčiuose, Tkuragės v.

PAVALKIS Antanas, Jono - Papartis, g. 1908 Naukaimyje, Jurbarko v. Skirsnemunės būrio partizanas. Žuvo mūšyje 1946 06 18 Jakaičiuose prie Skirsnemunės. Iš viso žuvo 10 partizanų 1989 palaikai palaidoti Skirsnemunės kapinėse.

ORŽAKAUSKAS Stasys, Jurgio - Vėjas, g. 1906. Siuvėjas. Skirsnemunės būrio partizanas. Žuvo 1946 06 19 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje kartu su kitais būrio partizanais. 1989 palaikai palaidoti Skirsnemunės kapinėse.

PAŠKAUSKAS Edvardas, Vinco - Žvaigždė, g. 1929. Skirsnemunės būrio partizanas. Žuvo 1946 06 19 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje. Iš viso žuvo 10 partizanų 1989 palaikai palaidoti Skirsnemunės kapinėse.

SIMANAVIČIUS Jurgis, g. 1915 Paalsio II k., Šimkaičių v. Žuvo 1946 06 19 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje. Iš viso žuvo 10 partizanų. 1989 palaidotas Skirsnemunės kapinėse.

STULGAITIS A., g. 1921 Raudonėnuose, Raudonės apyl., Jurbarko r. Žuvo 1946 06 19 Jakaičiuose Skirsnemuniškių kautynėse. Iš viso žuvo 10 partizanų. 1989 palaidotas Skirsnemunėje.

ŠIMULYNAS Jonas, g. 1926. Ūkininkas iš Vacloviškių. Skirsnemunės būrio partizanas. Žuvo 1946 06 19 Jakaičiuose Skirsnemuniškių mūšyje kartu su kitais būrio vyrais. 1989 palaidotas Skirsnemunės kapinėse.

ZINKEVIČIUS Stasys - Algimantas , Kęstučio apygardos štabo viršininkas. Žuvo 1953 06 19 tarp Šiluvos ir Tytuvėnų kartu su Kęstučio apygardos vadu Povilu Morkūnu.

ZOKAITIS Bronius, g. 1918 Paežerėliuose, Šakių r. Aviacijos puskarininkis. LLA karys. Dirbo vairuotoju Kaune. 1944 parašiutu nuleistas į Tauragės miškus. Žuvo 1945 06 20 prie Eržvilko. Kūnas buvo išniekintas Eržvilko miestelyje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Bunikis Bronius. 1903-1945.06.16. G. Bunikėlių k. Plokščių vlsč. Suimtas savo namuose, stribų ilgai varinėtas po kaimus, muštas ir nušautas miške prie Vosiškės k. Palaidotas Stumbriškės k. kapinaitėse.

Kaloda Juozas iš Rudenų k. Gudelių vlsč. Žuvo 1947.06.16.

Naujokas Juozas. G. 1922 m. Stepaniškių k. Šakių apskr. Žuvo 1945.06.16. Palaidotas Staliorių kapinėse, Lukšių vlsč.

Runas Pranas - Šarūnas, Gintaras, Algirdas, Daugirdas. G. 1916.09.17 Bundzų k. Plokščių vlsč. Vinco Kudirkos kuopos vadas. Vėliau Žalgirio rinktinės vadas, lauro apygardos vado adjutantas. Žuvo 1951.06.16 pas Benį Meškeliūnų k. Paežerėlių vlsč. (sužeistas nusišovė). Žalgirio rinktinė.

Šikarskas-Andriuškevičius Vitas - Sakalas, Sakalėlis iš Kalvarijos vlsč. Sūsninkų k. 1920-1949.06.16. Partizanuose nuo 1945 m. Perkūno, vėliau - Vytauto rinktinės 44-oji kuopa. Būrio vadas. Žuvo Norvertavo k. drauge su P. Zaliecku-Dagiliu.

Zalieckas Petras - Dagilis iš Liudvinavo vlsč. Želsvos k. 1916-1949.06.16. Partizanuose nuo 1945 m. Vytauto rnkt. 44 kuopa, Šikarsko būrys. Žuvo Buktos (Žaliosios) miške kartu su būrio vadu.

Senavaitis Vincas - Žaliavelnis, Šiaurys iš Pakiauliškio k. Šilavoto vlsč. 1923-1945.06.17. Geležinio Vilko rinktinės kuopos vadas. Buvo sužeistas ir dingo be žinios Degimų k. Šilavoto vlsč. per vadinamąsias Degimų-Vilkų kautynes

 Stasiūnas Zigmas, Juozo s., - Titas iš Julijanovo k. Garliavos vlsč. 1924-1948.06.17. Birutės rinktinė, Dariaus ir Girėno būrys. Žuvo ar buvo suimtas I forte prie Garliavos. Partizanavo nuo 1948 m. pavasario.

Šestakauskas Petras. Iš Marijampolės apskr. Gudelių vlsč. Ūtos k. Žuvęs 1947.06.17.

Asta (Astadiejus) Julius-Asta, Astas, Astra, Šernas iš Vilkaviškio. 1918-1945.06.19. Leitenantas. 1945.02 Prienšilyje išmesto desanto vadas. Margio būrio vado pavaduotojas ir skyriaus vadas. LDK Kęstučio 10-ojo skrajojančiojo štabo karininkas. Žuvo Punios k. apylinkėse.

Bliumentalis Hansas. 1917-1946.06.19. Žuvo Kuktų k. Igliškėlių vlsč.

 Jungaitis Antanas - Šunskis iš Pagraužiškių k. Vilkaviškio raj. 1915-1947.06.19. Žuvo prie Bartninkų.

Traškevičius (Tereškevičius) Albinas, Magdelenos s. Iš Liudvinavo vlsč. Liūliškio k. 1924-1945.06.19. Nusišovė sužeistas. Palaidotas Daukšiuose. Karklo kuopa.

Virkietis Leonas, Vlado s. B Kauno. Ryšininkas, tiekėjas ir žvalgas. 1945.06.19 Kaune, Aukštaičių g. 15-a, suimtas, teistas ir sušaudytas.

Balkus Kazys iš Valinčių k. Punsko vlsč. 1917-1946.06.20. Žuvo Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje. Kosto ir Dominyko brolis.

Balkutis - Barsukas iš Alksnėnų k. Sangrūdos vlsč. ?- 1946.06.20.

Baranauskas Jonas, Jurgio s., iš Ostampų k. Simno raj. 1932-1951.06.20. Žuvo Balbieriškio miškuose.

Brusokas Juozas iš Makauskų k. 1916-1946.06.20. Žuvo Jakimavičių k., Tekoriaus beržyne.

Burokas Juozas iš Makauskų k. Liubavo vlsč. 1916—1946.06.20. Žuvo Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje.

Jakimavičius Bronius. G. 1922 m. Mikališkių k. Kalvarijos vlsč. Išėjo į mišką. 1944 m. Geležinio Vilko rinktinės partizanas. Žuvo 1946.06.20 Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje.

Jakimavičius Pranas - Jokeris iš Kalvarijos. Žuvo 1946.06.20 Marijampolės raj. Krieno būrys.

Jankauskas Antanas, Mykolo s., iš Naravų k. Prienų raj. Žuvo 1945.06.20, būdamas 32 m. Tarnautojas.

Kapilskas iš Sangrūdos vlsč. ?-1946.06.20. Būdamas 25- 27 m. amžiaus, žuvo Kalvarijos vlsč.

Katuševičius Juozas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1919(?)-1946.06.20. Žuvo Sūsninkų miške.

Kubilinskas iš Sangrūdos vlsč. 1919(1921)-1946.06.20. Žuvo Sūsninkų miške.

Pūkas iš Mergutrakio k. Sangrūdos vlsč. ?-1946.06.20. Žuvo prie Šilavoto.

Salatka Jonas iš Trakiškių k. Kalvarijos vlsč. 1916(?)- 1946.06.20. Žuvo Sūsninkų miške.

Staskevičius Vitas. G. Punske ir atsikėlė į Lietuvą. Žuvo 1946.06.20 Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje.

Stulpinas Boleslovas - Vytautas iš Pakuonio. 1908- 1946.06.20. Žuvo Vaišvydavoje. Geležinio Vilko rinktinė.

Šiupšinskas Bromus - Linas iš Kalvarijos vlsč. Rudelės k. 1922-1946.06.20. Vytauto rnkt. Ąžuolo kuopos partizanas, Vinco, Juozo ir Elenos brolis, jauniausias šeimoje. Žuvo su draugais Turlojiškės beržyne prie Jakimavičių k. Apie jų žūtį sudėta daina „O jūs dainos, jūs auksinės".

Urbanavičius Stasys - Dalgis iš Senosios Būdos. 1928- 1947.06.20. Varno būrio partizanas.

Vengraitis Petras-Žilvitis. G. 1909 m. Lūšnos k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Būrio vadas. 1951.05.20 suimtas slėptuvėje prie Altoniškių k. Išdavė penkis - tarp jų ir Beržo -bunkerius. Sušaudytas kalėjime 1952.06.20.

Žilinskas Vytautas iš Kalvarijos vlsč. Ivantiškių k. 1927-1946.06.20. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Jakimavičių k. Tekoriaus beržyne. Niekintas Kalvarijoje.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Barkauskas (Barkovskis), sl. Putinas, gyv. Onuškio vlsč. Agronomas. Nuo 1944 - DKR žvalgas, ryšininkas, 1945 - 4-o bataliono Koto kuopos partizanas. Žuvo 1945 06 16 Strėvos miške.

Laska Feliksas, Felikso, g. 1930 Valų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1946 - B rinktinės ryšininkas. Tremiant šeimą iššoko iš sunkvežimo ir pabėgo. Nuo 1951 10 23 - Skirmanto būrio partizanas. Žuvo 1952 06 16 Valų miške prie Antakalnių k. kartu su A. Stankūnu-Vaiduokliu ir B. Vagoniu-Bijūnu. 

Lvovas Borisas (Lvov Boris), sl. Borisas, Barysas. Rusų kariuomenės leitenantas, lakūnas. Pasitraukęs, slapstėsi. Nuo 1945 rudens - A rinktinės 2-o bataliono Dobilo būrio partizanas. Parašė atsišaukimąį rusų kareivius, aiškindamas savo pasirinkimo priežastis. Žuvo 1946 06 06 16, sužeistas mirė miške.

Misiūnas Pranas, Alfonso, sl. Vytenis, g. 1931 Šešuoliuose. Nuo 1949 - B rinktinės partizanas, 1950-rajono vadas. Žuvo 1952 06 16 Stanislaviškių k., Šešuolių vlsč., prie Čečėtos sodybos kartu su S. Morkūnu. Spėjama, kad palaikai užkasti Pivonijos šile.

Morkūnas (Markūnas) Steponas (Stepas), Adomo, sl. Sarkūnas, Verpetas, g. 1931 Jogvilų k., Šešuolių vlsč. Nuo 1950 - B rinktinės partizanas. Žuvo 1952 06 16 Stanislaviškių k., prie Čečėtos sodybos kartu su P. Misiūnu-Vyteniu. Palaikai užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines. 

Stankūnas Antanas, Karolio, sl. Vaiduoklis, g. 1932 Griežionių k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Skirmanto būrio partizanas. Žuvo 1952 06 16 Valų miške prie Antakalnių k. kartu su F. Laska ir B. Vagoniu-Bijūnu. Palaikai užkasti Pivonijos šile. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Vagonis Bronius, sl. Bijūnas, g. Juodkiškių k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Skirmanto būrio partizanas. Žuvo 1952 06 16 Valų miške prie Antakalnių k. kartu su A. Stankūnu-Vaiduokliu ir F. Laska.

Vaičiūnas Antanas, Karolio, sl. Skirmantas, Dagilio brolis, g. 1919 Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas, 3-o bataliono būrio, bataliono vadas. 1951 07 - Vyčio apygardos Didžiosios Kovos rinktinės vadas. Žuvo 1952 06 16 Paškonių k., palaikai išniekinti Želvoje.

Latvys Pranas, Jono, sl. Spraktukas, g. 1922 Pusvaškių k., gyv. Kazokiškių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės 3-o bataliono Beržo būrio, kuopos partizanas. Žuvo 1947 06 18 prie Gruodžių k., miške, sužeistas mirė. Palaidotas ten pat, miške. 1991 perlaidotas į Martinonių kapines.

Malakauskas, sl. Akmuo, DKR 4-o bataliono Koto kuopos partizanas. Žuvo 1945 06 18/ 19 tarp Lauzgėnų ir Tolkiškių k.

Šniras Feliksas, Karolio/Kazio, sl. Tyrūnas, g. 1915 Antatilčių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Plieno būrio partizanas, 1948 03 01 - DKA štabo adjutantas. Žuvo 1952 06 19, prie Plaštakėlės upelio greta Antatilčių-Valų kaimų sunkiai sužeistas po 5 dienų mirė. Slapta palaidotas Žemaitkiemio kapinėse. 1953 01 30 MGB atkasė kapą, norėdama įsitikinti tapatybe. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadu buvo paskirtas Simono Daukanto tėvūnijos vadas P. Ulčinas-Uošvis, štabo viršininku - Bonifacas Leveika-Komaras. Deja, 1950 m. birželio 16 d. žuvo ir naujasis rinktinės vadas P. Ulčinas. 

Povilas Morkūnas-Drakas-Lastas-Rimantas gimė 1914 m. Raseinių apskrities Šiluvos valsčiaus Zbaro kaime. Nepriklausomybės metais dirbo policininku. 1941 m. birželio 22-28 cL sukilimo dalyvis, nacių okupacijos metais tarnavo policijoje. Nuo 1944 m. partizanavo, vėliau tapo Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės tėvūnijos vadu. 1948 m. kovo mėn. Rimantas paskiriamas Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vadu. Jis -vienas iš Maironio rinktinės būstinėje parengto partizanų eilėraščių ir dainų rinkinio „Kovos keliu žengiant" leidėjų. Nuo 1949 m. rugpjūčio mėn. - Prisikėlimo apygardos vadas, leido laikraštį „Prisikėlimo ugnis". 1951 m. vadovavo Jūros sričiai, nuo 1952 m. pradžios - Kęstučio apygardos vadas. Žuvo 1953 m. birželio 19 d. Raseinių rajone, Plauginių miške.

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

GARNYS PULGIS, Jono, g.1921 m. Garnių k., Daugailių vls. Partizanas. Priklausė Jono Dudėno būriui. 1946 06 16 Juknėnų k. prie Purvinio klojimo buvo sužeistas ir susisprogdino. Lavonas nuvežtas ir numestas prie Tauragnų skrebyno

GRUODZINSKAS KAZYS, Alekso - Beržas, g. 1921 m. Žaibiškių k., Užpalių  vls. Žuvo savo tėvų sodyboje, apsuptas enkavedistų 1949 06 16.

KEMEKLIS PRANAS - Tėvas, g. 1908 m. Šarkių k., Jūžintų vls. (dabar Užpalių šen.). Buvo šaulys, jaunimo organizatorius, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Nuo 1944 m. rudens - partizanas, Ąžuolo būrio vadas, nuo 1948 m. vasaros - kun. Margio rinktinės apsauginio būrio vadas, rinktinės rikiuotės skyriaus viršininkas. Žuvo 1949 06 16, traukdamasis iš Medenių miško, netoli Vanagiškių kaimo. Kartu žuvo Pranas Velėniškis. Palaidoti Jūžintų miestelyje.

MERKYS ALBINAS - Neptūnas, g.1925 m. Ilčiukų k., Užpalių vls. Partizanas. Žuvo per susirėmimą su čekistais 1949 06 16 prie Rimiškių k. Dar nušauti Pranas Kemeklis, Kazys Gruodzinskas, Pranas Velėniškis. Užkasti prie Jūžintų miestelio kapinių.

NAVADLIAUSKAS JUOZAS - Kameckas, g.1926 m. Varundiškių k., Leliūnų vls. Nuo kariuomenės slapstėsi apie namus. Pasislėpusį šiene 1945 06 16 durtuvu perdūrė čekistas, paskui pribaigė.

RIMONIS STASYS, g.1919 m. Čemaučiznos k., Vyžuonų vls. Partizanas. 1945 06 16 čekistai užklupo jį Maloniškio k., prie Prano Šatkausko sodybos ir sunkiai sužeidė. Vežamas sunkvežimiu mirė, tai Kaliekių k., prie P.Gučiaus sodybos išmetė. J.Žvirblis, J.Eidžiulis ir P.Stasiulionis palaidojo Kaliekių kapinaitėse.

KAUŠYLAS JERONIMAS, g.1922 m. Lamėsto k., Linkmenų vls. Žemdirbys. Slapstėsi nuo kariuomenės. Saldutiškio čekistai nušovė Šiškinių kaime 1945 06 17. Užkastas šone Saldutiškio kapinių.

PETRAVIČIUS VYTAUTAS - Alkas, Benius, g. 1923 m. Juknėnų k., Daugailių vls., bet po 3 m. persikėlė į Inkartų kaimą. 1941 m. baigė Utenos gimnaziją. Užėjus vokiečiams, 1,5 metų dirbo reicho darbo tarnyboje, o grįžęs - arbaitsamto vertėju. Sužinojęs apie ruošiamas žmonių gaudynes darbams į Vokietiją, pranešdavo, kad pasislėptų. Dar vokiečių okupacijos metais, su kitais pradėjo leisti nelegalų laikraštėlį „Laisvės keliais”, jį leido ir užėjus sovietams. Artimai bendradarbiavo su Stasiu Žibėnu. Pas jį 1945 06 17 buvo užkluptas čekistų. Bėgantį sukapojo kulkosvaidžio kulkomis. Palaidotas Biliakiemyje.

PAKALNIS JUOZAS - Vaitkus, gimęs Norvaišių k., Utenos vls. Uosio kuopos partizanas. Žuvo 1948 06 18.

GUOBYS POVILAS, Felikso - Špokas, g. 1925 m. Varkujų k., Debeikių vls. Mokėsi Svėdasų progimnazijoj. Aro būrio partizanas. Žuvo 1946 06 19 su Jonu Patumsiu Janonių miške, Debeikių vls. Apylinkės gyventojus nustebino Guobienės (motinos) drąsa, kai ji Vyžuonų mstl. gatvėje numestam sūnui į rankas įspraudė gėlių puokštę. Palaidotas Vyžuonų kapinėse.

KEZYS JONAS, g.1926 m. Kaniūkų k., Alantos vls. Norėdamas išvengti kariuomenės, buvo pasijauninęs. Alantos skrebai buvo suėmę, sumušė. Paleistas išėjo partizanaut ir žuvo Pakalnių miške, netoli Gulelių k. 1945 06 19. Kartu žuvo ir Abdonas Vitalis Mačionis - Bevardis ir daktaras Stamatis (?).

MAČIONIS ABDONAS VITALIS - Bevardis, g.1914 m. Krivičių k., Alantos vis. Mokytojas. Nuo 1944 m. rudens - partizanas, Sakalo rinktinės štabo narys, štabo viršininko pavaduotojas. Žuvo per kariuomenės siautėjimą Pakalnių miške 1945 06 19, netoli Gulelių kaimo, Leliūnų vls. Palaidotas Pakalnių piliakalnyje.

PATUMSIS JONAS - Laisvūnas, g.1912 m. Virpuškių k., Vyžuonų vls. Aro būrio partizanas. Žuvo 1946 06 19 kartu su Povilu Guobiu Janonių miške. Kūnas nuvežtas į Vyžuonas ir užkastas šone kapinių, paskui artimųjų slapta perkeltas į kapines.

ŠILEIKIS BRONIUS, g.1913 m. Gutaučių k., Daugailių vls. Partizanas, būrio vado pavaduotojas. Kai partizanai nušovė tris saugumo talkininkus Mačiulius, čekistai, ieškodami partizanų, Drąsėnų k. miško aikštelėje pamatė B.Šileikį. Kareivis Stubakovas jį 1947 06 19 ir nušovė. Partizano tėvas, motina, žmona, sesuo ir du vaikai jau 1945 m. buvo ištremti. Partizano lavonas buvo nuvežtas į Daugailius.

DUBRAVA STASYS, Antano - Aušrys, g.1924 m. Šileikių k., Vyžuonų vls. Tarnavo Lietuvos vietinėje rinktinėje. Užėjus sovietams, partizanavo. Žuvo savo kaime 1945 06 20 kartu su Povilu Tamošiūnu ir Jonu Bivainiu. Visi palaidoti Kilėviškių kapinėse (dabar Debeikių šen.).

TAMOŠIŪNAS POVILAS - Karklas, g.1912 m. Kuzmiškio k., Debeikių vls. Dalyvavo kautynėse Čemaučiznos k. Žuvo 1945 06 20 su Stasiu Dubrava ir Jonu Bivainiu prie Šileikių k. Palaidoti Kilėviškių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm