Birželio 25-27 d. žuvę Partizanai

1949 m. birželio 27 d. Raseinių aps. Raseinių vls. Pakapurnio k. apylinkes (dabar – Raseinių r. sav.) šukavo MGB Raseinių vls. poskyrio 30 stribų ir MGB vidaus kariuomenės 273-iojo šaulių pulko 120 kareivių grupė.

Netoli gyventojo Paulausko sodybos buvo aptikti 6 partizanai. Per kautynes žuvo Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vadas Bronislovas Neverdauskas-Rūkas, Beržas, rinktinės štabo narys Alfonsas Augustinas Pakarklis-Kilpa, Puta, rinktinės partizanai Juozas Dirmeikis-Jaunutis, Diemedis (kitais duomenimis, žuvo liepos 27 d.) ir Romas Vaitkevičius-i

Žuvusiųjų palaikai užkasti Raseinių aps. Raseinių vls. Dumšiškių kaime (vadinamajame Vedecko ąžuolyne). 1990 m. rugsėjo mėnesį rasti ir kartu su kitų žuvusiųjų palaikais perkelti į Raseinių kapines.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas.
V., 2010, LGGRTC, p. 65.

 

Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vadovybė su rinktinės štabo apsaugos būrio partizanais. 1947 m. Pirmoje eilėje iš kairės: antras – Bronislovas Neverdauskas-Rūkas, trečias – Antanas Bakšys-Klajūnas; antroje eilėje iš kairės: antras – Alfonsas Augustinas Pakarklis-Puta, šeštas – Edmundas Kurtinaitis-Vainius. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

BRONISLOVAS NEVERDAUSKAS-RŪKAS, BERŽAS

1924 03 01–1949 06 27

Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vadas Bronislovas Neverdauskas-Rūkas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Bronislovas Neverdauskas gimė 1924 m. kovo 1 d. Raseinių aps. Girkalnio vls. Juodaičių parapijos Dabašinskų k. Juozapo Neverdausko ir Onos Renikytės-Neverdauskienės šeimoje. Mokytojas. Lietuvos laisvės armijos karys.

Partizanų ryšininkas. Nuo 1947 m. Jungtinės Kęstučio apygardos partizanas. Nuo 1947 m. gegužės 25 d. ėjo Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio (nuo liepos 5 d. – Knygnešio, dar vėliau – Gintaro) rinktinės štabo viršininko pareigas. 1948 m. balandžio mėn. iš Jungtinės Kęstučio apygardos įkūrus Kęstučio ir Prisikėlimo apygardas, Gintaro rinktinė ir toliau liko pavaldi Kęstučio apygardai.

B. Neverdauskas buvo paskirtas rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininku. Netrukus rinktinė buvo pavadinta Birutės vardu.

1949 m. birželio 8 d. jis tapo rinktinės vadu.

ALFONSAS AUGUSTINAS PAKARKLIS-KILPA, PUTA

1926 08 28–1949 06 27

Alfonsas Augustinas Pakarklis gimė 1926 m. rugpjūčio 28 d. Raseinių aps. Raseinių vls. Beržytės k. Jono Pakarklio ir Marijonos Skudžinskaitės-Pakarklienės šeimoje. Betygalos mokyklos mokytojas. 1946 m. spalio 7 d. Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės vado Jono Žemaičio-Adomo įsakymu Nr. 4 paskirtas rinktinės Informacinio skyriaus viršininku. 1947 m. gruodžio 26 d. Kelmės aps. Kelmės vls. Bargailių k. vykusiose kautynėse buvo sužeistas. Jį iš kautynių išnešė ryšininkė Genė Stulgaitytė. Šiose kautynėse žuvo trys bendražygiai, vienas iš jų – brolis, apygardos Savanorio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Teofilis Pakarklis-Armis.

Kęstučio apygardos Birutės rinktinės štabo narys.

 

JUOZAS DIRMEIKIS-JAUNUTIS, DIEMEDIS

1929–1949 06 27 (1949 07 28)

Juozas Dirmeikis gimė 1929 m. Jono ir Zofijos Dirmeikių šeimoje. Gyveno Raseinių aps. Viduklės vls. Tukių k. Girkalnio mokyklos mokytojas.

Kęstučio apygardos Birutės rinktinės partizanas.

 

ROMAS VAITKEVIČIUS-DANGUTIS

1925–1949 06 27

Romas Vaitkevičius gimė 1925 m. Gyveno Raseinių aps. Viduklės mstl.

Viduklės progimnazijos mokytojas. Lietuvos laisvės armijos karys. Kęstučio apygardos Birutės rinktinės partizanas.

 
 

Kęstučio apygardos Birutės rinktinės partizanas Romas Vaitkevičius-Dangutis (kairėje) ir Vladas Mišeikis-Tarzanas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Tipinių atminimo ženklų kompozicija šiame miške užkastiems 1944–1953 m. Raseinių apylinkėse žuvusiems Jungtinės Kęstučio (nuo 1948 m. balandžio mėn. – Kęstučio) apygardos partizanams atminti. Bendras kompozicijos, vieno iš ženklų ir įrašo jame vaizdas. Raseinių r. Paliepių sen. Paraseinio k. Vedecko ąžuolynas. Obelyno miškas (45 m nuo šiaurinio ir 70 m nuo vakarinio miško pakraščio). Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatyti 2008 m. birželio 4 d. V. Molienės nuotr., 2008 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/06/201406_kestucio_zutis.pdf

DOBILAITIS Antanas - Untis, g. 1922 Vadžgiryje. Mokytojas Betygaloje. LLA karys. Nuo 1945 Girdžių būrio partizanas. Žuvo 1945 06 25 Dargaitėliuose, Žindaičių apyl., Jurbarko v. Ten ir palaidotas. Perlaidotas 1990 į Vadžgirio kapines.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Boruta Vincas - Žvalgas iš Kampinių k. Kalvarijos vlsč. 1922-1945.06.25. Kaributo brolis. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo Paliose. Palaidotas Gudupių kapinėse. Žuvo su V. Gavėnu ir dar vienu vyru.

Degutis Pijus - Kęstutis. 1940 m. pr. iš Argentinos atvažiavo pas brolį į Gintautų k. Kalvarijos vlsč. Prasidėjus okupacijai, grįžti pas Argentinoje likusias žmoną ir dukrą jau negalėjo. Dirbo buhalteriu. 1948 m. jo sodyboje žuvus Kaributui ir Gegužiui, išėjo į partizanus. Slapstėsi Pakusinės k. pas Šlekienę. 1952.06.25 buvo nušautas Kabelio.

Gavėnas Vladas-Tarzanas iš Ožkasvilių k. 1917(1920)- 1945.06.25. Žuvo Paliose. Vampyro brolis. Muškietininkų būrio vadas. Palaidotas Gudupių kapinėse.

Melnykas Sigitas - Portas iš Gudupių k. Marijampolės apskr. 1927-1945.06.25. Partizanuose nuo 1944 m.

Jankauskas Vincas - Karklas, Žilvitis iš Varnupių k. 1926-1954.06.26. Palių partizanas. Buvo suimtas, žiauriai tardomas, išvežtas į Sibirą. Nesudarius bylos, po 1,5 m. grįžo. Mirė Lietuvoje. Palaidotas Marijampolėje.

Stalioraitis Zigmas - Mėrūnas. 1923-1946.06.26. Gimė ir žuvo Šukėtų k. Griškabūdžio vlsč.

Dobkevičius Vytautas - Kovas iš Kauno. 1926- 1946.06.27. Žuvo Vaišvydavoje. Geležinio Vilko rinktinė.

Kaminskas Vitas - Vėjas. Mindaugo tėvonijos Šarūno rinktinės būrio vadas. Lazdijų saugumo duomenimis, žuvo 1951.06.27.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Alfonsas Gindrėnas, Zabielynės k. Ž.1945 06 25.

Romas Bagdonas, Svėdasų mstl. Ž.1945 06 25.

Alfonsas Gindrėnas, Troškūnų vls., Zbielynė k. Ž.1945 06 25.

Ciprijonas Rimkus, Svėdasų vls., Lidebalnio k., Pajedos b. Ž.1945 06 25.

Vincas Kaulenis-Vilkas, Kupiškio m., Algimanto apyg. būrio vadas. Ž.1948 06 26.

Vytautas Pivoriūnas-Perkūnas, Svėdasų vls., Kurkliečių k., Jauniaus b. Ž.1949 06 26.

 Jurgis Šimkūnas-Jurgis, Svėdasų vls., Zoriškių k., Viesulo b. Ž.1949 06 26.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Sinkevičius Juozas, sl. Liepa, Jono-Vyšnios brolis, g. 1919 Kaugonių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 - DKR Aguonos būrio partizanas, 12 01 - 5-os orgkuopos (Kaugonių) Vyšnios būrio partizanas. Žuvo 1945 06 25 Kaugonių miške.

Mateika Juozas, Juozo, gyv. Alkūnų k. B rinktinės partizanas. Žuvo 1950 06 26 Alkūnų girios pamiškėje. 

Mateika Kazys, Juozo, gyv. Alkūnų k. B rinktinės partizanas. Žuvo 1950 06 26 Alkūnų girios pamiškėje.

Meilūnas Jonas, sl. Lakštingala, g. Burnėnų k., Molėtų vlsč. Nuo 1948 - B rinktinės partizanas. Žuvo 1950 06 26 Alkūnų girios pamiškėje prie Burnėnų k. 

Paškevičius Mykolas sl. Gylys, g. Kazokiškių k., Želvos vlsč. B rinktinės Titnago būrio partizanas, nuo 1950 - DKA štabo Ūkio skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 06 26/27 prie Rubikonių k. kartu su A. Purliu-Ožiuku ir J. Šinkūnu-Žalvariu. Užkastas Pivonijos šile. 1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines.

Antanas Pileckas žuvo 1945 06 27 sovietų kareiviams puolant Trakinių kaimo pamiškėje apsistojusį išdaviko išduotą Balninkiečių laisvės rinktinės Arelio dalinį, kurio partizanu buvo ir Antanas.

Amankevičius Antanas, Motiejaus, g. 1909 Pašilės k., Kurklių vlsč., gyv. Kurkliuose. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Augutis Kazys. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Aviža Valentinas, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Bagdonas Povilas, Juozapo, Alfonso-Aro ir Rapolo brolis, g. 1917 12 12 Padembės (Paužuolių) k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Barkauskas Adomas, Vinco, g. 1926 Luciūnų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Barkauskas Juozas, Justo, g. 1923 Luciūnų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Bundinis Feliksas, Petro, g. Kurklių I k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Bundinis Petras, Felikso tėvas, g. Kurklių I k., Kurklių vlsč. 1919 Nepriklausomybės kovų savanoris. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Bundinis Vaclovas, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Diečkus Jonas, Antano, g. 1916 Rubikių k., Anykščių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines

Gylys Bronius, Marijonos, sl. Beržas, g. 1920 Balninkų vlsč. 1944 paimtas į stribus, tarnavo Balninkuose. Nuo 1945 03 - Balninkiečių grupės Aro padalinio žvalgas, padėjo įvykdyti Balninkų puolimą, po kurio pasitraukė su partizanais. 3-o skyriaus ryšininkas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines. 

Grybas Bronius, sl. Ąžuolas, g. 1919 Vanagų k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 -Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Juodenis Juozas, sl. Lokys, g. 1917 Balninkų vlsč. 1944 mobilizuotas į stribus, tarnavo Balninkuose. Nuo 1945 03 -Balninkiečių grupės Aro padalinio žvalgas. Padėjo įvykdyti Balninkų puolimą po kurio pasitraukė su partizanais. 3-o skyriaus vadas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Kairys Povilas, g. Lapelių k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines. 1945 Balninkų stribai sudegino sodybą kartu su tėvais

Kareekas Vaclovas, Martyno, sl. Jovaras, g. 1918 Budelių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 09-DKR, A rinktinės 2-o bataliono Budelių kuopos vadas, DKR štabo narys. Žuvo 1945 06 27/28 Budelių k. prie štabo slėptuvės. Palaikai išniekinti Trakuose. Užkasimo vieta nežinoma. 

Kiaulevičius Kazys, Petro brolis, g. 1926 Kališkių k./ Sargūnų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Navikas Vytautas, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines

Pileckas Antanas, Karolio, Petro ir Stasio-Salos brolis, g. 1924 Kibildžių k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 - B rinktinės Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines

Pilka Ignas, Aniceto, Kazio brolis, g. 1927 Džiugų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 -Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Pilka Kazys, Aniceto, Igno brolis, g. 1919 Džiugų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 -Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Purlys Alfonsas, Rapolo, sl. Ožys, Ožiukas, Jogaila, Broniaus-Boso brolis, g. 1921 Skrepetiškio k., Želvos vlsč. 1944 12 13 stribai nužudė tėvą ir sudegino namus. Vengdamas arešto slapstėsi kartu su broliu. Nuo 1945 06 15 - B rinktinės Žalgirio būrio partizanas, 1950 -DKA štabo Ryšių ir žvalgybos skyriaus, štabo viršininkas. Žuvo 1951 06 26/27 prie Rubikonių k. kartu su M. Paškevičiumi-Gyliu ir J. Šinkūnu-Žalvariu. Užkastas Pivonijos šile. 1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines.

Rasikas Bronius, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines

Satkauskas Viktoras, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Sereikis Petras, g. 1919 Luciūnų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Sėjūnas Jonas, Justino, sl. Uosis, g. 1922 Balninkėlių k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 -Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Sėjūnas Simonas, Justino, sl. Beržas, g. 1911 Balninkėlių k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Simanonis Alfonsas, g. Trakinių k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Stimburys Antanas. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Šepetka Stasys, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines

Šinkūnas Jurgis, sl. Žalvarnis (Žalvaris?), g. 1924 Bastūnų k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Titnago būrio partizanas, 1950 - DKA štabo Informacijos skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 06 26/27 prie Rubikonių k. kartu su M. Paškevičiumi-Gyliu ir A. Purliu-Ožiuku. Užkastas Pivonijos šile. 1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines.

Šniuika Juozas, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines. 

Taraškevičius Vladas, Antano, g. Luciūnų k., Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Zabiela Antanas, g. Kurklių vlsč. Nuo 1944 08 - Balninkiečių grupės Aro padalinio partizanas. Žuvo 1945 06 27 Trakinių k. mūšyje. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

IVANAUSKAS JONAS, Kazio - Tigras, g.1922 m. Vosgėlių k., Utenos vls. Kad nereikėtų eit į sovietų kariuomenę, dirbo siaurojo geležinkelio garvežio mašinistu. Paskui išėjo į mišką, įstojo į Alekso Katino būrį. Žuvo 1947 06 25 Buivydų k., Leliūnų vls., Jono Staniulio sodyboje kartu su Aleksu Katinu ir Povilu Kriaučioniu. Suimtas šeimininkas ir sužeista jo duktė Birutė.

KATINAS ALEKSAS - Barzda, g.1915 m. Aukštakalnio k., Leliūnų vls. Ūkininkas. 1941 m. sukilimo dalyvis, vokiečių okupacijos metais dirbo seniūnu. Šeima 1945 07 17 buvo ištremta. Sūnus Vilius, duktė Aldona ir motina Karolina tremtyje mirė. Aleksas Katinas jau buvo išėjęs į partizanus, buvo būrio vadas (Pakalnių miške). Žuvo 1947 06 25 Buivydų kaime, Jono Staniulio sodyboje. Kartu žuvo Povilas Kriaučionis ir Jonas Ivanauskas. Lavonai buvo numesti prie Leliūnų skrebyno, kur užkasti - nežinia.

KURMIS ALFONSAS, gyv. Tauragnuose. Partizanas. Žuvo 1947 06 25.

MINTAUTIŠKIS ANTANAS, Liudo - Ąžuolas, g.1916 m. Kubilių k., Daugailių vls. Ūkininkas. 1941 m. sukilimo dalyvis. Vokiečių okupacijos metais tarnavo kariuomenėj. Sugrįžus sovietams, vadovavo Perkūno partizanų būriui. Saugumas į būrį infiltravo to pat Kubilių k. agentą Joną Kurmį, kuris 1947 06 27 vadą ir nušovė. Palaidotas Kubilių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm